OKUBONAYO

(ULukha 11:13)

 1. 1. Jehova Baba olesihawu,

  Umkhulu k’lenhliziyo zethu.

  Sethul’ im’thwalo esisindayo;

  Siduduze ngomoya ongcwele.

 2. 2. S’yasilel’ enkazim’lweni yakho;

  Kweziny’ iz’khathi s’yalahleka.

  Lalela lokh’ esikucelayo;

  Siphe umoya ozas’qondisa.

 3. 3. Nxa sidiniwe sib’thakathaka,

  Siph’ amandla ngomoya wakho.

  Siphe amandl’ anjengawokhozi;

  Us’ncede sihlale sikukhonza.

(Khangela loHubo. 51:11; Joh. 14:26; ImiSeb. 9:31.)