INQABAYOKULINDA March 2015 | UJesu Ususa Isitha Sabantu

Isitha asisusayo nguDeveli yini, yintukuthelo kaNkulunkulu kumbe ngesinye?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani Kumele Sisindiswe

Kambe uNkulunkulu olothando wayengasinika isifiso sokuphila kuze kube nini lanini nxa kuyikuthi kasingeke sikuthole?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukufa KukaJesu Lokuvuswa Kwakhe—Kungakunceda Ngani?

Kulezinto eziyisithupha iBhayibhili elisitshela zona ezisicacisela ukuthi ukufa komuntu oyedwa kungabasindisa njani abanengi.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukunanza Ilanga Lokufa KukaJesu—Nini Njalo Ngaphi?

Ngo-2015 iSikhumbuzo Sokufa KukaJesu sizakwenziwa ngoLwesihlanu mhlaka-3 April, ilanga selitshonile.

“Lokhu Kwakuyikuthanda Kwakho”

Khathesi kungani amabhuku ethu esechasisa ezinye izindaba eziseBhayibhilini ngendlela elula lecacileyo?

Uzahlala ‘Ulindile’ Yini?

Bala umzekeliso kaJesu wezintombi ezilitshumi esesiwucaciselwe kutsha, uthole isifundo esiqakatheke kakhulu futhi esizwisiseka lula.

Ukutshada Kuphela ‘eNkosini’—Sekwaphelelwa Yisikhathi Yini?

Abazimisele ukulandela umlayo kaNkulunkulu bayamthokozisa futhi baba ngabangane bakaNkulunkulu.

Umzekeliso Wamathalenta Usifundisani?

Esihlokweni lesi sicaciselwa kutsha umzekeliso wamathalenta.

Asiqhubekeni Sincedisa Abazalwane BakaKhristu

Labo uKhristu azabahlulela athi yizimvu babancedisa njani abazalwane bakhe?

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Ngobani okumele badle isinkwa banathe lewayini eSikhumbuzweni sokufa kukaJesu?