Kwakulikhulu lesi-10 B.C.E., njalo kwakuzakwenzakala isimanga sezimanga esasingakaze sibonakale. Sasizacacisa ukuthi olamandla nguNkulunkulu yini kumbe ngabantu ababi. Lanxa u-Elija wayephila labantu ababengathembekanga, inkosi engumhlamuki kanye labaphristi ababengababulali, wayengayedwa. Funda ukuthi uJehova wakuveza njani ukuthi nguye yedwa uNkulunkulu weqiniso lokuthi uqhubeka ekuveza njani lokhu lamuhla.

Ukubalwa kweBhayibhili lokhu okusadrama kusekelwe ku-1 AmaKhosi 16:29-​33;1 AmaKhosi 17:1-7;1 AmaKhosi 18:17-46; laku-1 AmaKhosi 19:​1-8.