Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NCIPHISA UKUHLASELWA YIMIKHUHLANE

Zivikele Emikhuhlaneni

Zivikele Emikhuhlaneni

AMADOLOBHO amanengi asendulo ayegonjolozelwe yimiduli emikhulu. Nxa isitha sasingadiliza ingxenye yomduli encane idolobho lonke lalisiba sengozini. Umzimba wakho unjengedolobho eligonjolozelwe ngumduli. Impilakahle yakho iya ngokuthi uzivikela okunganani. Cabanga ngezinto lezi ezinhlanu ezingenza ube sengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane kanye lalokho ongazama ukukwenza ukuze uzivikele.

1 AMANZI

INGOZI: Ukunatha amanzi angcolileyo kungenza amagciwane ayingozi angene emzimbeni wakho.

INDLELA YOKUZIVIKELA: Zama ukubona ukuthi amanzi owanathayo ahlanzekile. Nxa ukwazi loba ucabangela ukuthi amanzi owasebenzisayo kahlanzekanga, zama izindlela zokuwenza ukuthi ahlanzeke. * Gcina amanzi entweni evalekileyo ube usufaka impompi kumbe usebenzise inkomitsho ehlanzekileyo nxa uwakha. Ungagxamuzi izandla zakho emanzini ahlanzekileyo. Nxa izimo zikuvumela zama ukuyahlala endaweni elendlela eqondileyo yokulahla ingcekeza yabantu ukuze ingangcolisi amanzi okunatha.

2 UKUDLA

INGOZI: Ukudla kwakho kungaba lamagciwane ayingozi.

INDLELA YOKUZIVIKELA: Ukudla okulamagciwane kungakhanya kubukeka njalo kungelangozi. Yikho-ke zijayeze ukugezisa izithelo kanye lemibhida. Nxa ulungisa loba uphakulula ukudla, woba leqiniso lokuthi izandla zakho lezitsha ozisebenzisayo kanye lekhitshi kuhlanzekile. Okunye ukudla kumele uqale ukuxhwathise ukuze ubulale amagciwane ayingozi. Qaphela ukudla osekonakele lokulephunga lokungasanambitheki kuhle ngoba lokhu kuyabe kukutshengisa ukuthi sekulamagciwane ayingozi. Ungaphuzi ukufaka ukudla okuseleyo efrijini. Ungaphekeli abanye nxa ugula. *

 3 IZIBUNGU

INGOZI:Ezinye izibungu zingakuthelela amagciwane ayingozi.

INDLELA YOKUZIVIKELA: Nxa kulezibungu eziyingozi zama ukuhlala endlini loba ugqoke impahla ezingakuvikela njengezilemikhono emide loba amabhulugwe amade ukuze zingakulumi. Lala ngaphansi kwenethi elifakwe umuthi njalo ugcobe umuthi oxotsha izibungu. Lahla loba kuyini okungagcina amanzi ngoba kulapho okuzalela khona imiyane. *

4 IZINYAMAZANA

INGOZI:Izinyamazana zilamagciwane eziphila lawo kodwa ayingozi ebantwini. Amagciwane la angakuhlasela nxa ingakuluma loba ikudlephe kumbe ungathinta indle yayo.

INDLELA YOKUZIVIKELA: Abanye bakhetha ukuthi izifuyo zingangeni endlini ukuze bangabi begudlana lazo. Geza izandla ngesepa ungabamba isifuyo njalo zama ukungathintani lezinyamazana zeganga. Nxa ungalunywa loba udletshwe kumele ugeze inxeba njalo uphangise ukuya esibhedlela. *

5 ABANTU

INGOZI:Amanye amagciwane uwathola nxa umuntu oseceleni kwakho angakhwehlela loba angathimula. Kanti njalo angamemethekiswa yikuxhawulana loba ukugonana. Amanye amagciwane avela ebantwini ungawathola phezu kwezibambo zeminyango, ensimbini zokubambelela, emafonini, kumarimothi kanye lakuma-screen lamakhibhothi amakhompiyutha.

INDLELA YOKUZIVIKELA: Ungasebenziselani labanye izinto ezinjengamareza, izixubho loba amathawulo. Ungathintani lezinto ezingamanzi eziphuma ebantwini loba ezinyamazaneni ezigoqela igazi loba izinto ezilegazi. Kuqakathekile ukuhlala ugeza izandla ngesepa, phela kungaba yindlela engcono yokunqanda ukumemetheka kwamagciwane.

Nxa ugula kungcono kakhulu ukuthi uhlale endlini. Uhlangothi olubona ngokunqanda kanye lokuvikela imikhuhlane okuthiwa yi-U.S. Centers for Disease Control and Prevention luthi akumelanga uvale ngezandla nxa ukhwehlela loba uthimula kodwa kungcono usebenzise ithishu loba uvale ngempahla oyabe uyigqokile.

Isaga sakudala sithi: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe.” (IZaga 22:3) Amazwi la aluncedo kakhulu lamuhla ngoba siphila emhlabeni ogcwele imikhuhlane eyingozi. Kuqakathekile ukuthi uhlanzeke njalo uhlale uvakatshela abezempilakahle ukuze uzivikele emikhuhlaneni. Zivikele ngazo zonke izindlela ukuze ungahlaselwa yimikhuhlane.

^ ndima 6 Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuthaza izindlela ezitshiyeneyo ongazenza ukuze amanzi owasebenzisayo ahlanzeke. Indlela lezi zigoqela ukuwafaka imithi, ukuwacenga, ukuwafaka elangeni loba ukuwabilisa.

^ ndima 9 Ukuze ufunde okunengi ngokuthi ungenzani ukuze ukudla kwakho kube ngokuhlanzekileyo khangela i-Phaphama! ka-June 2012 ikhasi 3-9.

^ ndima 12 Khangela i-Phaphama! ka-July 2015 ikhasi 14-15, ukuze ubone amanye amacebo ongawasebenzisa ukuze ungahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho.

^ ndima 15 Nxa ungalunywa ngezaziwayo ukuthi ziyingozi kumele uphangise ukuyadinga uncedo kwabezokwelapha.