Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ingoma Ze-Broadcasting

Izingoma ezimnandi ezitshengisa indlela esikuqakathekisa ngayo ukukhonza kwethu.

Yamukela Izihambi

Ungatshengisa njani umusa kwabanye?

Siyakubonga

UJehova uyasincedisa ukuthi sibekezelele izinhlupho ngokusinika umoya wakhe ongcwele. Siyambonga kakhulu ngokuhlala esinakekela.

Ngiyakwazi Okumele Ngiye Khona

Kuyini okungakunceda ukuthi ukhethe abangane abahle?

Izinqumo

Kumele sihlole ukuthi izinqumo esizenzayo zibathinta njani abanye kanye lenkonzo yethu.

Thethelelanani

Lingisela uJehova ngokuthethelela abanye.

Sekuseduze

Ukucabangisisa ngezibusiso esizazithola ePharadayisi kuzasinceda senelise ukubekezelela ubunzima esingahlangana labo.

Taditsha Uqine

Ukubala iLizwi likaNkulunkulu bebodwa kunganceda abasakhulayo ukuthi baqine ekukhonzeni.

Alifi ILizwi Lakho

Dumisani uNkulunkulu ngokuvikela iBhayibhili ezandleni zababi!

Cabanga Uthandaze

Kuyini okungakunceda ukuthi ulwisane lezinhlupho?

Ukwakha Ubuhlobo Bami LoJehova

Thokozisa uNkulunkulu nsuku zonke ngezinqumo ozenzayo.

Ukukholwa Kwenza Siphumelele

Akulula ukwakha ukholo okuqinileyo kodwa uJehova uzasinika umvuzo nxa singenza umzamo.

Izikhumbuzo Zakho Ngiyazigcina

Kumele sitshengise ngamazwi langezenzo ukuthi izikhumbuzo zikaJehova siyazithanda.

Ngizaphinda Ngivuke

Lalela ingoma ephathelane lomuntu owayetshiseka ekukhonzeni uJehova kudala owathola amandla okuphinda avuselele ubuhlobo bakhe loJehova.

Umsebenzi Wakho Uyamangalisa

Siphathe njengegugu isibusiso olaso sokusebenza loJehova.

Ndodakazi Yami Engiyithandayo

Njengoba iminyaka ihamba, ubaba ukhangele indodakazi yakhe ikhula futhi isenza iqiniso lisiba ngelayo.

Ngena Enkonzweni

Ukungezelela inkonzo yethu ngaloba yiphi indlela kungasenza sibe yizinceku zikaJehova ezithokozayo.

Khangela

Sisebenzise kuhle isikhathi osichitha ulabafowethu labodadewethu.

Izimanga Zakho Zenza Ngikudumise

Imisebenzi kaJehova iyasimangalisa futhi isifuqa ukuthi simdumise.

Izinto Eziqakathekileyo

Kumele sizinike isikhathi sokwenza izinto eziqakathekileyo ezinjengokuthandaza, ukutaditsha lokusondela kuJehova.

Indawo Ezakwenza Udunyiswe

Siyathokoza ukunikela kuJehova indawo ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lidunyiswe.

Ngithemba Wena

Ukubala lokucabangisisa ngeLizwi likaNkulunkulu kuyasinceda silwisane lobunzima obusehlelayo.

Ngenza Untshintsho

Kukhona yini ongakuthuthukisa?

Angingedwa

UJehova uzahlala esisekela!

Uthando Lobuzalwane

Abantu bakaNkulunkulu bayancedisana nxa omunye wabo esebunzimeni.

Ungesabi

Nxa usebunzimeni, ungakhohlwa ukuthi uJehova ulawe.

Ukudinga

Abantu abalesifiso sokufunda ngoNkulunkulu langezinjongo zakhe bangenelisa ukwenza njalo nxa bezimisele.

Abangane Beqiniso

Singabathola ngaphi abangane beqiniso?

Ngingumngane Wakho

Abangane beqiniso bayasisekela nxa sisebunzimeni, basincome nxa sisenza okuhle.

Simanyene

Lanxa siphila emhlabeni ogcwele izinhlupho, silabazalwane abamanyeneyo njalo abalokuthula.

Ngipha Isibindi

UJehova uzasinika isibindi sokumelana labo bonke ubunzima esizahlangana labo.