OKUBONAYO

(U-Eksodusi 34:6, 7)

 1. 1. Nkosi Jehova,

  Lukufanele lonke udumo,

  Zilungile indlela zakho.

  Wena ulamandla amakhulu,

  Kanye lothand’ ol’khulu.

 2. 2. Baba ulesihawu es’khulu.

  Siluthuli kodwa wena

  Nkos’ uyasithanda,

  Sizwe lapho sikhuleka kuwe.

  S’fundise us’qondise.

 3. 3. Indalo yonk’ iyakudumisa,

  Lathi sizakudumisa

  Zonke izinsuku.

  Ufanelwe ludum’ olukhulu,

  Ngob’ unguNkulunkulu.

(Khangela loDute. 32:4; Zaga. 16:12; Mat. 6:10; Isam. 4:11.)