Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UYAFUNA YINI UKUFUNDA IBHAYIBHILI?

Uhlelo Lokufunda Labantu IBhayibhili

Uhlelo Lokufunda Labantu IBhayibhili

Abantu abanengi bayakwazi ukuthi oFakazi bakaJehova bayatshumayela emphakathini. Kodwa uyakwazi yini ukuthi silohlelo lokufunda labantu iBhayibhili emhlabeni wonke?

Ngo-2014, oFakazi abedlula i-8 000 000 emazweni angu-240 baqhuba izifundo zeBhayibhili ezedlula i-9 500 000 inyanga yinye ngayinye. * Inani labantu esifunda labo iBhayibhili ledlula inani labantu abasemazweni angaba ngu-140.

Okunceda oFakazi bakaJehova ukuthi benze umsebenzi lo wokufundisa abantu iBhayibhili yikuthi umnyaka munye ngamunye badinda amaBhayibhili, amabhuku, amamagazini kanye lokunye okunengi okuphathelane leBhayibhili. Izinto lezi ezidindwayo zingaba yi-1,5 bhiliyoni njalo zidindwa ngezindimi ezingaba yi-700. Umsebenzi lo omkhulu kangaka unceda abantu ukuthi bafunde iBhayibhili ngolimi abalufunayo.

 IZIMPENDULO ZEMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU MAYELANA LOHLELO LWETHU LOKUFUNDA IBHAYIBHILI.

Kufundwa njani?

Sixoxa ngezindaba ezitshiyeneyo eziseBhayibhilini besesihlola amavesi acacisa esikufundayo. Ngokwesibonelo iBhayibhili liphendula imibuzo enjengale: Ungubani uNkulunkulu? Unjani? Ulebizo yini? Uhlala ngaphi? Singasondela kuye yini? Kodwa uhlupho olubakhona yikuthi singaqalisela ngaphi ukudinga izimpendulo zemibuzo le eBhayibhilini.

Ukuze sincede abantu ukuthi bathole izimpendulo sijayele ukusebenzisa ibhuku elilamakhasi angu-224 elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? * Ibhuku leli lenzelwe ukunceda abantu ukuthi bazwisise izimfundiso zeBhayibhili eziyisiqokoqela. Lilezifundo ezikhuluma ngoNkulunkulu, ngoJesu Khristu, ngokuhlupheka kwabantu, ngokuvuswa kwabafileyo, ngokuthandaza kanye lezinye ezinengi.

 Kufundwa nini njalo ngaphi?

Lingafunda ngesikhathi okhululeke ngaso lasendaweni oyifunayo.

Kufundwa okwesikhathi esinganani?

Abanengi bazinika isikhathi esingaba lihora iviki yinye ngayinye ukuthi bafunde iBhayibhili. Kodwa wena uyazikhethela ukuthi ufuna ukufunda okwesikhathi esinganani njalo isikhathi lesi singantshintshwa ukwenzela ukuthi sihambelane lesikhathi okhululeke ngaso. Abanye bafunda okwemizuzu engu-10 kumbe engu-15 ngeviki.

Kuyabhadaliswa yini?

Akubhadaliswa futhi amabhuku lokunye elizakusebenzisa uyakuphiwa mahala. Lokhu kuhambelana lomlayo uJesu awunika abafundi bakhe othi: “Lamukelisiwe kungelambadalo, lani phanini kungelambadalo.”UMathewu 10:8.

Ngiyabe ngizafunda kuze kube nini?

Kuya ngawe. Ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? lilezihloko ezingu-19. Yikho-ke ungakhetha ukuthi ufuna ukufunda izihloko zonke kumbe ezinye zakhona.

Nxa sengifunda sekumele ngibe nguFakazi kaJehova yini?

Hatshi. Esikunanzelelayo yikuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi ukholwa kuphi njalo siyakuhlonipha lokho akukhethayo. Kodwa umuntu angenelisa ukukhetha kuhle nxa angathola ulwazi oluthe xaxa oluseBhayibhilini.

 Ngingaluthapha ngaphi olunye ulwazi?

KuWebhusayithi okuthiwa yi-jw.org, uzathola iqiniso eliphathelane lalokho oFakazi bakaJehova abakukholwayo kanye labakwenzayo.

Ngingenzani nxa ngifuna ukufunda iBhayibhili?

  • Ngena kuwebhusayithi yethu i-www.jw.org ufake isicelo sakho.

  •  
  • Ungakhuluma laboFakazi bakaJehova abaseduzane lalapho ohlala khona.

^ ndima 4 Bible studies are generally conducted with individuals or small groups of people.

^ ndima 9 Published by Jehovah’s Witnesses. More than 230 million copies of this book have been printed in over 260 languages.