Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNKULUNKULU UTHINI NGEZIMPI?

Indlela UNkulunkulu Azibona Ngayo Izimpi Lamuhla

Indlela UNkulunkulu Azibona Ngayo Izimpi Lamuhla

Abantu bayacindezelwa lamuhla. Abanengi bakhala kuNkulunkulu njalonje becela ukuthi abakhulule, futhi bayazibuza ukuthi ukucindezelwa kuzake kuphele yini. UNkulunkulu uyakuzwa yini ukukhala kwabo? Uthini ngalabo ababona kungcono ukuthi bayekulwa izimpi ukuze bazikhulule ekuhlukuluzweni? Uyayisekela yini imizamo yabo, futhi ubabona belesizatho esihle sokulwa lezozimpi yini?

I-Amagedoni izakuba yimpi ezaqeda zonke izimpi

Okokuqala, nanti iqiniso elizakududuza: UNkulunkulu uyakubona ukuhlupheka okusemhlabeni lamuhla njalo uhlose ukukuqeda. (IHubo 72:13, 14) ELizwini lakhe iBhayibhili, uthembisa ukuthi ‘uzabanika ukuhlaliseka labo abahlutshwayo.’ Nini? “Lapho iNkosi uJesu isibonakaliswa ezulwini . . . ilezingilosi zayo ezilamandla. Izabajezisa labo abangamaziyo uNkulunkulu njalo bengalilaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu.” (2 KwabaseThesalonika 1:7, 8) Ukubonakaliswa kukaJesu lokhu kuzakwenzakala ngesikhathi esizayo kulokho iBhayibhili elikubiza ngokuthi ‘yimpi yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla,’ loba i-Amagedoni.—ISambulo 16:14, 16.

Empini le ezayo uNkulunkulu kasoze asebenzise abantu ukuthi aqede ububi obusemhlabeni, kodwa uzasebenzisa iNdodana yakhe uJesu Khristu kanye lezinye izidalwa zomoya ezilamandla. Amabutho asezulwini azakuqeda nya konke ukuhlukuluzwa.—U-Isaya 11:4; ISambulo 19:11-16.

Kuze kube lamuhla, uNkulunkulu kakantshintshi indlela abona ngayo izimpi. Ulokhu ezibona ziyindlela eqondileyo yokuqeda ukuhlukuluzwa kanye lobubi. Kodwa njengoba bekunjalo kusukela endulo, nguNkulunkulu kuphela otshoyo ukuthi kumele zibe khona nini lokuthi ngubani okumele ayekulwa. Lokhu yikho kanye asekwenzile mayelana lempi yakhe yokuqeda ukuhlukuluzwa leyokuphindisela ezitheni zakhe. Usekumisile ukuthi izakuba khona ngesikhathi esizayo kanye lokuthi ozakulwa leyompi yiNdodana yakhe uJesu Khristu. Lokhu kutshengisa ukuthi  uNkulunkulu kazisekeli izimpi ezikhona lamuhla, lanxa izizatho zalabo abalwayo zingakhanya angathi zilengqondo.

Ake sithi abafana ababili abayizelamani bayasukelana baqalise ukulwa uyise engekho. Ngemva kwesikhatshana bayema batshayele uyise ucingo. Omunye wabo utshela uyise ukuthi umnewabo umtshayile, omunye abesesithi umnewabo nguye omqalileyo. Ngamunye wabo utshela uyise indaba yakhe elethemba lokuthi uzathatha elakhe icele. Kodwa nxa uyise eseyizwile yonke indaba, ubatshela ukuthi bayekele ukulwa bamlinde aze aphenduke ukuze azoyilungisa indaba le. Bayamlindela sibili uyise. Kodwa khonokho nje baqalise futhi ukulwa. Nxa uyise efika ngekhaya, uyabacaphukela bobabili abesebajezisa ngenxa yokuthi kabazange bamlalele.

Lamuhla izizwe ezilwayo ziyathandaza kuNkulunkulu zicela ukuthi azisekele. Kodwa uNkulunkulu kasekeli loba yiliphi icele ezimpini ezikhona lamuhla. ELizwini lakhe iBhayibhili usitshela ngokucacileyo ukuthi: “Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi,” aphinde athi, “Lingaphindiseli.” (KwabaseRoma 12:17, 19) Kanti njalo usetshele abantu ukuthi ‘bamlindele ngesineke’ ukuze abakhulule. Uzabakhulula ngesikhathi se-Amagedoni. (IHubo 37:7) Nxa izizwe zisehluleka ukulindela uNkulunkulu besezibona kungcono ukuthi ziyekulwa izimpi, ziyabe zitshengisa ukuthi ziyamdelela futhi kathokozi lakancane ngakho. Ngakho empini ye-Amagedoni, ulaka lukaNkulunkulu luzabangela ukuthi alungise izingxabano zamazwe ‘ngokuthulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba’ zingaphindi zibe khona. (IHubo 46:9; U-Isaya 34:2) Kuyacaca-ke ukuthi i-Amagedoni izakuba yimpi ezaqeda zonke izimpi.

Ukuqedwa kwezimpi kuphakathi kwezibusiso ezinengi ezizalethwa nguMbuso kaNkulunkulu. UJesu wakhuluma ngohulumende lo emthandazweni owaziwa kakhulu othi: “UMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (UMathewu 6:10) UMbuso kaNkulunkulu kawusoze uqede zonke izimpi kuphela, kodwa uzasusa lobubi ngoba yibo obubangela izimpi. * (IHubo 37:9, 10, 14, 15) Yikho kungamangalisi ukuthi abalandeli bakaJesu bakhangelele ngabomvu ukuthola izibusiso ezizalethwa nguMbuso kaNkulunkulu.—2 UPhetro 3:13.

Kodwa-ke kumele siwulindele okwesikhathi esingakanani uMbuso kaNkulunkulu ukuthi uzoqeda konke ukuhlupheka, ukucindezelwa lobubi? Ukugcwaliseka kweziphrofetho eziseBhayibhilini kutshengisa ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina” zomumo lo wezinto. (2 KuThimothi 3:1-5) * Sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu usebenzise impi ye-Amagedoni ukuthi utshabalalise umumo lo.

Sibonile ukuthi abazabhujiswa empini le yokucina yilabo abangafuniyo ‘ukulilalela ivangeli leNkosi yethu uJesu.’ (2 KwabaseThesalonika 1:8) Kodwa khumbula ukuthi uNkulunkulu kathokozi ngokufa kwaloba ngubani, okugoqela lokwabantu ababi. (UHezekheli 33:11) Ngenxa yokuthi kafuni “ukuba lamunye abhubhe” empini le, khathesi wenza ukuthi izindaba ezinhle ngeNkosi yethu uJesu ‘zitshunyayelwe kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe’ ukucina kungakafiki. (2 UPhetro 3:8, 9; UMathewu 24:14; 1 KuThimothi 2:3, 4) Yikho-ke umsebenzi wokutshumayela owenziwa ngaboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke unika abantu ithuba lokwazi uNkulunkulu, elokuzwa izindaba ezinhle ngoJesu, lelokuthi labo bazibonele ngawabo mhla zonke izimpi zitshabalaliswa.

^ ndima 9 UMbuso kaNkulunkulu uzasusa lesitha sabantu esiyikufa. Khangela isihloko esiku-Nqabayokulinda yesiNgisi kaNovember 1 2015, ikhasi 16 ukuze ubone ukuthi uNkulunkulu uzavusa izigidi zabantu abafileyo, okugoqela labantu abanengi abafela ezimpini.

^ ndima 10 Ukuze uthole okunengi mayelana lezinsuku zokucina, khangela isahluko 9 ebhukwini elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwa ngoFakazi bakaJehova.