Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Hlabelelani UJehova—Izingoma Ezintsha

Jabulela izingoma lezi zokudumisa lezokukhonza uJehova uNkulunkulu. Dawuniloda umculo kanye lamazwi ezingoma lezi ubusuziphurakithiza.

UMbuso Usubusa—Kawuze!

Ingoma le yoMbuso evusa usinga iphathelane lokudumisa uJehova ngoMbuso wakhe obuswa nguJesu Khristu.

Siphe Isibindi

Hlanganyela ekuceleni uJehova ukuthi asiphe isibindi sokutshumayela ngebizo lakhe.

Ibizo Lakho UnguJehova

Dumisani ibizo likaJehova njalo litshele wonke umuntu ukuthi ungoPhezukonke.

Bancediseni Baqine Ekukhonzeni

Cela uJehova uNkulunkulu abavikele futhi abancede ukuthi baqhubeke bemkhonza ngokuthembeka kuze kube sekucineni.

Impilo YePhayona

Tshengisa ukuthi uyamthanda kakhulu uJehova lokuthi uyathokoza ukwenza umsebenzi wakhe okusuthisayo.

Ukudinga Abangane Bokuthula

Ingoma emnandi njalo ekhuthazayo eveza indlela esibathanda ngayo abantu lesisebenza gadalala ngayo sidinga izimvu zikaNkulunkulu eziligugu kuye.

Tshumayeza Abantu Bonke

Hlabela mayelana lobuhle bukaJehova kanye lesibusiso esilaso sokuncedisa bonke abafisa ukuba ngabangane bakaNkulunkulu.

Ukukhanya Emhlabeni Ogubuzelwe Yibumnyama

S’khanyisel’ abantu ngezindaba ezinhle.

Bazathola Ukuphila Nxa Belalela

Kumele sitshumayele umlayezo kaNkulunkulu kuseselesikhathi.

Ukulungiselela Ukuya Ekutshumayeleni

Singathola amandla azasinceda ukuthi siye ekutshumayeleni lanxa sidonda.

Lakwenza Kimi

UJesu uthi nxa sithanda njalo sisiza abafowabo abagcotshiweyo kufana lokuthi sikwenzela yena.

Ngabantu AbangabakaNkulunkulu

UJehova kawathontisi amadodana akhe agcotshiweyo, lawo ayakuthanda ukwenza intando yakhe.

Wanikela NgeNdodana Yakho

Bonga uJehova ngesipho esiligugu ukwedlula zonke. Isipho lesi sinika bonke abantu ithemba.

Siyabonga Ngenhlawulo

Isenzo sothando esedlula zonke, ukuzinikela kukaJesu ngokuzithandela kusinika isizathu sokubonga uJehova kuze kube phakade.

Siza Abanye

Tshengisa ukuthi uyafisa sibili ukukhonza uJehova loba ngaphi afuna ukhonze khona.

Ukubonakaliswa KwamaKhristu Agcotshiweyo

Sikhangele ngabomvu esikhathini lapho uJehova azavusa khona abafowabo bakaKhristu ukuthi baye ezulwini, ukuze bahlanganyele emvuzweni lasekunqobeni kukaKhristu.

Sithemba Wena Jehova, Ungamandla Ethu Lenqaba Yethu

Nxa izinkathazo zokuphila zisiqeda amandla, uJehova angasiqinisa, asenze sibe lethemba njalo asinike isibindi.

Wena Uzizwa Njani?

Uzizwa njani ngokuthi wenze konke ongakwenza ukuthi udinge abantu abafuna ukufunda?

Sizaqhubeka Sibekezela

Ingoma engasinceda ukuthi sibekezelele ubunzima futhi sithembeke kuJehova.