Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 KWAZENZAKALELA YINI?

Indlela Izindlu Zeminenke Ezibunjwe Ngayo

Indlela Izindlu Zeminenke Ezibunjwe Ngayo

IZINDLU ZEMINENKE ehlala elwandle zenza yenelise ukuphila ezindaweni eziyingozi elwandle. Omanjinela baze bahlolisisa indlela izindlu zeminenke ezibunjwe ngayo behlose ukwenza izimota lezakhiwo ezivikelekileyo.

Cabanga ngalokhu: Omanjinela bahlolisisa imihlobo emibili yezindlu zeminenke enjengaleyo etshengiswe epikitsheni. Omunye kuthiwa yi-bivalve shell (obunjwe njengogebhezi) njalo omunye kuthiwa yi-spiral shell (obunjwe njenge-screw).

Indlu yomnenke engani lugebhezi ilemiqoloqolo ngaphandle eyenza ukuthi ingalimali ingabandezelwa yilutho oluthile. Ukutshilana kwe-spiral shell kuyawuvikela umnenke engozini. Nxa indlu yomnenke ingabandezelwa isisindo siya lapho okuqine. Lokhu kwenza ukuthi umnenke uhlala uvikelekile.

Abachwayisisayo bathatha izindlu lezi babumba ezinye belingisela indlela ezakheke ngayo befuna ukubona ukuthi ziqine kangakanani. Ngemva kwalokho kwakhanya ukuthi izindlu zomnenke uqobo zaziqine kakhulu ukwedlula lezo ababezenzile.

Eyinye imagazini ekhuluma ngesayensi yathi: “Nxa ngelinye ilanga ungazibona usulemota ebunjwe yafana lendlu yomnenke iyabe iluvava futhi yenziwe ngendlela yokuthi ivikele oyigadileyo.”

Ucabangani? Kambe izindlu zeminenke zazenzakalela yini kumbe zadalwa?