INQABAYOKULINDA February 2015 | Kuyini Okungenza Ukukholise Ukusebenza?

Abantu abanengi bayakukholisa ukusebenza gadalala njalo bakubona kulusizo kakhulu. Kuyini okubanceda ukuthi bakuthande ukusebenza gadalala

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukusebenza Gadalala?—Yikudla Ngoludala Yini?

Abanye abantu bacabanga ukuthi ukusebenza gadalala akubafanelanga. Kodwa abanengi bayakukholisa ukusebenza nzima. Kuyini okwenza basuthiseke emsebenzini wabo?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ungenzani Ukuze Ukukholise Ukusebenza Gadalala?

Khangela okunye iBhayibhiili elithi ungakwenza ukuze uthokoze njalo usuthiseke emsebenzini wakho.

Woba Lesihawu Njalo Uthobeke NjengoJesu

Ku-1 Phetro 2:21 sikhuthazwa ukuthi silandele amanyathelo kaJesu. Kodwa singenzani ukuze sithobeke njalo sibe lesihawu njengaye njengoba singabantu abazalwa belesono?

Woba Lesibindi Lokuqedisisa NjengoJesu

Okubhalwe eBhayibhilini kungasinceda ukuthi sikwazi ukuthi uJesu unjani. Khangela ukuthi singalandela njani amanyathelo akhe ngokuba lesibindi lokuqedisisa njengaye.

Izizwe Zilungiselelwa ‘Imfundiso NgeNkosi’

AmaKhristu okuqala atshumayela izindaba ezinhle aze afika ngaphi? Ekhulwini lokuqala, kuyini okungabe kwenza ukuthi umsebenzi wokutshumayela ube lula ukwedlula loba yisiphi isikhathi embalini yabantu?

UJehova Uqondisa Umsebenzi Wokufundisa Emhlabeni Wonke

Kuyini okwenzakale eminyakeni edlulileyo okuncede izinceku zikaJehova ukuthi ziphumelele ukutshumayela emhlabeni wonke?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kunini lapho owesifazana ongummemezeli woMbuso okumele amboze ikhanda?

Hlala Ukhuthele Enkonzweni

Siyakwazi ukuthi ukutshumayela izindaba ezinhle ngumsebenzi oqakatheke kulayo yonke esingayenza emhlabeni lamuhla. Kuyini okungasisiza ukuthi sihlale sikhuthele enkonzweni?

Imibuzo yeBhayibhili Iyaphendulwa

Uhulumende obusa umhlaba wonke uzakwenza ukuthi kube lokuthula lokuvikeleka okungakaze kube khona. Kungani singathemba ukuthi uNkulunkulu uzaletha uhulumende onjalo. Ngubani umbusi ofaneleyo ozabusa eMbusweni lo?