VUKANI! No. 5 2016 | UJesu Wake Waphila Yini?

Yibuphi ubufakazi obukhulunywa ngabezembali?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

UJesu Wake Waphila Yini?

Bathini abezembali bakudala labakhathesi ngendaba le?

OKWENZAKALA EMAZWENI EHLUKENEYO

Ukukhangela EzeMelika

Ukukhathazeka lobudlwangudlwangu ngokunye okuluhlupho kwezinye izindawo eziseMelika. Okutholakala eBhayibhilini kunganceda yini?

OKUNCEDA IMULI

Ukufundisa Umntanakho Ngezemacansini

Abasakhulayo sebebona kumbe bezwe ngezemacansini besesebancane. Kuyini okumele ukwazi? Kuyini okumele ukwenze ukuze uvikele abantwabakho?

I-carbon Iyisimanga

Akula khemikhali eqakatheke kangaka empilweni. Yiphi njalo kuyini okwenza iqakatheke kangaka?

UMBONO WEBHAYIBHILI

Ukubonga

Sekunanzelelwe ukuthi ukubonga kuyanceda. Kungakunceda njani futhi ungakwenza njani?

EZENDULO

U-Aristotle

Imibono ka-Aristotle yemukelwa ezimfundisweni zenkolo yamanga.

“Yindlela Entsha Yokufundisa!”

Amavidiyo atholakala ku-jw.org anceda amatitsha, abeluleki kanye labanye.