Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Inhlanzi Emangalisayo Okuthiwa Yi-Clown Fish

I-clown fish elithanga

Inhlanzi Emangalisayo Okuthiwa Yi-Clown Fish

I-CLOWN fish yinhlanzi ebukeka kakhulu. Akuthandabuzwa ukuthi imibala yayo emihle ikhanga abanengi. Okunye okumangalisayo ngenhlanzi le yikuthi ihlala phezu kwesidalwa esihlabayo esitholakala elwandle okuthiwa yi-anemone. Lokhu kwenza inhlanzi le icine isibizwa langokuthi yi-anemonefish.

Njengabantu abadumileyo abahlala bethathwa amapikitsha inhlanzi lezi azibabalekeli abantu. Nxa bekhonale enzikini yolwandle labo abahlola izinto ezihlala emanzini bayabe bezithatha amapikitsha. Kulula ukwenza lokhu ngoba azijayelanga ukusuka ziye khatshana lalapho ezihlala khona njalo azilanhloni.

Nxa uzikhangele ungathi zidlala ngengozi, ngoba phela isidalwa lesi ezihlala phezu kwaso siyingozi. Kodwa isimanga yikuthi izinhlanzi lezi lama-anemone kungamathe lolimi. Kuyini okwenza kuzwanane kangaka?

AKWEHLUKANI

I-clown fish eliqamula

Njengabantu abazwananayo, ama-clown fish lama-anemone lawo ayancedana. Ubudlelwano lobu buyazisiza kakhulu izinhlanzi lezi. Abesayensi abahlola izinto eziphila  ekujuleni kolwandle bathi izinhlanzi lezi ngeke ziphile nxa ama-anemone engekho. Phela zingaba yikudla kwezinye izinhlanzi ezinkulu ngoba azikwazi ukuntsheza. Ukuhlala phezu kwe-anemone kwenza ukuthi i-clown fish iphile iminyaka engaba litshumi ngoba iyabe ivikelekile.

Ama-anemone ayindawo evikelekileyo lapho ama-clown fish azalela khona. Izinhlanzi lezi zibekela amaqanda azo phezu kwama-anemone njalo ziwalinde ngelihlo elibukhali. Amaqanda engachamisela, izinhlanzi lezi zingabonakala sezidlaladlala labantwabazo phezu kwe-anemone leyi.

Ama-anemone wona atholani ngokuhlala lezinhlanzi lezi? Izinhlanzi lezi ziyawavikela ngokuxotshela khatshana izinhlanzi eziwadlayo okuthiwa ngama-butterfly fish. Kanti njalo kulomunye umhlobo we-anemone ongeke uphile nxa engekho ama-clown fish. Abahlolisisayo bake bakhipha wonke ama-clown fish ayehlala phezu komhlobo lo wama-anemone, ngamahora angu-24 nje kuphela ayesetshabalele ngoba ama-butterfly fish ayesewadle awaqeda.

Kukhanya angani izinhlanzi lezi ziyawanika ukudla ama-anemone ezihlala kuwo. Ikhemikhali okuthiwa yi-ammonium ekhitshwa zinhlanzi lezi inceda i-anemone ukuthi ikhule ngokuphangisa. Kanti njalo izinhlanzi lezi nxa zidlaladlala phezu kwesidalwa lesi zibangela ukuthi sithole amanzi ale-oxygen.

ZIHLALA ENDAWENI ENGAJAYELEKANGA

I-clown fish eyi-pink

Izinhlanzi lezi zivikelwa yisikhumba sazo. Zilekhemikhali enembulukayo esikhumbeni sazo eyenza ukuthi zingahlatshwa. Ikhemikhali le yenza i-anemone izwe angani izinhlanzi lezi zingosowabo. Omunye ohlolisisa ngezinto eziphila elwandle wathi kuba angani i-clown fish igqoke isikhumba se-anemone.

Okunye ukuhlolisisa kuveza ukuthi nxa inhlanzi le isikhethe enye i-anemone efuna ukuhlala phezu kwayo kumele iqale ijayelane layo. Kwananzelelwa ukuthi nxa inhlanzi le ifika ku-anemone entsha iyabe ilokhu iyithinta okwamahora ambalwa. Ukwenza lokhu kwenza inhlanzi le ikhuphe ikhemikhali efaneleyo ezahambelana le-anemone le. Ngesikhathi lesi inhlanzi le iyake ihlatshwe yi-anemone, kodwa zingajayelana uhlupho luyabe seluphelile.

Ubudlelwano bezidalwa lezi businika isifundo esihle sokubambisana labanye empilweni. Abantu abavela ezindaweni ezehlukeneyo njalo abalamasiko ehlukeneyo bangenza umsebenzi omkhulu nxa bengasebenza bebambisene. Njenge-clown fish, mhlawumbe kungakuthatha isikhathi ukuthi ukujayele ukusebenza labanye, kodwa ekucineni uzabona ukuthi kuyanceda kakhulu.