OKUBONAYO

(KwabaseRoma 7:14-25)

 1. 1. UJehova simthanda kakhulu,

  Kodwa s’lesono k’mele sizithibe.

  Ukwenz’ isono k’leth’ ukufa,

  Uk’khonza kuleth’ ukuphila.

 2. 2. S’lingwa nguSathane mihla yonke,

  Lesono es’laso singas’dukisa.

  Kodwa isono kas’lamandla,

  Singathemba yen’ uJehova.

 3. 3. S’dumis’ uJehova nges’kwenzayo,

  Yikho k’mele s’hlale singelasici.

  Kukho konke esikwenzayo,

  Kumele s’hlale sizithiba.