OKUBONAYO

(1 UJohane 4:19)

 1. 1. Indlela yothando sayifundiswa,

  Nguy’ uJah nguy’ uJah.

  Konk’ akwenzayo kwafundis’ abantu,

  Uk’tshengisa lon’ uthando.

  Wanikela ngeNdodan’ ay’thandayo,

  Ukuz’ ihlawulel’ izono zethu.

  Lolu luthando oludlula konke,

  UJehova yen’ uluthando.

 2. 2. Ukuthanda bonke abafowethu,

  Yik’fuza yen’ uJah.

  S’khathalele bonke abafowethu,

  Abadala lab’ abatsha.

  Uk’thanda uJah, lab’ abafowethu,

  Yizinto ezihamba zindawonye.

  Siyabathethelela abangane,

  Ngenxa yothando lob’zalwane.

 3. 3. Indlela yothand’ iyas’manyanisa,

  Sibe njengemuli.

  UBaba wethu yen’ uyasinxusa,

  Uthi sibe lok’manyana.

  Asibe lothando lobuzalwane,

  Esiluphiwa yiw’ umoya wakhe.

  Abafowethu bayasincedisa,

  Ukuthi s’tshengise uthando.