Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | SIQAKATHEKISE ISIPHO ESIKHULU ESIVELA KUNKULUNKULU

Isipho Esiqakatheke Kulazo Zonke

Isipho Esiqakatheke Kulazo Zonke

UJORDAN uleshapena (into yokubaza ipenseli) esandleni sakhe ekhanya ingamangalisi kangako. Kodwa kuye iqakatheke kakhulu. Ulandisa esithi: “URussell owayengumngane wabazali bami wangipha yona ngisesemncane.” Ngemva kokufa kukaRussell, uJordan watshelwa ukuthi indoda le yayincede kakhulu abazali bakhe kanye lokhulu wakhe ngezikhathi ezinzima. UJordan uthi: “Isipho sami lesi esincane sengisiqakathekisa okwamagama ngoba sengikwazi okunengi ngoRussell.”

Okwenzakala kuJordan kutshengisa ukuthi isipho singabe siligugu kakhulu komunye lanxa abanye besibona singaqakathekanga. IBhayibhili lichaza isipho esikhulu kulazo zonke ngamazwi la: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.”UJohane 3:16.

Kambe singabakhona yini isipho esingedlula leso, esenza umuntu athole ukuphila okungapheliyo? Lanxa abanye bengakunanzeleli ukuqakatheka kwesipho lesi, amaKhristu eqiniso asibona siligugu. (IHubo 49:8; 1 Phetro 1:18, 19) Kodwa kuyini okwenza uNkulunkulu wanikela ngeNdodana yakhe?

Umphostoli uPhawuli uyachasisa ngamazwi la athi: “Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa ngesono njalo ngale indlela ukufa kwafika ebantwini bonke.” (KwabaseRoma 5:12) Umuntu wokuqala u-Adamu wephula umthetho kaNkulunkulu ngabomo wasegwetshelwa ukufa. Abantu bonke bayafa ngenxa ka-Adamu.

 “Umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKhristu uJesu iNkosi yethu.” (KwabaseRoma 6:23) UNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi izonikela ngokuphila kwayo okungelasono ukuze ikhulule abantu ekufeni. Bonke abalokholo emhlatshelweni kaJesu bazathola ukuphila okungapheliyo.KwabaseRoma 3:24.

Umphostoli uPhawuli wakhuluma ngesipho uNkulunkulu asipha abantu bonke abamkhonzayo wathi: “Kabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho esingeke sichazwe.” (2 KwabaseKhorinte 9:15) Inhlawulo yisipho esikhulu kakhulu okokuthi siyehluleka ukusichaza ngokugcweleyo. Kodwa yindaba inhlawulo iyisipho esiqakatheke kakhulu ukwedlula zonke izipho esiziphiwa nguNkulunkulu? Kuyini okwenza singafanani lezinye izipho esiziphiwa nguNkulunkulu? * Thina singenzani ukuze kukhanye ukuthi siyabonga? Siyakucela ukuthi ubale izihloko ezimbili ezilandelayo ukuze uthole izimpendulo eziseBhayibhilini.

^ indima 8 UJesu wavuma ngenhliziyo yonke ‘ukudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu.’ (1 Johane 3:16) Ukufa kukaJesu kwenza ukuthi injongo kaNkulunkulu igcwaliseke, yikho izihloko ezilandelayo zizakhuluma ngalokho uNkulunkulu akwenzayo ukuze asenzele inhlawulo.