Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UKUPHELA SEKUSEDUZE YINI?

Abanengi Bazasinda Lapho Ukuphela Kufika—Lawe Ungasinda

Abanengi Bazasinda Lapho Ukuphela Kufika—Lawe Ungasinda

IBhayibhili lisitshela ukuthi lapho ukuphela kufika kulabantu abazabhujiswa. Lithi: “Kuzakuba lokuhlupheka okukhulu, okungazange kube khona kulokhu kwadabuka umhlaba kuze kube manje . . . Uma lezozinsuku bezingaphungulwanga kakho obezaphepha.” (Mat. 24:21, 22) Kodwa uNkulunkulu usithembisa ukuthi abantu abanengi bazasinda. Uthi: ‘Umhlaba uyadlula, kodwa umuntu owenza intando kaNkulunkulu uphila kuze kube nininini.’1 UJohane 2:17.

Ungenzani nxa ufuna ukusinda kanye ‘lokuphila kuze kube nininini’? Kumele uqalise ukubuthelela ukudla lezinye izinto yini njalo udinge okunye okungakuvikela? Hatshi, akumelanga wenze njalo. IBhayibhili liyasitshela ukuthi kuyini okuqakatheke kakhulu okumele sikwenze. Lithi: “Njengoba konke kuzakuncibilika ngokunjalo, kumele ukuba linanzelele ukuthi lingabantu abanjani ekuhambeni kwenu okungcwele lasekukhonzeni uNkulunkulu, lisalindele lilangatha ukufika kosuku lukaNkulunkulu.” (2 UPhetro 3:10-12, The Holy Bible in Ndebele) Okwakukhulunywa ngakho lapha kusitshengisa ukuthi “konke” okuzancibilika kugoqela imibuso emibi ekhona khathesi kanye labantu bonke abayisekelayo kulokuthi basekele okaNkulunkulu. Kuyacaca ukuthi ukubuthelela impahla kanye lezinye izinto kayisikho okungenza ukuthi umuntu asinde lapho ukuphela kufika.

Yikho-ke nxa sifuna ukusinda kumele sizinikele kuJehova uNkulunkulu njalo sifunde ukuthi ufuna siziphathe njani ukuze simthokozise. (UZefaniya 2:3) Kuqakatheke kakhulu ukuthi ‘silangathe ukufika kosuku lukaNkulunkulu’ kulokuthi silandele okwenziwa ngabantu abanengi lamuhla abangelandaba lezimpawu ezitshengisa ukuthi sesiphila ezinsukwini zokucina. OFakazi bakaJehova bangakutshengisa ukuthi iBhayibhili lithi ungenzani nxa ufuna ukusinda lapho usuku lolu lufika.