Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Ingcitshi zembali ziyakuvuma yini ukuthi uPhontiyu Philathu wake waba khona?

Abanengi ababala iBhayibhili bayamazi uPhontiyu Philathu ngoba kukhulunywa ngaye endabeni yokuthonisiswa kukaJesu lokubulawa kwakhe. (Mat. 27:1, 2, 24-26) Ibizo lendoda le litholakala kanengi lakweminye imithombo yolwazi yakudala ephathelane lezembali. Esinye isichazamazwi seBhayibhili okuthiwa yi-The Anchor Bible Dictionary sithi amabhuku ezembali akhuluma ngaye “kanengi ukwedlula loba nguphi ugavuna ongumRoma owake wabusa esabelweni seJudiya futhi aqamba okunengi ngaye.”

Ilitshe leli lalotshwa ibizo likaPhilathu ngolimi lwesiLatin

Ibizo likaPhilathu litholakala kanengi lasemabhukwini abhalwa yingcitshi yezembali engumJuda okuthiwa nguJosephus. Ingcitshi le yaloba ngezehlakalo ezintathu ezimayelana lobunzima uPhilathu ahlangana labo ngesikhathi ebusa iJudiya. Isehlakalo sesine salotshwa ngenye futhi ingcitshi yezembali engumJuda okuthiwa nguPhilo. Umlobi ongumRoma uTacitus, owaloba ngembali yababusi beRoma laye waloba ukuthi uPhontiyu Philathu wasikhupha sibili isigwebo sokuthi uJesu abulawe ngesikhathi kubusa uThibheri.

Ngo-1961 abahlola ezembali ngokugebha emanxiweni akudala babesebenza kwenye inkundla okwakusenzelwa kuyo imidlalo yamadrama kudala eKhesariya elizweni lase-Israyeli, basebethola ilitshe elalilotshwe ibizo likaPhilathu ngolimi lwesiLatin. Lanxa ilitshe (leli elisemfanekisweni) selikhumuzekile, kucatshangwa ukuthi umutsho owawubhalwe kulo uthi: “UPhontiyu Philathu, uMbusi waseJudiya wanikela iTiberieum (le) kubonkulunkulu abahloniphekayo.” Kumele ukuthi isakhiwo lesi esasibizwa ngokuthi yiTiberieum kwakulithempeli lokuhlonipha uMbusi waseRoma uThibheri.

Owesifazana ongummemezeli woMbuso kumele amboze ikhanda yini nxa efundisa othile iBhayibhili kulommemezeli oyindoda?

KuNqabayokulinda kaJuly 15, 2002, esihlokweni esithi “Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi” kwakhulunywa ukuthi udade kumele amboze ikhanda nxa efundisa othile iBhayibhili kulommemezeli oyindoda, kungelani lokuthi ummemezeli lo oyindoda ubhaphathiziwe kumbe hatshi. Kuphindwe kwachwayisiswa ngodaba lolu, kwasekukhanya kukuhle ukuthi lulungisiswe.

Nxa udade elesifundo sakhe, abesehamba lommemezeli oyindoda obhaphathiziweyo, kumele amboze ikhanda, okutsho ukuthi aqhiye kumbe afake okuthile ekhanda nxa esefundisa. Nxa angenza njalo uyabe etshengisa ukuthi uyabuhlonipha ubunhloko obubekwe nguNkulunkulu ebandleni lobuKhristu ngenxa yokuthi uyabe esenza umsebenzi obekukhangelelwe ukuthi wenziwe ngabafowethu. (1 Khor. 11:5, 6, 10) Okunye angakwenza yikucela umfowethu ahamba laye ukuthi afundise nxa kuyikuthi umfowethu lo ufanele futhi uyenelisa ukwenza njalo.

Kodwa nxa udade esiyafundisa isifundo sakhe ehamba lommemezeli oyindoda ongabhaphathizwanga njalo ongasimkakhe, iMibhalo ayitsho ukuthi sekumele amboze ikhanda. Lanxa kunjalo, omunye angakhetha ukumboza ikhanda ngenxa yomzwangedwa wakhe.