Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGALWISANA NJANI LOKUKHATHAZEKA?

Ukukhathazeka Ngezemuli

Ukukhathazeka Ngezemuli

UJanet uthi: “Ubaba wathi esanda kutshona umkami wangitshela ukuthi wayesethandana lomunye umama. Ngemva kwalokho wabutha okungokwakhe wahamba engavalelisanga, wangitshiya labantwabethu ababili.” Lanxa uJanet wathola umsebenzi, imali ayeyihola yayingeneli ukubhadalela indlu yabo. Kodwa kayisikho ukuthi wayelohlupho lwemali kuphela. Uthi: “Ngangikhathazeka kakhulu ngoba yonke into yayisikhangele mina njalo lokhu kwakungisinda. Kwakungizwisa ubuhlungu ukuthi ngangingasenelisi ukwenzela abantwabami konke abakudingayo njengabanye abazali. Lakhathesi ngihlala ngikhathazeka ngokuthi pho abantu bathini ngami labantwabami. Kambe bangabe becabanga ukuthi yimi engazichithela umuzi?”

UJanet

Ukuthandaza yikho okunceda uJanet ukuthi angakhathazeki kakhulu kanye lokuthi ubungane bakhe loNkulunkulu buhlale buqinile. Uthi: “Ebusuku kuba nzima kakhulu ngoba kuyabe kuthule kuthe cwaka njalo ingqondo iyabe isisiyale lale izula lemicabango. Kodwa ukuthandaza lokubala iBhayibhili yikho okunginceda ukuthi ngilale. Umbhalo engiwuthanda kakhulu nguFiliphi 4:6, 7 othi: ‘Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu.’ Izikhathi ezinengi ngiyathandaza ebusuku njalo ngiyakuzwa ukuthula kukaJehova kungiduduza.”

UJesu wakhuluma amazwi aduduzayo aphathelane lomthandazo eNtshumayelweni yakhe ayenzela eNtabeni njalo amazwi akhe ayasebenza kuzo zonke izinto ezisikhathazayo. Wathi: “UYihlo uyakwazi elikuswelayo loba lingakakuceli kuye.” (UMathewu 6:8) Lanxa kunjalo kumele simcele. Umthandazo ngenye indlela eyisiqokoqela engasenza ‘sisondele phansi kukaNkulunkulu.’ Kuzahamba njani singenza njalo? ‘Laye uzasondela kithi.’UJakhobe 4:8.

Nxa sithandaza siyakhipha konke okusikhathazayo njalo lokhu kwenza sizizwe sesingcono. Kodwa akupheleli  khonapho. Ukuthandaza kwenza lokuthi uJehova, ‘yena owuzwayo umthandazo,’ abancede labo abatshengisa ukuthi balokholo kuye. (IHubo 65:2) Yikho uJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi “bakhuleke kokuphela bangadinwa.” (ULukha 18:1) Kumele siqhubeke sicela ukuthi uNkulunkulu asikhokhele futhi asincedise njalo sibe lethemba lokuthi uzasinika umvuzo wokholo lwethu. Akumelanga sithandabuze ukuthi uyafisa ukusinceda lokuthi ulawo amandla okwenza njalo. Nxa ‘sikhuleka kokuphela’ singathandabuzi, siyabe sitshengisa ukuthi silokholo oluqinileyo.1 KwabaseThesalonika 5:17.

UKUBA LOKHOLO KUTSHONI SIBILI?

Luyini sibili ukholo? Ukholo lugoqela ‘ukwazi’ ukuthi uNkulunkulu unjani. (UJohane 17:3) Lokhu singakwenza ngokuqala sifunde iBhayibhili ukuze sizwisise imicabango yakhe. Siyafunda ukuthi sonke uyasibona njalo uyafuna ukusinceda. Lanxa kunjalo, ukwazi okuthile ngoNkulunkulu kayisikho kodwa okufunakalayo ukuze sibe lokholo lweqiniso. Okunye okufunakalayo yikuthi uNkulunkulu abe ngumngane wethu omkhulu esimhloniphayo. Phela nxa usiba lobungane lomuntu akwenzakali ukuthi lihle libe ngamathe lolimi lisanda nje kuhlangana. Yikho-ke ukholo lwethu ‘luqhubeka lukhula’ nxa siqhubeka sifunda okunengi ngoNkulunkulu njalo ‘sisenza lokho okumthokozisayo,’ futhi sibona lendlela asincedisa ngayo. (2 KwabaseKhorinte 10:15; UJohane 8:29) Yilo ukholo olusiza uJanet ukuthi alwisane lokukhathazeka.

UJanet uqhubeka esithi: “Okungincedileyo ukuthi ngiqinise ukholo lwami yikubona indlela uJehova abengisiza ngayo kukho konke okungikhathazayo. Izikhathi ezinengi besihlangana lobunzima siswele lokuthi senzeni. Lanxa kunjalo bengithandaza kuJehova kokuphela njalo ubenginceda ngendlela ebengingayicabangeli. Nxa ngimbonga ngiyabe ngikhumbula izinto ezinengi asengenzele zona. Ubehlala esinceda ngaso kanye isikhathi ebesidinga ngaso usizo. Kanti njalo unginike abangane beqiniso abangamaKhristu athembekileyo. Kabakaze bangilahle njalo abantwabami bafunda okunengi kubo.” *

“Sengikwazi ukuthi kungani uJehova esithi, ‘Ngiyakuzonda ukuchitha umtshado’ kuMalaki 2:16. Akulabuhlungu obedlula ukuthi umuntu omthandayo aphongukulahlela iganga ikakhulu nxa ungonanga lutho. Sekuyiminyaka umkami wangitshiya, kodwa kwezinye izikhathi ngizizwa ngingasilutho futhi ngilesizungu. Nxa ngisizwa njalo ngiyazama ukwenza izinto ezinceda abanye futhi lokhu lami kuyanginceda.” Okunye okwenza ukuthi uJanet angakhathazeki kakhulu yikusebenzisa isimiso seBhayibhili esiphathelane lokuthi akumelanga sizehlukanise labanye. *IZaga 18:1, The Holy Bible in Ndebele.

UNkulunkulu ‘unguyise wezintandane, umlamuleli wabafelokazi.’IHubo 68:5

UJanet uthi, “Okungiduduza kakhulu yikwazi ukuthi uNkulunkulu ‘unguyise wezintandane, umlamuleli wabafelokazi.’ Umkami wasitshiya, kodwa yena kasoze asitshiye.” (IHubo 68:5) UJanet uyakwazi ukuthi uNkulunkulu kasilingi ‘ngobubi.’ Kodwa usinika ukuhlakanipha ‘sonke’ ngoba ‘uyaphana’ njalo usinika ‘lamandla amakhulukazi’ ukuze silwisane lokukhathazeka.UJakhobe 1:5, 13; 2 KwabaseKhorinte 4:7.

Kodwa singenzani nxa sikhathazwa yikuthi impilo yethu isengozini?

^ ndima 10 Ukuze uthole ezinye izindlela ongalwisana ngazo lokukhathazeka khangela isihloko esithi “Are You in Control of Your Life?” esiku-Awake! kaJuly 2015 ku-www.jw.org.