INQABAYOKULINDA July 2015 | Ungalwisana Njani Lokukhathazeka?

Izigidi zabantu zehlelwa yizinto ezibuhlungu njalo ziphakathi kwezinhlupho, kodwa abanye bayenelisa ukulwisana lokukhathazeka ngezinto lezi. Bakwenza njani lokhu?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukukhathazeka Kugcwele Yonke Indawo!

Abacubunguli baveza ukuthi lokukhathazeka kancane nje kungabangela ukuthi umuntu aphangise ukufa. Ungalwisana njani lakho?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukukhathazeka Ngemali

Enye indoda yenelisa ukondla imuli yayo lanxa intengo yezinto ezidingakala nsukuzonke yayisemba eqolo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukukhathazeka Ngezemuli

Indaba yowesifazana owatshiywa ngumkakhe, wachithekelwa ngumtshado, wabekezela ebunzimeni isifundisa ukuthi kutshoni ukuba lokholo oluqinileyo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukukhathazeka Ngezingozi

Ungalwisana njani lokukhathazeka ngezimpi, ubugebengu, ukungcoliswa komhlaba, ukuntshintsha komkhathi kanye lemikhuhlane ememethekayo?

Ubukwazi Yini?

Amatshe okuchola ayesetshenziswa njani endulo? Kungani uJohane 1:18 esithi uJesu ‘useceleni kukaYise’?

Asiqhubekeni Siqhelisa IPharadayisi Esikulo

Ipharadayisi lokukhonza lethempeli eliyisifanekiso kuyafanana yini? Yiliphi “ipharadayisi” elabonwa nguPhawuli “ezulwini lesithathu”?

“Ukuhlengwa Kwenu Sekusondela”!

Yisiphi isimemezelo esizakwenziwa nxa ukuhlupheka okukhulu sekuqalisile? Kuzakwenzakalani kwabagcotshiweyo ngalesosikhathi?

Hlala Uqotho EMbusweni KaNkulunkulu

AmaKhristu angaziqeqetsha njani ukuze ahlale eqotho kuJehova laseMbusweni wakhe?

Le Yindawo Yethu Yokukhonzela

Singatshengisa njani ukuthi siyazihlonipha izindawo zethu zokukhonzela? Ukwakhiwa lokunakekelwa kwamaWolu oMbuso kusekelwa njani ngezimali?

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Sizafika yini isikhathi lapho ububi obuzabe bungasekho?

Okunengi okutholakala ku-Internet

UNkulunkulu Uzakuncedisa Yini Nxa Ungakhuleka Kuye?

UNkulunkulu ulendaba lokwenzakala empilweni yakho yini?