Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuba lebizo elihle kwenza abantu bakuthembe njalo bakuhloniphe

“Kungcono Ukuba Lebizo Elihle Kulenotho Enengi”

“Kungcono Ukuba Lebizo Elihle Kulenotho Enengi”

UKUBA lebizo elihle kuqakatheke kakhulu okokuthi kwamanye amazwe uyabotshwa ungakhuluma kubi ngomunye umuntu. Angayakumangalela emthethweni nxa ungakhuluma kubi ngaye kumaphephandaba, emsakazweni loba ku-TV. Lokhu kusikhumbuza amazwi aseBhayibhilini athi: “Kungcono ukuba lebizo elihle kulenotho enengi, lokuhlonitshwa kungcono kulesiliva legolide.” (IZaga 22:1, The Holy Bible in Ndebele.) Pho singenzani ukuze sibe lebizo elihle njalo sihlonitshwe ngabanye? IBhayibhili liyasinika amacebo angasinceda.

Ngokwesibonelo kuHubo 15 kulombuzo othi, “Ngubani [Nkulunkulu] ongahlala endlini yakho engcwele na?” Umhubi waphendula wathi: “Ngulowo . . . owenza okulungileyo, okhuluma iqiniso liphuma enhliziyweni yakhe, ongachothoziyo . . . , ongoneli umakhelwana wakhe futhi ongagconi umzalwane wakhe, oweyisa [loba oxwaya] umuntu oxhwalileyo . . , ogcina isifungo sakhe loba kubuhlungu ukwenzenjalo . . . njalo owalayo ukuthengwa.” (IHubo 15:1-5) Wena awungeke umhloniphe yini umuntu onjalo?

Okunye okungenza uhlonitshwe yikuzithoba. Yikho iZaga 15:33 zisithi: “Ukuzithoba kwandulela udumo.” Phela ozehlisayo uyabona lapho okumele alungise khona njalo kulula ukuthi axolise nxa angaphambanisa omunye. (UJakhobe 3:2) Kodwa ozigqajayo uyaphangisa ukucaphuka. IBhayibhili lithi: “Ukuzigqaja kwandulela ukubhujiswa, lomoya ozikhukhumezayo wandulela ukuwa.” (IZaga 16:18, The Holy Bible in Ndebele.)

Kumele wenzeni nxa omunye angakhuluma kubi ngawe? Uhle uzame ukulungisa indaba wena usabhubhudla amagwebu? Zibuze ukuthi, ‘Nxa ngizama ukuvikela ibizo lami ngiyabe ngingamemethekisi yini indaba?’ Lanxa kwesinye isikhathi kuqondile ukuya emthethweni kuhle ukulandela iseluleko esiseBhayibhilini esithi: “Ungaphangisi ukulandisela umthonisi.” Kodwa “lungisa indaba yakho lomakhelwana wakho.” (IZaga 25:8, 9, The Holy Bible in Ndebele.) * Ukulungisa indaba ngendlela le kungcono kakhulu futhi akusoze kukudalele izindleko.

IBhayibhili ayisilo bhuku elisetshenziswa emasontweni kuphela kodwa libhuku elisinika amacebo asincedayo empilweni. Bonke abasebenzisa elikutshoyo baba lobuntu obuhle obenza bahlonitshwe njalo babe lebizo elihle.

^ indima 5 Ezinye izindlela ongalungisa ngazo ingxabano zitholakala kuMathewu 5:23, 24; 18:15-17.