Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bonga uJehova Ubusiswe

Bonga uJehova Ubusiswe

“Bongani uJehova, ngokuba ulungile.”HUBO. 106:1.

1. Kungani kumele simbonge uJehova?

UJEHOVA kumele simbonge sibili ngoba nguye osipha “zonke izipho ezinhle lezipheleleyo.” (Jak. 1:17) Usipha esikudingayo ukuze siqhubeke siphila njalo uyasipha lezinto eziqinisa ukholo lwethu ngoba unguMalusi olothando. (Hubo. 23:1-3) “Uyisiphephelo sethu lamandla ethu” ikakhulu nxa sisebunzimeni! (Hubo. 46:1) Konke lokhu kwenza sivumelane lomhubi owabhala wathi: “Bongani uJehova, ngokuba ulungile; uthando lwakhe lumi lanini.”Hubo. 106:1.

UMbhalo wethu womnyaka ka-2015 uthi: “Bongani uJehova, ngoba ulungile.”IHubo 106:1

2, 3. (a) Kuyini okungenzakala nxa singaziqakathekisi izibusiso esilazo? (b) Sizaphendula yiphi imibuzo esihlokweni lesi?

2 Kuqakatheke ngani ukuthi sixoxe ngokubonga? IBhayibhili lavele lakukhuluma kudala ukuthi ezinsukwini zokucina abantu bazakuba ngabangabongiyo. (2 Tim. 3:2) Abanengi kabaziqakathekisi izibusiso abalazo. Kanti njalo siphila emhlabeni olabantu abathanda inotho futhi abanengi kakhulu bayengwa yizinto ezithengiswayo abazibona zibukiswa. Lokhu kwenza ukuthi basebenze gadalala begijimisana lezinto lezi kulokuthi basuthiseke ngalokho abalakho. Lathi singacina sesinjengabo. Singacina sesingasabongi njengabako-Israyeli basendulo futhi singasabuqakathekisi ubuhlobo bethu loJehova obuligugu kanye lezibusiso asiphe zona.Hubo. 106:7, 11-13.

 3 Izinhlupho lazo zingenza ukuthi sidane kakhulu size sicine singasaziboni izibusiso esilazo. (Hubo. 116:3) Pho singenzani ukuze sibe ngabantu ababongayo njalo kuyini okungasinceda ukuthi sihlale sibonga? Kuyini okungasisiza ukuthi singalahli ithemba nxa sisebunzimeni? Ake siphendule imibuzo le.

‘ZINENGI JEHOVA IZIMANGALISO OZENZILEYO’

4. Singenzani ukuze sihlale singabantu ababongayo?

4 Nxa sifuna ukuba ngabantu ababongayo njalo abahlala bekwenza lokhu, kumele sinanzelele ukuthi yiziphi izibusiso esiziphiwa nguJehova njalo sicabangisise ngazo, siphinde sinakane ngezinto asenzela zona ezitshengisa ukuthi uyasithanda kakhulu. Umhubi wayesithi angakwenza lokhu abone ukuthi zinengi izinto ezimangalisayo uJehova ayemenzele zona.Bala iHubo 40:5; 107:43.

5. Okwakusenziwa ngumphostoli uPhawuli kungasifundisani ngokubonga?

5 Okwakusenziwa ngumphostoli uPhawuli kungasitshengisa ukuthi kumele senzeni ukuze sibe ngababongayo. Akuthandabuzwa ukuthi wayecabangisisa ngezibusiso ayelazo ngoba wayejayele ukubonga ngenhliziyo yonke. Wayekwazi mhlophe ukuthi wake waba ‘ngumhlambalazi lomhlukuluzi lesidlwangudlwangu.’ Yikho-ke wabonga ukuthi uNkulunkulu loKhristu babemenzele isihawu, bambeka emsebenzini wenkonzo lanxa ekuqaliseni wayeyisoni. (Bala u-1 Thimothi 1:12-14.) UPhawuli wayewathanda kakhulu amaKhristu ayekhonza lawo njalo wayehlala ebonga uJehova nxa wayekhuluma ngobuntu bawo obuhle langokuthembeka kwawo. (Flp. 1:3-5, 7; 1 Thes. 1:2, 3) Kanti njalo wayesithi angehlelwa yizilingo ezinzima wayengathikazi ukubonga uJehova ngosizo ayeluthola ngesikhathi esifaneleyo luvela kubazalwane. (ImiSeb. 28:15; 2 Khor. 7:5-7) Akumangalisi-ke ukuthi wakhuthaza amaKhristu wathi: ‘Bongani, lifundisana lalapho lihlabela amahubo, lamaculo kanye lezingoma zokomoya ngokubonga.’Kol. 3:15-17.

UKUCABANGISISA LOKUTHANDAZA KUQAKATHEKILE UKUZE SIHLALE SIBONGA

6. Wena kuyini okwenza umbonge uJehova?

6 Singamlingisela njani uPhawuli endabeni yokubonga? Munye ngamunye wethu kumele acabangisise ngokuthi uJehova umenzeleni. (Hubo. 116:12) Ungathini nxa ungabuzwa ukuthi yiziphi izibusiso ezikwenza umbonge uJehova? Mhlawumbe ungaqamba ubuhlobo bakho laye obuligugu, kumbe ungakhuluma ngokuthi uyakuthethelela ngenxa yokuthi ulokholo emhlatshelweni wenhlawulo kaKhristu. Engxenye ungaqamba abafowethu labodadewethu abangazange bakutshiye ngesikhathi usebunzimeni obukhulu. Akuthandabuzwa ukuthi uzaqamba lomuntu otshade laye omthanda kakhulu kumbe abantwabakho abaligugu kuwe. Ukuzinika isikhathi sokucabangisisa ngezibusiso ezinhle esiziphiwa nguJehova uBaba wethu olothando kuzakwenza ukuthi simbonge ngenhliziyo yonke njalo kwenze lokuthi simbonge nsuku zonke.Bala iHubo 92:1, 2.

7. (a) Kungani kumele sithandaze sibonga uJehova? (b) Kuzakusiza ngani ukubonga nxa uthandaza?

7 Singagcina izibusiso esilazo ezinhliziyweni zethu njalo sihlale sizikhumbula, sizakwenelisa ukubonga uJehova nxa sithandaza. (Hubo. 95:2; 100:4, 5) Abantu abanengi babona angani kumele bathandaze kuphela nxa befuna ukucela okuthile kuNkulunkulu. Kodwa thina siyakwazi ukuthi uJehova uyathokoza nxa sithandaza simbonga ngalokho esilakho. EBhayibhilini kulemithandazo eminengi yabantu ababebonga uJehova ngenhliziyo yonke, uHana loHezekhiya  ngabanye babo. (1 Sam. 2:1-10; Isaya. 38:9-20) Yikho-ke lawe lingisela izinceku lezi ezazithembekile ezatshengisa ukuthi ziyabonga. Thandaza kuJehova umbonge ngezibusiso akunike zona. (1 Thes. 5:17, 18) Ukwenza lokhu kuzakusiza kakhulu. Kuzakwenza uthokoze, umthande kakhulu uJehova njalo uqhubeke usondela phansi kwakhe.Jak. 4:8.

Yiziphi izibusiso ozinikwe nguJehova ezikwenza umbonge? (Khangela izindima 6 lo-7)

8. Kuyini okungenza ukuthi sicine sesingasakuqakathekisi konke uJehova asenzele khona?

8 Kungani kumele sinanzelele ukuthi lathi kasicini singabantu abangambongiyo uJehova ngezinto ezinhle asenzela zona? Ngenxa yokuthi sazalwa silesono esenza sibe ngabantu abangabongiyo. Khumbula ukuthi abazali bethu bokuqala u-Adamu lo-Eva babenikwe isivande sase-Edeni ukuthi sibe likhaya labo. Babengasweli lutho njalo babelethuba lokuthola ukuphila okungapheliyo kungelalutho olubakhathazayo. (Gen. 1:28) Lanxa kunjalo kabazange baziqakathekise izibusiso lezi. Baba yizihwaba bafuna okunengi kakhulu njalo lokhu kwenza ukuthi balahlekelwe yikho konke ababelakho. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Lathi singacina sesiphandliwe singasakuboni konke uJehova asenzele khona ngenxa yokuthi siphila labantu abadla besesulela phansi njengenkukhu. Singacina sesingasabuqakathekisi ubungane bethu loJehova. Kanti njalo singacina sesingaselandaba lelungelo esilalo lokuba ngomunye wabantu bakaJehova abasemhlabeni wonke. Singacina sesigijimisana lezinto zomhlaba lo ozadlula masinyane. (1 Joh. 2:15-17) Yikho-ke nxa sifuna ukuthi lokhu kungenzakali kithi kumele sicabangisise ngezibusiso esilazo njalo sihlale simbonga uJehova ngokuthi singabantu bakhe.Bala iHubo 27:4.

LAPHO SISEBUNZIMENI

9. Kungani kumele sicabangisise ngezibusiso esilazo nxa sehlelwe yizilingo ezibuhlungu kakhulu?

9 Ukubonga ngenhliziyo yonke kungasinceda ukuthi silwisane lezilingo ezibuhlungu kakhulu. Singazibona sesiswele lokuthi sibambe ngaphi nxa singathi silibele sehlelwe yizinto ezingantshintsha impilo yethu ibe ngokunye, ngokwesibonelo nxa umuntu otshade laye engafeba, nxa ungabanjwa umkhuhlane omubi, kumbe ungafelwa ngumuntu omthandayo loba uhlaselwe ngumonakalo wemvelo usale ungelalutho. Ngezikhathi lezi okungasiduduza njalo kusiqinise yikucabangisisa ngezibusiso esilazo. Ake sithi fahlafahla ngezinye izibonelo zabantu abake behlelwa yibunzima.

10. Kwamnceda ngani u-Irina ukubala izibusiso azinikwe nguJehova?

 10 Omunye udadewethu oliphayona lesikhathi sonke okuthiwa ngu-Irina * ohlala e-United States wayetshade lendoda eyayingumdala webandla. Kodwa umzalwane lo wayengathembekanga njalo wacina etshiya udade lo labantwababo abathathu. Kuyini okwanceda u-Irina ukuthi aqhubeke ekhonza uJehova ethembekile? Uthi: “Ngiyambonga uJehova ngokuthi uyanginakekela. Ukubala izibusiso engilazo ilanga linye ngalinye kwenza ngibone ukuthi kuyisibusiso esikhulu ukwaziwa lokuthandwa nguBaba wethu osezulwini osivikelayo. Ngiyakwazi ukuthi ngeke angilahle.” Lanxa u-Irina ehlelwe yizinto ezinengi ezibuhlungu empilweni, ukuhlala engumuntu othokozayo kumncede ukuthi aqinisele njalo akhuthaze abanye.

11. Kuyini okwanceda uKyung-sook ukuthi alwisane lomkhuhlane obulalayo?

11 Omunye udadewethu okuthiwa nguKyung-sook ohlala e-Asia wayesephayone lomkakhe okweminyaka edlula engu-20. Wabanjwa imvukuzane yamaphaphu engacabangeli, njalo watshelwa lokuthi yayisimudle kakhulu okokuthi wayesesalelwe zinyanga ezintathu kusiya kweziyisithupha ukuthi afe. Yena lomkakhe babehlangane lobunzima obunengi empilweni, kodwa babezibona beqinile emzimbeni. Wathi: “Ukubanjwa umkhuhlane lo kwangiqeda amandla. Ngazizwa angathi sengilahlekelwe yikho konke engilakho njalo ngangisesaba kakhulu.” Pho kuyini okwanceda uKyung-sook ukuthi alwisane lobunzima lobu? Uthi: “Nsuku zonke ngingakalali ngiqala ngiye ophahleni lomuzi wethu, ngifike ngithandaze ngelizwi elizwakalayo ngiqamba izinto ezingaba zinhlanu engizibongayo ngalelo langa. Lokhu kwenza ukuthi ngibe lesibindi, njalo kwenza ngifune ukutshengisa uJehova ukuthi ngiyamthanda.” Imithandazo le ayenza ebusuku imncede ngani uKyung-sook? Uthi: “Senginanzelela ukuthi uJehova uyasincedisa nxa sisebunzimeni kanye lokuthi izibusiso esilazo empilweni zinengi kulezinto ezinzima ezisehlelayo.”

Elomfowabo owasinda engozini yesiphepho, uJohn (Khangela indima 13)

12. UJason wayithola njani induduzo ngemva kokufelwa ngumkakhe?

12 Omunye umzalwane okuthiwa nguJason osebenza kwelinye igatsha elise-Africa useleminyaka edlula engu-30 esenkonzweni yesikhathi esigcweleyo. Uthi: “Ngafelwa ngumkami eminyakeni eyisikhombisa eyadlulayo futhi ngilokhu ngisizwa ubuhlungu obukhulu. Nxa ngicabanga ngobuhlungu adlula kubo ngesikhathi ebulawa yimvukuzane ngizizwa ngiphela amandla.” Kuyini okuncede uJason ukuthi alwisane lobuhlungu obungaka? Uthi: “Ngelinye ilanga ngangikhumbula izinto ezinhle engangizikholisa ngilomkami, ngasengithandaza ngibonga uJehova ngalokhu. Ngezwa sengitshaywa ngumoya njalo ngaqalisa ukubonga uJehova zikhathi zonke ngenxa yezinto lezi ezinhle engangizikhumbula. Ukubonga kuyintshintshe kakhulu indlela engibona ngayo izinto. Ngiyabuzwa ubuhlungu bokulahlekelwa ngumkami, kodwa ukubonga uJehova ngokuthi ngangilomtshado omuhle langokuthi ngaba lesibusiso sokumkhonza lomuntu owayemthanda kuyintshintshile indlela engibona ngayo izinto.”

“Ngiyakubonga kakhulu ukuthi uJehova nguNkulunkulu wami.”—USheryl

13. Kuyini okwanceda uSheryl ukuthi alwisane lobuhlungu bokufelwa ngabangakibo abanengi?

13 Ngo-2013 elizweni lasePhilippines kwaba lesiphepho esikhulu. Enye intombazana eyayileminyaka engu-13 okuthiwa nguSheryl yalahlekelwa phose yikho konke eyayilakho. Yathi: “Ngasala ngingelakhaya, njalo ngafelwa ngabangakithi abanengi.” Uyise lonina kanye labanye azalwa labo abathathu bakhukhulwa ngamanzi. Pho kuyini okunceda uSheryl ukuthi angakhalali impilo  kodwa alwisane losizi lolu? Yikuthi ungumuntu obongayo njalo uqhubeka enanzelela ukuthi zikhona izibusiso alokhe elazo. Waphinda wathi: “Ngangikubona konke abafowethu labodadewethu ababekwenza ukuze baphathise ababedinga usizo futhi babakhuthaze. Ngangikwazi ukuthi abazalwane emhlabeni wonke babengithandazela.” Waqhubeka phambili wathi: “Ngiyakubonga kakhulu ukuthi uJehova unguNkulunkulu wami. Uhlala esinika esikudingayo.” Kuyazikhanyela-ke ukuthi ukunanzelela izibusiso esilazo ngumuthi ongaselapha ukuze usizi lungasiqedi amandla. Ukuba lenhliziyo ebongayo kuyasinceda ukuthi singalahli ithemba lanxa singaze sehlelwe yizinto ezibuhlungu kakhulu.Efe. 5:20; bala uFiliphi 4:6, 7.

“NGIZATHOKOZA KUJEHOVA”

14. Kuyini esikulindeleyo okuthokozisayo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

14 Kusukela kudala abantu bakaJehova babethokoziswa yizibusiso ayebanika zona. Ngokwesibonelo, abako-Israyeli bathi sebesindisiwe oLwandle Olubomvu lapho behlaselwa nguFaro lamabutho akhe, bahlabela izingoma bedumisa njalo bebonga. (Eks. 15:1-21) Lamuhla esinye isibusiso esiligugu esilaso lithemba lokuthi izinto zonke ezibangela ubuhlungu lokudana zizasuswa. (Hubo. 37:9-11; Isaya. 25:8; 33:24) Akucabange ukuthi sizezwa njani lapho uJehova etshabalalisa izitha zakhe zonke njalo esingenisa emhlabeni omutsha olokuthula lokulunga. Ngalelo langa sizabonga sisabonga!Isam. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Uzimisele ukuqhubeka usenzani ngo-2015?

15 Ngo-2015 sikhangelele ukuthi uJehova uzasipha izibusiso ezinengi kakhulu ezizaqinisa ukholo lwethu. Akuthandabuzwa ukuthi singehlelwa yibunzima obuthile. Lanxa kunjalo siyakwazi ukuthi uJehova ngeke asilahle loba sekutheni. (Dute. 31:8; Hubo. 9:9, 10) Uzaqhubeka esinika konke esikudingayo ukuze simkhonze sithembekile. Yikho-ke kungaba kuhle nxa singacabanga njengoHabakhukhi owathi: “Lanxa isihlahla somkhiwa singanunkuli lamavini engekho emivinini; lanxa ama-oliva engathelanga, lamasimu engabanga lokudla, lanxa kungela zimvu esibayeni lenkomo zingekho ezitebeleni, kodwa ngizathokoza kuJehova, ngizajabula kuJehova umsindisi wami.” (Hab. 3:17, 18) Ngomnyaka ozayo kasicabangisiseni njalo sithokoziswe yizibusiso esilazo, silalele lokho esikutshelwa nguMbhalo womnyaka ka-2015 othi: “Bongani uJehova, ngoba ulungile.”Hubo. 106:1.

^ ndima 10 Amanye amabizo asesihlokweni lesi antshintshiwe.