OKUBONAYO

(IHubo 19:14)

 1. 1. Konk’ engikucabangayo,

  Kusisa lize litshone;

  Nkosi kakuk’thokozise,

  Ukuze ng’hlale ngiqotho.

  Lapho ngikhathazekile,

  Kungalalek’ ebusuku;

  Ng’zacabanga ngawe Nkosi,

  Lazo izinto ezinhle.

 2. 2. Zonk’ izinto ezimsulwa,

  Lazo ezilesithunzi.

  Lokuhlambulukileyo,

  Kumele ng’cabange ngakho.

  Imicabango enjalo,

  Iligugu kuwe Baba.

  Ngizacabanga ngamazwi,

  Akho Nkosi s’khathi sonke.

(Khangela loHubo. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Flp. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15.)