OKUBONAYO

(KwabaseFiliphi 4:9)

 1. 1. Jehov’ olothando,

  Usiphil’ ukuthula.

  Siph’ umoya wakh’ ongcwele,

  Sengeze ukuthula.

  S’kholwa kuy’ uJesu,

  Ohlal’ ethembekile.

  Yikho s’ngabangane bakho,

  Abalok’thula lawe.

 2. 2. Umoya ongcwele,

  Uyasikhanyisela.

  Us’qondisa us’vikele,

  Emhlabeni omubi.

  Size s’fik’ is’khathi,

  Zingasekho izimpi.

  Siph’ umoya wakh’ ukuze,

  S’hlale silokuthula.

 3. 3. Ukhethe umhlambi,

  Wezulwin’ lemhlabeni.

  Ok’khonz’ umanyene futh’,

  Utshel’ abantu ngoMbuso.

  UMbuso wakho Jah,

  Uzaqeda izimpi.

  Abamnene bazathola,

  Uk’phila ok’lok’thula.

(Khangela loHubo. 4:8; Flp. 4:6, 7; 1 Thes. 5:23.)