Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGENZANI UKUZE UKUKHOLISE UKUSEBENZA?

Ungenzani Ukuze Ukukholise Ukusebenza Gadalala?

Ungenzani Ukuze Ukukholise Ukusebenza Gadalala?

“Wonke umuntu adle, anathe azuze ukusuthiseka ekusebenzeni gadalala kwakhe—lokhu kuyisipho sikaNkulunkulu.” (UmTshumayeli 3:13) UNkulunkulu ufuna sisuthiseke emsebenzini wethu. Yikho esebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili ukuze asitshengise ukuthi singakuthola njani ukusuthiseka. (U-Isaya 48:17) Ake sikhangele ukuthi lithini mayelana lendaba le.

WUTHANDE UMSEBENZI WAKHO

Kungelani lokuthi umsebenzi wakho ufuna ukuthi udle amathambo engqondo, loba usebenze uze uginqe, kumbe ufuna wenze kokubili, kumele unanzelele ukuthi “ukusebenza nzima konke kuletha inzuzo.” (IZaga 14:23) Nzuzo bani? Kuyakunceda ukuthi uthole okokuziphilisa. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzasinika esikudingayo nxa simkhonza ngenhliziyo yonke. (UMathewu 6:31, 32) Lanxa kunjalo, ukhangelele ukuthi singagoqi izandla kodwa sizame ngamandla onke ukuthola okokuziphilisa.2 KwabaseThesalonika 3:10.

Kuyakhanya-ke ukuthi ukusebenza kungakunceda empilweni. Kuyakusiza ukuthi wenelise ukwenza izinto okhangelelwe ukuthi uzenze. Enye indoda okuthiwa nguJoshua eleminyaka engu-25 ithi, “Ukusebenza ukuze uzinakekele yinto enhle. Nxa usenelisa ukudla kwesakho isikhwama, kutsho ukuthi umsebenzi wakho uyakunceda sibili.”

Kanti njalo okuhle kakhulu ngokusebenza gadalala yikuthi kwenza ubelesithunzi. Phela ukusebenza gadalala kunzima. Yikho nxa sizikhuza, sizama ukunamathela emsebenzini wethu kungelani lokuthi ukhanya unzima kumbe ungakhwabitheki, siyasuthiseka ngoba siyabe senze konke esingakwenza. Siyabe sinqobe ubuvila. (IZaga 26:14) Lokhu kutshengisa ukuthi ukusebenza kwenza uzizwe usuthisekile. U-Aaron esike sakhuluma ngaye esihlokweni esidlulileyo uphinda athi, “Ngiyayithanda indlela  engizizwa ngayo nxa sengitshayisile emsebenzini. Ngingabe ngidiniwe sibili njalo kungelamuntu obone engikwenzileyo—kodwa ngiyabe ngikwazi ukuthi ngifeze okuthile.”

KHUTHALA EMSEBENZINI WAKHO

IBhayibhili liyayincoma indoda ‘eyingcitshi emsebenzini wayo’ njalo liyambuka umfazi ‘olezandla ezikhutheleyo.’ (IZaga 22:29; 31:13) Kodwa akulamuntu ovuka eseyingcitshi. Kanti njalo inengi lethu kasikukholisi ukwenza imisebenzi esingayiqondi kuhle ukuthi yenziwa njani. Mhlawumbe yikho okwenza abantu abanengi bangakuthandi ukusebenza. Bayabe bengaziniki isikhathi sokufunda umsebenzi wabo ukuze babe zingcitshi.

Iqiniso elikhona yikuthi umuntu angakholisa loba yiwuphi umsebenzi nxa angazitshela ukuthi kehlulwa yinto engakhulumiyo. Lokhu kutsho ukuthi kumele azame ukufunda ukuthi wenziwa njani. UWilliam oleminyaka engu-24 uthi, “Nxa ungenza konke ongakwenza ubusubona impumela yakhona, uzwa usuthiseka kakhulu. Lokhu ngeke ukuzwe nxa ugegelela imbuya utshiya ulude.”

CABANGISISA NGOKUTHI UMSEBENZI WAKHO UBANCEDA NGANI ABANYE

Ungacabangi nje ngokuthi umsebenzi wakho ukunika malini. Kodwa zibuze imibuzo enjengale: ‘Umsebenzi lo vele uqakatheke ngani? Kungenzakalani nxa ngingawenzanga, kumbe nxa ngingawenzanga kuhle? Umsebenzi wami ubanceda ngani abanye?’

Umbuzo wokucina uqakatheke kakhulu ngoba siyasuthiseka nxa sibona ukuthi umsebenzi esiwenzayo ubasiza njani abanye. UJesu wathi: “Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Abaqhatshi bethu kanye lamakhasimende akusibo bodwa abancedakalayo nxa sisebenza gadalala. Lamalunga ezimuli zethu kanye labanye abaswelayo bayancedakala.

Amalunga ezimuli zethu. Imuli incedakala ngezindlela ezimbili nxa inhloko yemuli isebenza gadalala ukuze iyinakekele. Okwakuqala, izuza izinto eziqakathekileyo empilweni okutsho ukudla, okokugqoka kanye lendawo yokuhlala. Lapho-ke indoda iyabe isenza umsebenzi ewuthunywe nguNkulunkulu ‘wokondla abakibo.’ (1 KuThimothi 5:8, The Holy Bible in Ndebele) Okwesibili, nxa amalunga emuli embona esenza lokhu ayafunda ukuthi kuqakathekile ukusebenza gadalala. UShane esikhulume ngaye esihlokweni esidlulileyo uthi, “Ubaba uyisibonelo esihle kakhulu ngoba uyakuthanda ukusebenza. Uyindoda ethembekileyo esebenze gadalala impilo yayo yonke, njalo ubengumbazi okweminyaka eminengi. Lokhu kungifundise ukuthi kuqakathekile ukusebenza ngezandla zakho usenza izinto ezizanceda abanye.”

Abaswelayo. Umphostoli uPhawuli wakhuthaza amaKhristu ukuthi ‘asebenze ukuze abe langakwabela abaswelayo.’ (Kwabase-Efesu 4:28) Kuyakhanya ukuthi nxa singasebenza gadalala ukuze sizinakekele siphinde sondle lezimuli zethu, singenelisa lokuphathisa abaswelayo. (IZaga 3:27) Yikho-ke ukusebenza gadalala kungenza sithokoze loba sibe ngababusisekileyo ngenxa yokuthi siyabe sisipha abanye.

 YENZA OKUDLULA LOKHO OKHANGELELWE UKUTHI UKWENZE

Entshumayelweni yakhe edumileyo ayenzela entabeni, uJesu wathi: “Uma omunye ekubamba ngamandla ukuthi uhambe ikhilomitha elilodwa, hamba laye abe mabili.” (UMathewu 5:41) Ungawasebenzisa njani amazwi la emsebenzini wakho? Dinga izindlela zokwenza okwedlula lokho okhangelelwe ukuthi ukwenze kulokuthi wenze okuncane nje. Hlela ukuthi ufuna ukwenzani, ubusuzitshela ukuthi ufuna ukukwenza kuhle kakhulu kumbe ukukuqeda isikhathi osiphiweyo singakafiki. Kholisa yonke into oyenzayo emsebenzini lanxa ingakhanya incane kakhulu.

Nxa ungenza okunengi emsebenzini wakho, ungawukholisa sibili. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uyabe ungabanjwa ngamandla kodwa uyabe usenza okunengi ngoba ufuna ukukwenza. (KuFilimoni 14) UMbhalo esingawusebenzisa lapha nguZaga 12:24 othi: “Izandla ezikhutheleyo zizaletha inhlalakahle, kodwa ubuvila budonsela ekugqilazweni.” Abanengi bethu kabasizo zigqili kumbe izichaka. Lanxa kunjalo, umuntu olobuvila angazizwa angani uyisigqili ngenxa yokuthi uyabe esenza lokho atshelwa ukuthi akwenze kuphela. Kodwa umuntu okhutheleyo oyenza okudlula lokho akhangelelwe ukuthi akwenze kasoze abone angani uyisigqili ngoba uyabe engathunywa ukuthi enze okuthile. Kasoze ahlale elandelelwa.

UNGAPHILELI UKUSEBENZA

Umuntu osebenza gadalala ngumuntu ebantwini sibili. Kodwa kumele sikhumbule ukuthi zikhona ezinye izinto eziqakathekileyo empilweni. IBhayibhili liyakutsho sibili ukuthi kumele sikhuthale. (IZaga 13:4) Lanxa kunjalo, kalitsho ukuthi sekumele siphilele ukusebenza. UmTshumayeli 4:6 uthi: “Kungcono ukuphumula kancane kulokusebenza nzima kakhulu uxotshana lomoya.” (NW) Yiwuphi umcijo ovezwa evesini le? Yikuthi umuntu ophilela ukusebenza kazikholisi izithelo zomsebenzi wakhe nxa etshona esebenza kokuphela. Ukusebenza kwakhe kucina kungancedi sekufanana ‘lokuxotshana lomoya.’

IBhayibhili lingasisiza ukuthi singaphileli ukusebenza. Lanxa lisithi kumele sikuthande ukusebenza, liphinda lithi kumele ‘sibe leqiniso lokuthi kuyini okuqakatheke kakhulu.’ (KwabaseFiliphi 1:10, NW) Kuyini okuqakatheke kakhulu? Okunye kwakhona yikuzinika isikhathi sokuba lemuli yakho labangane. Kanti njalo okuqakatheke okudlula konke yikwenza izinto eziphathelane lokukhonza, njengokubala iLizwi likaNkulunkulu lokucabangisisa ngalo.

Abantu abakwaziyo ukuthi kulesikhathi sokusebenza lesokwenza okunye okuqakathekileyo bangawukholisa kakhulu umsebenzi wabo. UWilliam esike sakhuluma ngaye esihlokweni lesi uphinda athi, “Enye indoda eyayingumqhatshi wami yenza kuhle kakhulu endabeni yokusebenza. Isebenza gadalala futhi iyazwanana lamakhasimende ayo ngoba iwenzela izinto ezilohlonzi. Kodwa nxa itshayisa emsebenzini iyatshiyana lezinto zomsebenzi ikhangele ezemuli yayo leziphathelane lokukhonza. Sengake ngababona sibili abantu abathokozayo empilweni, kodwa indoda le ithokoza kakhulu!”