OKUBONAYO

(U-Isaya 6:8)

 1. 1. Namhla abantu bathuka,

  Ibizo likaJehova.

  Abanye bath’ ulolunya,

  Isiwula sithi kakho.

  Nguban’ ozalingcwelisa,

  Ibizo likaJehova?

  (IKHORASI YOKUQALA)

  ‘Ngilapha Nkos’ thuma mina!

  Ngizahlabela ngob’qotho.

  Yisibusis’ uk’thunywa nguwe.

  Ngilapha. Thuma mina!’

 2. 2. Abanye bath’ uyaphuza,

  Ukuthatha inyathelo.

  Abanye bakhonz’ iz’thombe;

  Kanye lamakhos’ omhlaba.

  Ngubani ozabatshela,

  Ngempi ye-Amagedoni?

   (IKHORASI YESIBILI)

  ‘Ngilapha Nkos’ thuma mina!

  Ngizabaxwayisa bonke.

  Yisibusis’ uk’thunywa nguwe.

  Ngilapha. Thuma mina!’

 3. 3. Abamnene bayakhala,

  Ngoba ububi buyanda.

  Ngezinhliziy’ eziqotho,

  Bading’ iqiniso lakho.

  Nguban’ ozabaduduza?

  Bading’ ukulunga kwakho.

  (IKHORASI YESITHATHU)

  ‘Ngilapha Nkos’ thuma mina!

  Ngizafundis’ abamnene.

  Yisibusis’ uk’thunywa nguwe.

  Ngilapha. Thuma mina!’

(Khangela loHubo. 10:4; Hez. 9:4.)