Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMUNTU ANGAFA—ANGAPHINDA APHILE YINI?

Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?

Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?

Bangaphinda baphile yini?

IBHAYIBHILI LIYAPHENDULA: “Siyeza isikhathi lapho kuzakuthi bonke abasemathuneni abo bezalizwa ilizwi likaJesu baphume.”UJohane 5:28, 29.

Ngakho-ke uJesu wayekhuluma ngokuthi lapho uMbuso wakhe usubusa, abafileyo bazavuswa emathuneni. UFernando okukhulunywe ngaye esihlokweni esidlulileyo uthi: “Ngamangala kakhulu ngiqalisa ukufunda uJohane 5:28, 29. UMbhalo lo wangenza ngaba lethemba njalo ngaqalisa ukukholwa ukuthi ikusasa lethu lizakuba lihle kakhulu.”

UJobe indoda yasendulo eyayithembekile, wayelethemba lokuthi ngemva kokufa kwakhe uNkulunkulu wayezamkhumbula amvuse aphinde aphile. UJobe wabuza wathi: “Umuntu angafa uphinde aphile na?” Wasephendula engathandabuzi esithi: “Zonke izinsuku zokutshikatshika kwami [isikhathi Esethuneni] ngizalindela isikhathi sokuyekelwa kwami. Uzabiza lami ngizasabela.”UJobe 14:14, 15.

Ukuvuswa kukaLazaro kusinika ithemba lokuthi abafileyo bazavuswa

UMatha udadewabo kaLazaro wayengayiqabuki indaba yokuvuswa kwabafileyo. Kwathi uLazaro esefile uJesu wathi kuMatha: “Umnewenu uzavuka njalo.” UMatha waphendula wathi: “Ngiyazi ukuthi uzavuka futhi ekuvukeni kwabafileyo ngosuku lokucina.” UJesu wasesithi kuye: “Mina ngiyikuvuka kwabafileyo lokuphila. Lowo okholwa kimi uzaphila, loba ezakufa.” (UJohane 11:23-25) Ngemva kwalokho uJesu wamvusa uLazaro. Indaba le ethokozisayo isitshengisa ukuthi ngesikhathi esizayo kuzakuba lezenzakalo ezinkulu ukwedlula lesi. Phela ngalesosikhathi ukuvuswa kwabantu abafileyo kuzakwenzakala emhlabeni wonke.

Kulabanye yini abazavuswa baye ezulwini?

IBHAYIBHILI LIYAPHENDULA: ILizwi likaNkulunkulu litshengisa ukuthi ukuvuswa kukaJesu kwakutshiyene lokuvuswa kwabangu-8 esifunda ngabo eBhayibhilini. Abantu laba baphinda baphila khonapha emhlabeni. Kodwa nanku esikutshelwa liBhayibhili mayelana lokuvuswa kukaJesu: ‘UJesu Khristu useye ezulwini njalo usesandleni sokunene sikaNkulunkulu.’ (1 UPhetro 3:21, 22) UJesu nguye yedwa yini owayezavuswa aye ezulwini? Wayeke watshela abaphostoli bakhe wathi: “Njalo nxa sengiyile ukulilungisela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami, ukuze lani libe khona lapho engikhona.”UJohane 14:3.

UKhristu waya ezulwini wayalungiselela ukufika  kwabanye abafundi bakhe. Labo abazavuswa baye ezulwini bangu-144 000. (ISambulo 14:1, 3) Kodwa abalandeli bakaJesu laba bayakwenzani ezulwini?

Balanda ukuyakwenza umsebenzi omkhulu kakhulu! IMibhalo isitshela ukuthi: “Babusisiwe njalo bangcwele labo abahlanganyela ekuvukeni ekufeni kwakuqala. Ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo, kodwa bazakuba ngabaphristi bakaNkulunkulu labakaKhristu njalo bazabusa laye okweminyaka eyinkulungwane.” (ISambulo 20:6) Ngakho-ke abazavuswa baye ezulwini bazafika babe ngamakhosi labaphristi phezu komhlaba bendawonye loKhristu.

Ngobani abazavuswa ngemva kwabo?

IBHAYIBHILI LIYAPHENDULA: EMibhalweni engcwele sithola amazwi omphostoli uPhawuli athi: “Ngilalona lelothemba kuNkulunkulu alalo lamadoda, ukuthi kuzakuba lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi.”ImiSebenzi 24:15.

ILizwi likaNkulunkulu lisiqinisekisa ukuthi izigidigidi zabantu abafayo zizaphinda ziphile

Ngobani ‘abalungileyo’ uPhawuli ayekhuluma ngabo? Cabanga ngesibonelo sendoda eyayithembekile uDanyeli. Yathi isizakufa yatshelwa ukuthi: “Uzaphumula, bese kusithi ekucineni kwezinsuku uzavuka ukuba wamukele elakho ilifa olabelweyo.” (UDanyeli 12:13) UDanyeli uzakuya ngaphi angavuswa? “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.” (IHubo 37:29) Kanti njalo uJesu waphrofetha wathi: “Babusisiwe abathobekileyo ngoba bazazuza ilifa lomhlaba.” (UMathewu 5:5) Ngakho-ke uDanyeli lamanye amadoda labesifazana abathembekileyo bazavuswa baphinde baphile kuwonalo umhlaba kuze kube nini lanini.

Ngobani ‘ababi’ uPhawuli ayekhuluma ngabo? Yizigidigidi zabantu abake baphila basebesifa njalo abanengi babo abazange bathole ithuba lokuzwisisa iqiniso eliseBhayibhilini futhi abazange balisebenzise ekuphileni kwabo. Nxa sebevusiwe bazathola ithuba lokufunda ngoJehova * loJesu futhi babathande. (UJohane 17:3) Bonke abakhetha ukukhonza uNkulunkulu bazathola ithuba lokuphila kuze kube nini lanini.

Bonke abakhetha ukukhonza uNkulunkulu bazathola ithuba lokuphila kuze kube nini lanini beqinile emzimbeni njalo bethokoza

Umhlaba uzabe usunjani?

IBHAYIBHILI LIYAPHENDULA: UNkulunkulu “uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.” (ISambulo 21:4) “Bazakwakha izindlu bahlale kuzo; bazahlanyela izivini badle izithelo zazo.”U-Isaya 65:21.

Ake ucabange lawe usuphila emhlabeni onjalo undawonye labathandekayo bakho abavusiweyo! Kodwa umbuzo osalayo ngothi, Kuyini okungakwenza ungathandabuzi ukuthi abafileyo bazavuswa sibili?

^ ndima 15 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.