OKUBONAYO

(UMathewu 26:26-30)

 1. 1. Jehova Bab’ osezulwini,

  Lobu busuku bungcwele.

  Njengoba kwakunjalo kudala,

  S’yabungcwelisa lobu busuku.

  U-Israyeli wakhululwa

  Ngalo igazi lewundlu.

  LelikaJesu lachitheka igazi,

  Lokhu kwagcwalis’ is’phrofetho.

 2. 2. Isinkwa lewayini leli,

  Kumel’ umzimba legazi,

  LikaJesu Khristu

  elachithekayo.

  Sizaqhubeka sinanza

  ISikhumbuzo kokuphela.

  S’khumbul’ isenzo s’kaJesu,

  Ngesikhathi

  ebhadala inhlawulo,

  Futhi esikhulul’ ekufeni.

 3.  3. S’buthene sonke phambi kwakho,

  Ngoba wen’ usinxusile.

  Ukuzodumisa wena leNdodana,

  Ngoba las’tshengis’uthando.

  ISidlo SeNkosi Sak’sihlwa,

  Senza inhliziyo zethu,

  Zifis’ ukulandela

  uJesu Khristu,

  Kuze kube nini lanini.