Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Asiqhubekeni Siqhelisa IPharadayisi Esikulo

Asiqhubekeni Siqhelisa IPharadayisi Esikulo

“Lendawo yezinyawo zami ngizayenza ikhazimule.”ISAYA. 60:13.

IZINGOMA: 102, 75

1, 2. EMibhalweni yesiHebheru, amazwi athi ‘isenabelo sezinyawo’ angatshoni?

UJEHOVA UNKULUNKULU uthi: “Izulu liyisihlalo sami sobukhosi, lomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami.” (Isaya. 66:1) Uphinda akhulume ‘ngesenabelo sezinyawo’ zakhe athi: “Lendawo yezinyawo zami ngizayenza ikhazimule.” (Isaya. 60:13) Ukwenza njani lokhu? Kanti njalo kutshoni kithi esihlala kuso ‘isenabelo sezinyawo zakhe’?

2 Amazwi athi ‘isenabelo sezinyawo’ kawatsho umhlaba kuphela. EMibhalweni yesiHebheru asetshenziswa lokuchaza ithempeli lasendulo elaliko-Israyeli. (1 ImiLan. 28:2; Hubo. 132:7) Ithempeli leli elalisemhlabeni laliyisigodlo sokukhonza kweqiniso. Yikho lalilihle kakhulu kuJehova njalo ukuba khona kwalo kwakusikhazimulisa sibili isenabelo sezinyawo zakhe.

3. Yiliphi ithempeli elikhona khathesi, njalo laba khona nini?

3 Lamuhla emhlabeni akuselathempeli elakhiwe ngabantu eliyisigodlo sokukhonza kweqiniso. Kodwa ithempeli elikhona khathesi luhlelo olwenza senelise ukubuyisana loNkulunkulu kusetshenziswa ubuphristi kanye lomhlatshelo kaJesu Khristu. Ithempeli leli eliyisifanekiso likhazimulisa uJehova ukwedlula loba yisiphi isakhiwo. Laba khona ngo-29 C.E., ngesikhathi uJesu ebhaphathizwa futhi egcotshwa ukuthi abe nguMphristi oMkhulu wethempeli leli elikhulu.Heb. 9:11, 12.

4, 5. (a) IHubo 99 litshengisa ukuthi izinceku zikaJehova ezithembekileyo zizimisele ukwenzani? (b) Yiwuphi umbuzo okumele sizibuze wona?

 4 Nxa sidumisa uJehova ngokwenza ukuthi ibizo lakhe laziwe njalo simbonga ngenhlawulo asipha yona ngesihawu, siyabe sitshengisa ukuthi siyaliqakathekisa ithempeli leli eliyisifanekiso. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi lamuhla kulamaKhristu eqiniso adlula i-8 000 000 akhazimulisa uJehova ngemisebenzi emihle. Abanye abantu ezinkolweni bayalahleka ngokucabanga ukuthi bazadumisa uNkulunkulu sebesezulwini. Kodwa oFakazi bakaJehova bayananzelela ukuthi kumele bamdumise khonapha emhlabeni lokuthi kumele bakwenze khathesi.

5 Nxa simdumisa siyabe silandela isibonelo sezinceku zikaJehova ezithembekileyo okukhulunywa ngazo kuHubo 99:1-3, 5. (Bala.) KuHubo leli sithola ukuthi uMosi,u-Aroni kanye loSamuyeli balusekela ngokugcweleyo uhlelo lokukhonza kweqiniso olwalukhona ngesikhathi besaphila. (Hubo. 99:6, 7) Lamuhla abagcotshiweyo abaseleyo bakhonza ngokuthembeka egumeni lethempeli eliyisifanekiso elisemhlabeni besalindele ukuba ngabaphristi kanye loJesu ezulwini. Kanti njalo izigidi ‘zezinye izimvu’ lazo ziyabasekela ngobuqotho. (Joh. 10:16) Wonke amaqembu la adumisa uNkulunkulu emanyene kuso isenabelo sakhe kungelani lokuthi abanye balethemba lokuyaphila ezulwini loba elokuphila emhlabeni. Yikho-ke munye ngamunye wethu angazibuza umbuzo lo, ‘Ngiyalusekela ngokugcweleyo yini uhlelo lukaJehova lokukhonza okumsulwa?’

NGOBANI ABAKHONZA ETHEMPELINI LIKANKULUNKULU LAMUHLA?

6, 7. Yiluphi uhlupho olwaba khona kumaKhristu okuqala, njalo kwenzakalani ngemva kwamakhulu eminyaka?

6 Kungakedluli iminyaka engu-100 kubunjwe ibandla lobuKhristu, kwaqalisa ukuba labahlamuki njengoba kwakuvele kukhulunyiwe. (ImiSeb. 20:28-30; 2 Thes. 2:3, 4) Ngemva kwalokho, kwaqhubeka kusiba nzima ukubona ukuthi ngobani sibili ababekhonza uNkulunkulu ethempelini lakhe eliyisifanekiso. Kodwa kwathi sekwedlule amakhulu eminyaka, safika isikhathi sokuthi uJehova akucacise lokhu esebenzisa iNkosi ayesanda kuyibeka, uJesu Khristu.

7 Ngo-1919, kwacaca ukuthi ngobani ababesamukelwa nguJehova futhi bemkhonza ethempelini lakhe eliyisifanekiso. Basebecwengisisiwe, bathuthuka ekukhonzeni kwabo ukuze inkonzo ababeyenzela uNkulunkulu iqhubeke isamukeleka. (Isaya. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Lokho umphostoli uPhawuli ayekubone embonweni eminyakeni engamakhulu eyayisidlulile kwasekuqalisa ukugcwaliseka, kodwa hatshi ngokugcweleyo.

8, 9. Chaza ‘ipharadayisi’ elabonwa nguPhawuli embonweni.

8 Lokho uPhawuli akubonayo embonweni kulotshwe ku-2 Khorinte 12:1-4. (Bala.) Umbono lo ubizwa ngokuthi yisambulo njalo wawuphathelane lokwakuzakwenzakala kwelizayo, hatshi ngesikhathi esaphila. Lapho uPhawuli ‘ethathwa esiwa ezulwini lesithathu,’ yiliphi ‘ipharadayisi’ alibonayo? Okokuqala, ipharadayisi uPhawuli ayekhuluma ngalo lingaba liPharadayisi uqobo, elizakuba khona emhlabeni esikhathini esizayo. (Luk. 23:43, NW) Okwesibili lingatsho ipharadayisi lokukhonza esizalikholisa ngokugcweleyo emhlabeni omutsha. Okwesithathu, lingatsho umumo omuhle osezulwini, ‘epharadayisi kaNkulunkulu.’ (Isam. 2:7) Konke lokhu kuzakuba khona esikhathini esizayo.

9 Manje kungani uPhawuli wathi “wezwa izinto ezingakhulumekiyo, izinto umuntu angavunyelwa ukuzitsho”? Sasingakafiki isikhathi sokuthi azichaze ngokugcweleyo izinto ezinhle  kakhulu ayezibonile embonweni. Kodwa lamuhla kuyavunyelwa ukukhuluma ngezibusiso ezikholiswa ngabantu bakaNkulunkulu khathesi.

10. Kungani “ipharadayisi lokukhonza” lingafanani “lethempeli eliyisifanekiso”?

10 Sijayele ukuthi nxa sikhuluma ngokukhonza kwethu khathesi sithi sisepharadayisi. Liyini leli “pharadayisi lokukhonza”? Yikuthula okumangalisayo okuphakathi kwethu loJehova kanye labazalwane bethu, esikuthola ngenxa yezinto ezinengi esizifundiswa yinhlanganiso yakhe. Kodwa kumele sinanzelele ukuthi “ipharadayisi lokukhonza” kanye “lethempeli eliyisifanekiso” kwehlukene. Ithempeli eliyisifanekiso luhlelo lukaNkulunkulu lokukhonza kweqiniso. Ipharadayisi lokukhonza lona lenza kucace ukuthi ngobani abemukelwa nguNkulunkulu lokuthi ngobani abamkhonzayo lamuhla ethempelini lakhe eliyisifanekiso.—Mal. 3:18.

11. Yisiphi isibusiso esilaso lamuhla?

11 Kuyasijabulisa kakhulu ukwazi ukuthi kusukela ngo-1919, uJehova usinike isibusiso sokuthi lanxa silesono, sisebenze laye emsebenzini wokucecisa, wokuqhelisa kanye lokuqinisa ipharadayisi leli esikulo. Wena uyancedisa yini emsebenzini lo omuhle kangaka? Uzimisele yini ukuqhubeka usebenza loJehova ukuze ‘indawo yezinyawo zakhe’ ikhazimule?

INHLANGANISO KAJEHOVA IQHUBEKA ISIBANHLE

12. Sikwazi njani ukuthi u-Isaya 60:17 usegcwalisekile? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

12 Untshintsho olumangalisayo esilubona lusenzakala engxenyeni yasemhlabeni yenhlanganiso kaJehova kwakhulunywa ngalo ku-Isaya 60:17. (Bala.) Nxa ungosakhulayo kumbe usesemutsha enhlanganisweni mhlawumbe uyake ubale ngontshintsho lolu kumbe kulabanye abayake bakuxoxele. Kodwa abafowethu labodadewethu abazibonele ngawabo untshintsho lolu lusenzakala babusisiwe sibili! Yikho bengathandabuzi ukuthi uJehova usebenzisa iNkosi ayibekileyo ukuthi akhokhele inhlanganiso yakhe futhi ayiqondise. Bayakwazi lokuthi uNkulunkulu ngeke ababambise ilitshe njalo lathi silokholo olunjengolwabo. Nxa ungabacela ukuthi bake bakuxoxele ngezinto lezi, ukholo lwakho luzaqina njalo uzamthemba kakhulu uJehova.

13. IHubo 48:12-14 lithi kumele senzeni?

13 Kumele sixoxele abanye ngenhlanganiso kaJehova kungelani lokuthi sesilesikhathi esingakanani siseqinisweni. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi singabazalwane abamanyeneyo emhlabeni wonke lanxa sisemhlabeni omubi, olobugwelegwele futhi ogcwele abantu abangelathando. Kumele sikukholise ukulandisela ‘izizukulwane ezizayo’ ngobuhle benhlanganiso kaJehova loba ‘iZiyoni,’ kanye langeqiniso eliphathelane lepharadayisi lokukhonza kwethu.—Bala iHubo 48:12-14.

14, 15. Yiziphi izinto ezalungisiswayo ngemva kuka-1970, njalo izinto lezi zincede ngani?

14 Eminyakeni esanda kwedlula, asebelesikhathi eside beseqinisweni bazibonele ngawabo kulungisiswa ezinye izinto enhlanganisweni. Lokhu kwenze ukuthi ingxenye yasemhlabeni yenhlanganiso kaJehova iqhubeke isibanhle. Bayakhumbula ukuthi kudala emabandleni kwakulenceku yebandla hatshi iqula labadala. Ilizwe linye ngalinye lalikhangelwa yinceku yegatsha, hatshi iKhomithi yeGatsha. Kanti njalo umongameli we-Watch Tower Society nguye owayekhokhela ngesikhathi kungakabi leQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova elaziwayo lamuhla. Lanxa abafowethu laba ababezinikele babesenza imisebenzi le bencediswa ngabanye abafowethu ababethembekile, kwakungumuntu oyedwa owayesenza izinqumo ebandleni, ewofisini yegatsha lasemawofisini ethu amakhulu omhlaba wonke. Lokhu kwalungisiswa ngemva kuka-1970 njalo izinqumo  zaqalisa ukwenziwa liqula labadala kulokuthi zenziwe ngumuntu oyedwa.

15 Untshintsho lolu luncedile yini? Luncede kakhulu ngoba nxa kulungisiswa izinto lezi kuyabe kusetshenziswa ulwazi oluseMibhalweni esiqhubeka siluzwisisa kuhle futhi olusitshengisa indlela okwakuvele kusenziwa ngayo kudala. UJehova usiphe amadoda ‘ayizipho ebantwini’ alezimpawu zobuntu ezinhle njalo lokhu kuyayinceda inhlanganiso ngoba wonke amadoda la asesebenza eliqembu, akusakhokheli umuntu oyedwa kuphela.—Efe. 4:8; Zaga. 24:6.

UJehova unika abantu bonke ulwazi olubancedayo ekuphileni kwabo (Khangela izindima 16 lo-17)

16, 17. Yiziphi izinto ezisanda kulungisiswa ozithande kakhulu, njalo uzithandelani?

16 Cabanga langezinto ezisanda kulungisiswa, ngokwesibonelo indlela amabhuku ethu asebukeka ngayo, asebhalwa ngayo kanye lendlela esesiwanika ngayo abantu. Akuthandabuzwa ukuthi nxa sisekutshumayeleni kuyasithokozisa kakhulu ukunika abantu amabhuku amahle, abukekayo njalo akhuluma ngezinto ezibakhathazayo! Kanti njalo sisebenzisa impucuko esikhona lezinsuku ukuze abantu abanengi bathole iqiniso. Ngokwesibonelo sesisebenzisa iwebhusayithi yethu i-jw.org. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uJehova ufuna abantu abavela ezindaweni ezitshiyeneyo bathole ulwazi olubancedayo ezimpilweni zabo.

17 Okunye okusithokozisa kakhulu luntshintsho olwasinceda ukuthi sithole isikhathi sokuba lokuKhonza Kwemuli kumbe esokuthi umuntu azifundele eyedwa. Indlela esesifundiswa ngayo nxa sisemihlanganweni emikhulu layo iyasinceda kakhulu. Kuyakhanya sibili ukuthi imihlangano le ilokhu ithuthuka umnyaka ngomnyaka! Kuyasithokozisa lokuthi izikolo zenhlanganiso ezinengi ziqhubeka zisiqeqetsha. Konke lokhu kusicacisela ukuthi uJehova nguye sibili okhokhelayo. Uqhubeka eyicecisa  inhlanganiso yakhe kanye lepharadayisi esikulo khathesi.

UNGANCEDISA NJANI EMSEBENZINI WOKUQHELISA IPHARADAYISI ESIKULO?

18, 19. Singancedisa njani emsebenzini wokucecisa ipharadayisi esikulo?

18 Kuyisibusiso ukuthi uJehova uyasivumela ukuthi sincedise emsebenzini wokucecisa ipharadayisi esikulo khathesi. Lokhu sikwenza ngokutshiseka emsebenzini wokutshumayela izindaba zoMbuso lowokuqhubeka sisenza abafundi. Nxa singancedisa umuntu ukuthi athuthuke aze azinikele kuJehova, siyabe siqhelisa imikhawulo yepharadayisi lethu.—Isaya. 26:15; 54:2.

19 Okunye esingakwenza ukuze ipharadayisi esikulo libe lihle kakhulu yikuqhubeka silwisa ukuthi sibe lobuntu obuhle njengoKhristu. Nxa sisenza njalo siyabe sisenza lokuthi abantu abakhangeleyo balihawukele ipharadayisi leli. Lanxa ulwazi oluseBhayibhilini lusenza ukuthi abantu baze enhlanganisweni njalo basondele kuNkulunkulu lakuKhristu, izikhathi ezinengi baqala bahugwe yindlela enhle esiziphatha ngayo kanye lokumanyana kwethu.

Ungancedisa emsebenzini wokuqhelisa imikhawulo yepharadayisi esikulo lamuhla (Khangela izindima 18 lo-19)

20. UZaga 14:35 utshengisa ukuthi kuyini okumele kube yisifiso sethu?

20 Akuthandabuzwa ukuthi uJehova loJesu bayathokoza kakhulu nxa bebona ipharadayisi elihle esikulo! Indlela esikukholisa ngayo ukwenza umsebenzi wokucecisa ipharadayisi leli, yinzwisa yendlela esizakholisa ngayo emsebenzini wokwenza ukuthi umhlaba lo ube lipharadayisi loqobo. Kasihlaleni sikhumbula uZaga 14:35 othi: “Inkosi iyathokoza ngenceku ehlakaniphileyo.” Yikho-ke, zikhathi zonke kasenzeni izinto ezitshengisa ukuthi sihlakaniphile njengoba sisebenza nzima emsebenzini wokucecisa ipharadayisi esikulo khathesi.