Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova UnguNkulunkulu Wothando

UJehova UnguNkulunkulu Wothando

“UNkulunkulu uluthando.”—1 JOH. 4:8, 16.

IZINGOMA: 18, 91

1. Yiluphi uphawu lobuntu bukaNkulunkulu oluqakatheke ukwedlula zonke, njalo ukwazi lokhu kukwenza uzizwe njani ngaye?

ILIZWI likaJehova eliphefumulelweyo iBhayibhili lisitshela ukuthi “uNkulunkulu uluthando.” Kalitsho ukuthi uthando ngolunye lwezimpawu zobuntu bakhe obuhle kuphela, kodwa lithi “uNkulunkulu uluthando.” (1 Joh. 4:8) Luyinsika yobuntu bakhe njalo luqakatheke kulazo zonke ezinye izimpawu alazo. Kayisikho ukuthi uJehova ulothando kuphela, kodwa yena ngokwakhe uluthando. Kuyasithokozisa ukwazi ukuthi uMdali wendawo yonke lowezinto zonke eziphilayo unguNkulunkulu wothando! Konke akwenzayo kuqondiswa luthando.

2. Indlela uNkulunkulu asithanda ngayo isiqinisekisa ngani? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

2 Indlela uNkulunkulu alomusa njalo azithanda ngayo izidalwa zakhe isiqinisekisa ukuthi konke ahlose ukukwenzela abantu kuzagcwaliseka ngendlela enhle kakhulu, futhi kuzalethela labo abafuna ukubuswa nguye izibusiso ezimangalisayo. Ngokwesibonelo ngenxa  yokuthi uJehova ulothando, “uselumisile usuku lapho azakwahlulela khona umhlaba ngokulunga ngomuntu ammisileyo,” uJesu Khristu. (ImiSeb. 17:31) Kasilasizatho sokuthandabuza ukuthi lokhu kuzakwenzakala. Ukwahlulela okuzakwenziwa kuzalethela abantu abalungileyo labalalelayo izibusiso ezinhle kakhulu ezizaqhubeka zikhona kuze kube nini lanini.

LOKHO UMLANDO OSITSHENGISA KHONA

3. Ucabanga ukuthi ikusasa lethu belizakuba njani aluba uNkulunkulu ubengabathandi abantu?

3 Ubona angani ikusasa lethu belizakuba njani aluba uNkulunkulu ubengabathandi abantu? Akudingi ukuthi siye khatshana ukuze sithole impendulo ngoba nxa sikhangela umlando, bekusenzakala izinto ezesabekayo emhlabeni lo obuswa ngabantu beqondiswa ngunkulunkulu wawo ongelathando njalo ololunya, uSathane uDeveli. (2 Khor. 4:4; 1 Joh. 5:19; bala iSambulo 12:9, 12.) Kuyazicacela ukuthi ikusasa lethu belizakuba mnyama aluba uNkulunkulu ubengayekela umhlaba uqhubeke ubuswa ngabantu abangelathando.

4. Kungani uJehova wavumela ukuthi uSathane kanye labantu bokuqala bahlamukele ukubusa kwakhe okulungileyo?

4 Lapho uSathane ehlamukela ubukhosi bukaJehova, wayenga abantu ababili bokuqala ukuthi labo benze njalo. Waphikisa ilungelo likaNkulunkulu lokubusa umhlaba lakho konke okudaliweyo njalo wathi ungumbusi ongalunganga. Ngamanye amazwi wayesithi yena angaba ngumbusi ongcono kuloMdali. (Gen. 3:1-5) Ngakho uJehova wamnika uSathane ithuba lokuthi atshengise ubufakazi balokho ayekutsho, kodwa lalizakuba ngelesikhathi esifitshane. Ngenxa yokuthi uJehova uhlakaniphile, uvumele ukuthi kudlule isikhathi esaneleyo ukuze kube segcekeni ukuthi akula omunye umuntu ongabusa ngcono kulaye. Izinto ezizwisa usizi ebezisenzakala emlandwini wabantu zitshengisa ukuthi akulamuntu ongenelisa ukusibusa kuhle, ngitsho laye uSathane ngokwakhe.

5. Imbali itshengisani ngokubusa kwabantu?

5 Eminyakeni engu-100 nje kuphela esanda kwedlula, izimpi phakathi kwamazwe atshiyeneyo zibulele abantu abedlula 100 miliyoni. Lamuhla izinto zilokhu ziqhubeka zisiba zimbi kakhulu. ILizwi likaNkulunkulu lalivele litshilo ukuthi yikho okwakuzakwenzakala “ezinsukwini zokucina” zomumo lo wezinto, lapho “abantu ababi labakhohlisi [ababezakonakala] ngokudlulisayo.” (2 Tim. 3:1, 13) Konke obekusenzakala kusinika ubufakazi okungelamuntu ongabuphika bokuthi aliqiniso sibili amazwi aseBhayibhilini athi: “Ngiyazi, O Jehova, ukuthi ukuphila komuntu akusikho kwakhe; umuntu akusikho kwakhe ukuthi aqondise izinyathelo zakhe.” (Jer. 10:23) Ngakho kuyakhanya ukuthi uJehova kazange anike abantu amandla loba ilungelo lokuzibusa.

6. Kungani uNkulunkulu evumele ukuthi ububi buqhubeke okwesikhatshana?

6 Injongo kaNkulunkulu yokuvumela ukuthi ububi buqhubeke bukhona okwesikhatshana kayisiyo yokutshengisa ukuthi abantu bayehluleka ukuzibusa kuphela. Ngeyokunika lobufakazi obuzahlala phakade bokuthi uNkulunkulu nguye yedwa ongabusa ngendlela ephumelelayo. Nxa uJehova esesuse bonke ububi kanye lalabo ababubangelayo, loba ngubani ozasola indlela abusa ngayo kasoze aphiwe ithuba lokuthi atshengise ukuthi yena uyenelisa yini ukubusa. Lowomuntu lizamtshonela emini. UNkulunkulu uzabe elesizatho esizwakalayo sokumtshabalalisa ngenxa yokuthi busegcekeni ubufakazi bokuthi abantu bayehluleka ukuzibusa. Kasoze abavumele ukuthi baphinde babangele ububi emhlabeni.

UBUFAKAZI BOKUTHI UJEHOVA ULOTHANDO

7, 8. Yiziphi ezinye izindlela uJehova atshengise ngazo ukuthi ulothando olukhulu?

7 UJehova utshengise ngezindlela ezinengi  ukuthi unguNkulunkulu wothando. Ngokwesibonelo, cabanga ngobuhle bezinto ezisemkhathini ezidalwe ngendlela emangalisayo. Kulamabhiliyoni emithala futhi umthala ngamunye ulamabhiliyoni ezinkanyezi lamapulanethi. Enye yezinkanyezi ezitholakala kowethu umthala okuthiwa yi-Milky Way lilanga. Aluba kalikho bekungasoze kube lolutho oluphilayo emhlabeni. Zonke lezizinto ezidaliweyo ziveza ukuthi uJehova unguMdali lokuthi ulezimpawu zobuntu ezinhle kakhulu ezigoqela amandla, inhlakanipho lothando. Ngakho-ke “kusukela ekudalweni komhlaba isimo sikaNkulunkulu esingabonakaliyo—amandla akhe angapheliyo kanye lobuNkulunkulu bakhe—sekubonakele ngokusobala, kuzwisiseka ngokwenziweyo.”Rom. 1:20.

8 Konke uJehova akudalayo emhlabeni wakudalela ukuthi kusekele ukuphila kwezidalwa ezikuwo. Wanika abantu isivande esihle kakhulu esasilipharadayisi, wasebanika ingqondo kanye lemizimba engelasono eyayizahlala phakade. (Bala iSambulo 4:11.) Kanti njalo, ‘unika ukudla izidalwa zakhe zonke’ ngoba “uthando lwakhe lumi laphakade.”Hubo. 136:25.

9. Lanxa uJehova enguNkulunkulu wothando, kuyini akuzondayo?

9 Lanxa uJehova eveza ukuthi unguNkulunkulu wothando, uyakuzonda okubi. Ngokwesibonelo, iHubo 5:4-6 lithi ngoJehova: “Kawusuye uNkulunkulu othokoza ngobubi . . . Uyabazonda bonke abenza okubi.” Libuye lithi: “Abomele igazi labakhohlisayo uJehova uyabenyanya.”

UKUPHELA KOBUBI SEKUSEDUZE

10, 11. (a) UJehova uzabenzani abantu ababi? (b) UJehova uzabanika wuphi umvuzo abantu abalungileyo?

10 Ngenxa yokuthi uJehova unguNkulunkulu wothando njalo uyakuzonda okubi, uhlose ukuthanyela bonke ububi obusemhlabeni lakuyo yonke indawo. Uzabususa lapho esesuthisekile ukuthi wonke umuntu usekuvuma ukuthi nguye yedwa ofanele ukubusa. ILizwi likaNkulunkulu lithembisa ukuthi: “Abantu ababi bazasuswa, kodwa labo abathemba uJehova bazakudla ilifa lelizwe. Kuseyisikhatshana nje, ababi bazabe bengasekho . . . Izitha zikaJehova zizakhanya zizinhle njengobuhle beganga, zizanyamalala—zinyamalale njengentuthu.”Hubo. 37:9, 10, 20.

11 Kodwa iLizwi likaNkulunkulu liphinda lithembise ukuthi: “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.” (Hubo. 37:29) Abantu abanjalo ‘bazakholisa ukuthula okukhulu.’ (Hubo. 37:11) Sileqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala ngoba uNkulunkulu wethu olothando uhlala esenzela izinceku zakhe ezithembekileyo izinto ezinhle. IBhayibhili lisitshela ukuthi: “Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.” (Isam. 21:4) Sonke esitshengisa ukuthi siyambonga uJehova ngothando lwakhe futhi esimamukelayo njengoMbusi wethu silindelwe yikusasa elihle okwamagama!

12. Ngabanjani “abangelacala”?

12 ILizwi likaJehova lithi: “Nanzelela abangelacala, qaphela abaqotho. Likhona ikusasa kumuntu wokuthula. Kodwa zonke izoni zizabhujiswa; ikusasa lezigangi lizasuswa.” (Hubo. 37:37, 38) “Abangelacala” yilabo abafunda ngoJehova langeNdodana yakhe ukuze babazi njalo bayalalela, benze intando kaNkulunkulu. (Bala uJohane 17:3.) Abanjalo kabawathathi lula amazwi aku-1 Johane 2:17 athi: “Umhlaba lezinkanuko zawo kuyadlula, kodwa umuntu owenza intando kaNkulunkulu uphila kuze kube nininini.” Lesi yisikhathi sokuthi ‘silindele uJehova sigcine indlela yakhe’ ngoba sekuseduze ukuthi ukucina komhlaba lo kufike.Hubo. 37:34.

ISENZO ESIKHULU SOTHANDO LUKANKULUNKULU

13. Yisiphi isenzo esikhulu kulazo zonke esitshengisa ukuthi uJehova uyabathanda abantu abalesono?

13 Singenelisa ‘ukugcina indlela kaJehova’ lanxa  singabantu abalesono. Singenelisa lokuthi sibe lobuhlobo obuseduze laye ngenxa yesenzo sakhe esikhulu esitshengisa ukuthi uyasithanda. Wanikela ngomhlatshelo kaJesu Khristu ukuze akhulule abantu abalalelayo esonweni lasekufeni abakuzuza ku-Adamu. (Bala uRoma 5:12; 6:23.) UJehova wayeyethemba ngokupheleleyo iNdodana yakhe eyiyo yodwa ngoba yayitshengisile ukuthi ithembekile kuye okwezigidi zeminyaka ngesikhathi isezulwini. UNkulunkulu unguBaba olothando, ngakho kumele ukuthi wezwa ubuhlungu kakhulu lapho ebona uJesu ephathwa kubi emhlabeni. Kodwa uJesu wathembeka wabusekela ubukhosi bukaNkulunkulu njalo watshengisa ukuthi umuntu ongelasono angenelisa ukuhlala eqotho kuJehova lanxa ephakathi kobunzima obukhulu.

UNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe eyayizimisele ukuza emhlabeni ngenxa yokuthi uyasithanda (Khangela indima 13)

14, 15. Ukufa kukaJesu kubanceda njani abantu?

14 UJesu waqhubeka eqotho njalo wabusekela ubukhosi bukaJehova ngitsho lalapho ehlukuluzwa kabuhlungu, waze wayakufa elokhu ethembekile kuYise. Ngakho kumele sibonge sibili ukuthi wafela abantu ukuze abahlawulele njalo abavulele ithuba lokuthi bathole ukuphila okungapheliyo emhlabeni omutsha esiwuthenjiswa nguNkulunkulu. Umphostoli uPhawuli wagcizelela ukuthi lesi kwakuyisenzo esitshengisa ukuthi uJehova loJesu balothando, wathi: “Liyabona, ngesikhathi esifaneleyo, lapho sasisesebuthakathaka, uKhristu wafela abangakholwa kuNkulunkulu. Akuvamanga ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo, lanxa kungaba lolesibindi sokufela umuntu olungileyo. Kodwa  uNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe kithi ngalokhu: Siseseyizoni, uKhristu wasifela.” (Rom. 5:6-8) Umphostoli uJohane laye wabhala wathi: “UNkulunkulu walubonakalisa kanje uthando lwakhe kithi: Wathumela emhlabeni iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuba siphile ngayo. Lolu luthando: Kungayisikuthi sasimthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda wathumela iNdodana yakhe njengomhlatshelo wenhlawulo yezono zethu.”1 Joh. 4:9, 10.

15 UJesu wakhuluma ngendlela uNkulunkulu abathanda ngayo abantu wathi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe [abantu abalalelayo] waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.” (Joh. 3:16) UNkulunkulu uyabathanda kakhulu abantu okokuthi uzimisele ukubasiza kungelani lokuthi ukwenza njalo kungamzwisa ubuhlungu. Uthando lwakhe lumi kuze kube nini lanini. Kasithandabuzi ukuthi uzaqhubeka esithanda. UPhawuli wabhala wathi: “Ngiyakholwa ukuthi loba yikufa loba ukuphila, loba yizingilosi kumbe amadimoni, loba likhathesi kumbe isikhathi esizayo loba kungamandla bani, loba kuyikuphakama kumbe ukutshona, loba olunye ulutho kukho konke okudaliweyo, akuyikusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKhristu uJesu iNkosi yethu.”Rom. 8:38, 39.

UMBUSO USUBUSA

16. Uyini uMbuso kaMesiya, njalo uJehova ukhethe bani ukuthi abe yiNkosi yawo?

16 Ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kukhanya langokuthi usemise uMbuso kaMesiya. UJehova usebeke uhulumende lo ezandleni zeNdodana yakhe ebathandayo kakhulu abantu futhi akula omunye umuntu okufaneleyo ukubusa ukwedlula yona. (Zaga. 8:31) Nxa abangu-144 000 abazabusa loJesu bevuswa ukuthi bayephila ezulwini, bahamba lolwazi abaluthole besaphila emhlabeni. (Isam. 14:1) Konke uJesu ayekufundisa kwakuphathelane loMbuso, njalo wafundisa abafundi bakhe ukuthi bathandaze besithi: “Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho, uMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (Mat. 6:9, 10) Ukugcwaliseka kwezicelo ezinjalo kuzalethela abantu abalalelayo izibusiso ezimangalisayo!

17. Ukubusa kukaJesu kutshiyene njani lokwabantu abalesono?

17 Mkhulu umehluko okhona phakathi kokubusa kukaJesu okulothando kanye lokubusa kwabantu asebebangele ukuthi kufe amamiliyoni abantu ezimpini. UJesu uyabakhathalela kakhulu labo ababuswa nguye futhi ulothando kanye lobunye ubuntu obuhle obunjengobukaNkulunkulu. (Isam. 7:10, 16, 17) UJesu wathi: “Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizaliphumuza. Zithwaliseni ijogwe lami, lifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobekile enhliziyweni, njalo lizazuza ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Ngokuba ijogwe lami lilula, lomthwalo wami kawusindi.” (Mat. 11:28-30) Ngeqiniso amazwi la atshengisa ukuthi uJesu uyasithanda!

18. (a) Kuyini obekusenziwa nguMbuso kaNkulunkulu kusukela ngesikhathi usungulwa? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

18 Iziphrofetho zeBhayibhili zitshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu osezulwini wasungulwa ngo-1914 lapho ukuba khona kukaKhristu kuqalisa. Kusukela ngalesosikhathi bekulokhu kuqoqwa abaseleyo balabo abazabusa loJesu ezulwini kanye ‘labexuku elikhulukazi’ elibunjwa ngabantu abazasinda lapho umumo lo wezinto uphela, besebekhokhelwa bangene emhlabeni omutsha. (Isam. 7:9, 13, 14) Selilikhulu kangakanani ixuku elikhulukazi? Kuyini uNkulunkulu akukhangeleleyo kulabo ababumba lelixuku? Isihloko esilandelayo sizayiphendula imibuzo le.