Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Okukhulunywa ngabantu akusoze kwenzakale ngoba uNkulunkulu uthembisa okuhle ngomhlaba langabantu

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMHLABA USALUNGISEKA YINI?

IBhayibhili Lithini?

IBhayibhili Lithini?

IBhayibhili lakhuluma kudala ngesimo esibi esikhona emhlabeni lamuhla. Laphinda lakhuluma ngokuhle okuzakwenzakala esikhathini esizayo. Kumele sikukholwe elikutshoyo ngoba zinengi iziphrofetho ezikulo ezagcwalisekayo.

Nanzi ezinye:

  • “Isizwe sizahlasela isizwe, lombuso uhlasele umbuso. Kuzakuba lendlala lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezitshiyeneyo.”​—UMathewu 24:7.

  • “Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima. Abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazikhukhumezayo, labazigqajayo, labathukayo, labangalaleli abazali babo, labangabongiyo, labangcolileyo, abangelathando, labangathetheleliyo, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalesihluku, labangakuthandiyo okuhle, labalamacebo amabi, labacaphuka ngeze, labaziphakamisayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu.”​—2 KuThimothi 3:1-4.

Iziphrofetho lezi zikhuluma ngezinto ezingenza abanye bacabange ukuthi umhlaba kawusalungiseki. Baqinisile sibili ngoba abantu abenelisi ukuwulungisa. IBhayibhili litshengisa ukuthi abantu kabalakuhlakanipha lamandla okuwulungisa ngokupheleleyo. Likhuluma ngakhonokho emavesini alandelayo:

  • “Kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini, kodwa isiphetho sayo siyikufa.”​—IZaga 14:12.

  • “Lapho umuntu aphatha khona abanye ngochuku kanti uyazilimaza yena.”​—UmTshumayeli 8:9.

  • “Umuntu akusikho kwakhe ukuthi aqondise izinyathelo zakhe.”​—UJeremiya 10:23.

Umhlaba lo ungacina utshabalaliswa nxa abantu bangekelwa bezenzela abakufunayo. Kodwa lokhu akusoze kwenzakale. IBhayibhili lithi:

  • UNkulunkulu “wawugxilisa umhlaba ezisekelweni zawo; ungeke wagudlulwa.”​—IHubo 104:5.

  • “Izizukulwane ziyafika, izizukulwana ziyadlula, kodwa umhlaba umi lanini.”​—UmTshumayeli 1:4.

  • “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”​—IHubo 37:29.

  • “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”​—IHubo 72:16.

 IBhayibhili liyasinika izimpendulo ezicacileyo. Abantu abasoze batshabalaliswe yikungcoliswa komkhathi, ukuswelakala kokudla lamanzi lemikhuhlane. Umhlaba kawusoze utshabalaliswe yizikhali zempi ezesabekayo ngoba uNkulunkulu ulamandla okukuvimba lokhu ukuthi kungenzakali. Kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu uvumele abantu ukuthi bazenzele umathanda kodwa bazavuna impumela yezenzo zabo. (KwabaseGalathiya 6:7) Abantu abasoze bawutshabalalise umhlaba ngokupheleleyo. UNkulunkulu ubafakele imingcele yokuthi bangakwenzi khonokho.​—IHubo 83:18; KumaHebheru 4:13.

UNkulunkulu uzaphinda alethe “ukuthula okukhulu.” (IHubo 37:11) Izindaba ezinhle zalokho okuzakwenzakala esikhathini esizayo okukhulunywe ngazo esihlokweni lesi ngokulutshwana nje kwalokho oFakazi bakaJehova abakufundileyo eBhayibhilini.

OFakazi bakaJehova ngabantu abaleminyaka etshiyeneyo njalo abavela ezizweni zonke. Bakhonza uNkulunkulu oyedwa oweqiniso okuthiwa nguJehova. Ibizo leli likhona eBhayibhilini. Abesabi okuzakwenzakala esikhathini esizayo ngoba iBhayibhili lithi: “Nanku okutshiwo nguJehova yena owadala amazulu, unguNkulunkulu, yena owabumba umhlaba wawenza, wawusekela; kawudalelanga ukuba ungabi lalutho, kodwa wawenza ukuba kuhlalwe kuwo, uthi: ‘Mina nginguJehova, kakho omunye.’”​—U-Isaya 45:18.

Isihloko lesi sikhulume ngokunye okutshiwo liBhayibhili ngalokho okuzakwenzakala emhlabeni lasebantwini. Ukuze uthole okunengi bala isifundo 5 sebhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! elidindwa ngoFakazi bakaJehova njalo ungalidawuniloda ku-www.jw.org

Ungabukela levidiyo ethi Kungani UNkulunkulu Wadala Umhlaba? etholakala ku-www.jw.org (Khangela ngaphansi kwengxenye ethi AMABHUKU > AMAVIDIYO)