Emdlalweni lo nanzelela indlela uJesu alimela ngayo iqiniso ngesikhathi efundisa.

Ithethwe kuMathewu 21:23-46; 22:15-46.