Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Zifundise Ukonga

Zifundise Ukonga

SISEBENZISA amagetsi nsukuzonke ukuze senze izinto ezitshiyeneyo ezigoqela ukulayitha imitshina yokuthi kukhudumale leyokuthi kubethe umoya endlini. Sisebenzisa lamafutha ukuze izimota zethu zihambe. Kodwa abantu emhlabeni jikelele balohlupho lwamagetsi lamafutha.

UGary weSouth Africa uthi balohlupho “lokukhwela kwentengo yamafutha.” UJennifer wePhilippines ukhala ngokuhamba kwamagetsi okubathwalise amagabha avuzayo. UFernando we-El Salvador ukhathazekile ngokungcoliswa komkhathi. Emazweni amanengi okusetshenziswayo ukuze kuphekwe amagetsi kuyawungcolisa umkhathi.

Mhlawumbe uyake uzibuze ukuthi ungenzani nxa ulohlupho olufanana lalolo oluqanjwe phezulu.

Sonke singenelisa ukuwasebenzisa kuhle amagetsi lamafutha ezimota njalo ukwenza lokhu kuyanceda kakhulu. Kwenza songe imali njalo siyabe sincedisa ekuvikeleni umkhathi ukuthi ungagcoliswa ngoba kuyabe kungelasidingo sokuthi kuphekwe amagetsi amanengi.

Ake sikhangele okunye esingakwenza ukuze sisebenzise kuhle amafutha lamagetsi nxa sisendlini, ezintweni zokuhambisa loba sisenza izinto zansukuzonke.

NXA USENDLINI

Sebenzisa kuhle imitshina yokuthi kukhudumale leyokuthi kubethe umoya endlini. Ukuhlolisisa okwenziwa kwelinye ilizwe eliseYurophu kwaveza ukuthi ukwehlisa kancane ukukhudumala emtshineni owenza kukhudumale endlini ngesikhathi somqando yikho okwakunceda kakhulu ukuthi kongiwe amagetsi. UDerek ohlala eCanada uthi: “Imuli yethu iyonga amagetsi ngesikhathi somqando ngokugqoka izinto ezikhudumalayo kulokwenza ukuthi i-heater itshise kakhulu.”

Khonokho kungenziwa lalapho kusetshenziswa imitshina yokuthi kubethe umoya endlini. URodolfo wasePhilippines uyehlisa umtshina wakhe ukuze ungaqandisi kakhulu. Uthi: “Siyonga imali futhi asisebenzisi amagetsi amanengi.”

Vala amawindi lezivalo nxa ulayithe imitshina yokuthi kukhudumale kumbe kubethe umoya. * Lokhu kwenza ukuthi amagetsi angadlaliswa. Ngokwesibonelo, kusebenza amagetsi amanengi kakhulu nxa umnyango ungatshiywa ukhamisile kulamakhaza.

Abanye abantu banciphise ukusebenza kwamagetsi ngokufaka omunye umhlobo wamawindi ongakhiphi ukutshisa phandle.

Sebenzisa amalayithi angadli kakhulu amagetsi. UJennifer okukhulunywe ngaye ekuqaliseni uthi: “Sayekela ukusebenzisa amalayithi amadala saqalisa ukusebenzisa asekhona lezinsuku angadli amagetsi.”  Amalayithi la ayadula ukudlula amadala kodwa awadli kakhulu amagetsi. Khonokho kwenza ukuthi ungasebenzisi imali enengi.

EZOKUHAMBISA

Sebenzisa ezokuhambisa ezisetshenziswa nguzulu wonke nxa kusenza. U-Andrew weGreat Britain uthi: “Kwesinye isikhathi ngiyatshova ibhayisikili kumbe ngigade isitimela nxa ngisiya emsebenzini.” Elinye ibhuku lithi ukuhamba ngebhasi kumbe ngesitimela kuyonga imali kulokuhamba ngemota yakho.

Hlela ukuthi uzayisebenzisa nini imota yakho. Nxa ungahlela kuseselesikhathi ukuthi yiziphi izindawo ozakuya kuzo uzakwenelisa ukonga amafutha. Awusoze udlalise isikhathi lemali.

UJethro wasePhilippines uyahlela ukuthi uzasebenzisa amafutha angakanani ngenyanga. Uthi, “Lokhu kwenza ngihlele kuhle indawo engizakuya kuzo.”

NXA USENZA IZINTO ZANSUKUZONKE

Nciphisa amanzi atshisayo owasebenzisayo. Okunye ukuhlola okwenziwayo kwaveza ukuthi emadolobheni ase-Australia indlu ngayinye isebenzisa amagetsi angamaphesenti angu-27 ukuze ikhudumeze amanzi.

Ukukhudumeza amanzi kuyadla amagetsi, yikho kumele sisebenzise amanzi atshisayo amalutshwane. UVictor weSouth Africa uthi: “Siyazama ukusebenzisa amanzi atshisayo amalutshwana nxa sigeza.” Omunye obona ngezesayensi uthi ‘ukusebenzisa amanzi amalutshwana kuyanceda sibili ngoba kuyanciphisa amagetsi lamanzi asetshenziswayo, akubi lesidingo sokuthi kuphekwe amagetsi amanengi lokuthi kube lamanzi amanengi njalo kwenza izimuli zonge imali.’

Citsha. Izinto ezingacitshwa zigoqela amalayithi, ama-TV lamakhompiyutha. Ezinye ziyadla amagetsi lanxa zicitshiwe. Abanye abalolwazi ngezinto lezi bakhuthaza ukuthi unyomule intambo zayo epulagini kumbe ucitshe ipulagi lapho izinto lezi eziyabe zixhunywe khona. UFernando okuke kwakhulunywa ngaye uyakwenza lokhu. Uthi: “Ngiyacitsha amalayithi njalo nginyomule amapulagi ezinto engingazisebenzisiyo.”

Akulanto etheni esingayenza ukuze amafutha ezimota angakhweli kumbe ukuze imvelo ingangcoliswa nxa kuphekwa amagetsi, kodwa singakhetha ukungazitshaphazi izinto lezi. Abantu emhlabeni jikelele bayazama ukusebenzisa kuhle amafutha ezimota lamagetsi. Ukusebenza nzima kanye lokuhlela kuhle ukuze ungatshaphazi amagetsi lamafutha ezimota kuyanceda sibili. UValeria waseMexico uthi, “Ngiyonga imali njalo ngiyavikela imvelo.”

^ indima 10 Sebenzisa imitshina le ulandela imilayezo yakhona. Kwesinye isikhathi eminye imitshina idinga ukuthi uvule umnyango kumbe iwindi nxa uyisebenzisa.