Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Impilo yabantu izantshintsha yini?

Ukufa kukaJesu kuzabanceda njani abantu ukuthi bathandane?

Akuthandabuzwa ukuthi abantu bazaqhubeka besenza ukuthi kube lempucuko emhlabeni. Kodwa bazakwanelisa yini ukwenza ukuthi abantu bonke bathandane? Ngeke benelise ngoba kulezinsuku abantu kabaselandaba labanye abantu njalo bayizihwaba. Lanxa kunjalo, kukhona okuhle uNkulunkulu ahlose ukusenzela khona.Bala u-2 Phetro 3:13.

ILizwi likaNkulunkulu lisithembisa ukuthi emhlabeni omutsha abantu bazahlalisana ngokuthula, bethandana njalo kakusoze kube khona ongabalimaza.Bala u-Mikha 4:3, 4.

Umkhuba wokungabi lendaba labanye uzaqedwa njani?

Khathesi abantu kabalandaba labanye abantu. Kodwa uNkulunkulu kazange abadale belomkhuba lo. Umkhuba lo omubi wabangelwa ngu-Adamu, umuntu wokuqala owakhetha ukungalaleli. Yikho-ke lathi sawuthola kuye ngoba siyizizukulwana zakhe. Lanxa kunjalo uNkulunkulu uzasebenzisa uJesu ukuze asuse isono ebantwini.Bala uRoma 7:21, 24, 25.

UJesu wanikela ngempilo yakhe ukuze kususwe isono esabangelwa ngumuntu wokuqala. (KwabaseRoma 5:19) Lokhu kwenza sibelethemba lokuthi ngesikhathi esizayo isono sizasuswa ebantwini futhi bayabe sebengaselawo umkhuba omubi wokwenza izinto ezitshengisa ukuthi kabalandaba labanye abantu.Bala iHubo 37:9-11.