Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Ukubamba Isikhathi

Ukubamba Isikhathi

Bonke abantu okugoqela lalabo abajayele ukuphuza bayakwazi ukuthi ukubamba isikhathi kuqakathekile. Kukhona esikutshelwa liBhayibhili ngendaba le okungasinceda.

Kuqakatheke ngani ukubamba isikhathi?

OKWENZA KUQAKATHEKE

Abanye sebakunanzelela ukuthi ukubamba isikhathi kuyanciphisa ukukhathazeka. Ukugcina isikhathi kwenza umuntu ahlonitshwe. Njani?

Ukubamba isikhathi kutshengisa ukuthi uhlelekile. Nxa ungavumi ukuthi ezinye izinto eziseceleni zikuphambanise njalo usibamba isikhathi salokho okumele ukwenze kutshengisa ukuthi ungumuntu ohlelekileyo.

Ukubamba isikhathi kwenza uthenjwe. Abantu bayamthanda umuntu othembekileyo ngoba lamuhla inengi alilandaba lokugcwalisa izithembiso. Abantu abathembekileyo bayahlonitshwa yizihlobo kanye labangane babo. Abaqhatshi bayazithanda njalo bayazithemba izisebenzi ezifika njalo ziqede umsebenzi ngesikhathi esibekiweyo. Izisebenzi ezinjalo zingaholiswa imali enengi.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

Kulamavesi aseBhayibhilini asincedayo endabeni yokubamba isikhathi. Ngokwesibonelo, iBhayibhili lithi: “Izinto zonke kumele zenziwe ngendlela efaneleyo lehlelwe kuhle.” (1 KwabaseKhorinte 14:40) Nxa abantu bevumelene isikhathi lendawo abazahlangana khona, kuhle ukuthi bobabili basibambe isikhathi. IBhayibhili liphinda lithi: “Zonke izinto zilesikhathi sazo, konke okwenziwayo ngaphansi kwelanga kulesibanga sakho.” (UmTshumayeli 3:1) Ivesi elandelayo ithi kulesikhathi “sokuhlanyela lesikhathi sokusiphuna.” (UmTshumayeli 3:2) Abalimi bahlanyela ngesikhathi esiqondileyo ukuze bayitshaye inala. Lokhu kutsho ukuthi ukubamba isikhathi yikho okwenza umlimi aphumelele.

IBhayibhili liphinda liveze ukuthi kuqakatheke kakhulu ukubamba isikhathi ngoba kutshengisa ukuthi siyabahlonipha abanye kanye lesikhathi sabo. (KwabaseFiliphi 2:3, 4) Kodwa umuntu ojayele ukulindisa abanye kufanana lokuthi ubantshontshela isikhathi.

“Lowo lalowo wenu kangakhathaleli inzuzo yakhe kuphela kodwa akhathalele lenzuzo yabanye.”KwabaseFiliphi 2:4.

 Ongakwenza ukuze ubambe isikhathi

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sihlele izinto kuseselesikhathi. (IZaga 21:5) Nxa uhlala uphuza kungenzeka ukuthi ulezinto ezinengi ofuna ukuzenza ngasikhathi sinye. Mhlawumbe kungakunceda ukuyekela okungaqakathekanga kangako. Ungahleli izinto ezinengi kakhulu ngesikhathi esincane uze uswele isikhathi sokuphefumula. Lokhu kuzakwenza ukuthi wenelise ukusibamba isikhathi lanxa kungaba lokunye okuvukayo loba okukuphambanisayo endleleni.

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sithobeke. (IZaga 11:2) Lokhu kutsho ukuthi ube kwazi ongenelisa ukukwenza. Qala uhlele ubone ukuthi uzenelisa yini ukwenza okuthile ungakavumi. Nxa ungavuma ukwenza izinto ongeke uzenelise kuzakwenza ukuthi wena labanye likhathazeke kakhulu.

IBhayibhili lisitshela lokuthi kumele sisebenzise kuhle isikhathi. (Kwabase-Efesu 5:15, 16) Qala ngokwenza izinto eziqakatheke kakhulu. (KwabaseFiliphi 1:10) Ngokwesibonelo nxa usemoteni loba umelele abanye ungasebenzisa isikhathi leso ukuthi ubale okuthile loba uhlele lokho ofuna ukukwenza.

“Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”IZaga 21:5.