INQABAYOKULINDA January 2015 | Uhulumende Ongelabugwelegwele

Emhlabeni wonke abantu bacabanga ukuthi izinhlanganiso eziyizo ezilobugwelegwele ukwedlula zonke ngezisebenzelana lohulumende. Kambe uzake abe khona yini uhulumende ongelabugwelegwele?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ubugwelegwele Luhlupho kuboHulumende Abanengi

Uhlupho lolu lukhulu kakhulu.Ubugwelegwele Luhlupho kuboHulumende Abanengi

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

UMbuso kaNkulunkulu—Uhulumende Ongelabugwelegwele

Izinto eziyisithupha eziphathelane loMbuso lo zitshengisa ukuthi kawusoze wafa waba lobugwelegwele.

Imibuzo yeBhayibhili Iyaphendulwa

Abantu badalwa nguNkulunkulu yini kumbe baqala bezinyamazana?

Bonga uJehova Ubusiswe

Ukubonga kungasinceda njani ukuthi silwisane lobunzima?

Kungani Sinanza iSidlo seNkosi Sakusihlwa?

Ungakwazi njani ukuthi uNkulunkulu ukunike ithemba lokuyaphila ezulwini kumbe elokuphila emhlabeni?

Kuyini Okungaqinisa Umtshado Wenu Kulenze Lithokoze?

Sebenzisani izinto ezinhlanu ezinganceda ukuthi umtshado wenu uqine futhi lithokoze..

Vumelani uJehova Aqinise Umtshado Wenu Njalo Awulondoloze

Kuyini okungenza ukuthi liqinise umtshado wenu futhi liwulondoloze? Kuyini okungenziwa ngabatshadileyo ukuthi banganqotshwa yizifiso ezimbi kanye lokuziphatha okubi kwezemacansini?

Lukhona Yini Uthando Lweqiniso?

TAsebefuna ukutshada lasebetshadile bangathola izifundo eziqakathekileyo ethandweni oluchazwa kuNgoma Yezingoma.

Okunengi okutholakala ku-Internet

IBhayibhili Lithini Ngokutshadisa Izitabane?

Umsunguli womtshado nguye okwaziyo ukuthi kuyini okungenza abatshadileyo bahlale bethokoza futhi bethandana.