Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Izilingo

Izilingo

Ukuvumela ukunqotshwa yizilingo kungabangela ukuthi imitshado ichitheke, singabi lempilakahle njalo sihlutshwe yisazela. Singenzani ukuze singanqotshwa yisilingo?

Kuyini isilingo?

Isilingo yisenzo kumbe ulutho olukufuqa ukuthi ucine wenze into embi obungazimiselanga ukuyenza. Ngokwesibonelo ake sithi usesitolo, ubone into ethile ekuthatha umoya. Ubusufikelwa ngumcabango wokuthi untshontshe, awusoze ubanjwe. Kodwa umzwangedwa wakho wale. Yikho uyawulahla umcabango lo omubi. Ngalesosikhathi isilingo siyabe sesiphelile futhi uyabe usinqobile.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

Ukulingwa akutsho ukuthi usungumuntu omubi. IBhayibhili liyatsho ukuthi sonke singehlelwa yizilingo. (1 KwabaseKhorinte 10:13) Lanxa kunjalo okuqakathekileyo yikuthi senzani nxa sesilingwa. Abanye bayacabangisisa kakhulu ngesifiso esibi bacine sebewela esilingweni. Abanye bahle bawulahlele khatshana umcabango omubi.

“Lowo lalowo ulingwa yinkanuko yakhe embi, lapho edonselwa kude ehugwa.”​—UJakhobe 1:14.

Kungani kukuhle ukuthatha inyathelo masinyane?

IBhayibhili liyasitshela ngokunye okungasidonsela ekwenzeni okubi. UJakhobe 1:15 uthi: “Nxa inkanuko [embi] isiyemule izala isono; njalo isono lapho sesikhulile okugcweleyo, sizala ukufa.” Lokhu kutsho ukuthi nxa singacabangisisa kakhulu ngesifiso esibi kungaba nzima ukuthi sisibalekele, kuyabe sekufanana lomama obelethayo ongeke akubalekele lokhu. Kodwa singakubalekela ukuba yizigqili zezifiso ezimbi futhi sinqobe isilingo.

IBHAYIBHILI LINGAKUSIZA

 

Ingqondo yethu iyenelisa ukucabanga ngezinto ezimbi njalo iyenelisa lokuzikhipha. Njani? Singenza okunye okugoqela imisebenzi, ukuxoxa lomngane kumbe ukucabanga izinto ezilungileyo. (KwabaseFiliphi 4:8) Okunye okungasinceda yikucabanga ngempumela engaba khona nxa singawela esilingweni. (UDutheronomi 32:29) Ukuthandaza lakho kungasisiza kakhulu. UJesu Khristu wathi: ‘Sikhuleke ukuze singaweli ekulingweni.’​—UMathewu 26:41.

“Lingakhohliswa: UNkulunkulu angeke ahlekwa. Umuntu uvuna lokho akuhlanyelayo.”​—KwabaseGalathiya 6:7.

 Ungenzani ukuze ungaweli esilingweni?

IQINISO

 

Isilingo ngumjibila ongathela isiphukuphuku kumbe umuntu ongelangqondo emanyaleni. (UJakhobe 1:14) Ngokwesibonelo isilingo sokuziphatha kubi emacansini sibangela isiphetho esibi.—IZaga 7:22, 23.

IBHAYIBHILI LINGAKUSIZA

 

UJesu Khristu wathi: “Nxa ilihlo lakho lokunene likwenzisa isono likhuphuluze ulikhuphe ulilahlele khatshana.” (UMathewu 5:29) UJesu wayesitsho ukuthi nxa sifuna ukuthokozisa uNkulunkulu lokuthola ukuphila okungapheliyo kumele senze angathi sibulala izitho zomzimba wethu nxa zisidonsela ekwenzeni izinto ezimbi. (KwabaseKholose 3:5) Lokhu kungatsho lokuthi senze okuthile masinyane ukuze singaweli esilingweni. Indoda ethembekileyo yakhuleka kuNkulunkulu yathi: “Phendula amehlo ami asuke ezintweni ezingesulutho.”​—IHubo 119:37.

Kuliqiniso ukuthi kunzima ukuzibamba ngoba phela “umzimba ubuthakathaka.” (UMathewu 26:41) Yikho sizawenza amaphutha kodwa nxa sizisola futhi sizimisela ukungahlali sisenza izinto ezimbi, uMdali wethu uJehova uNkulunkulu uzaba ‘lesihawu lomusa’ kithi. (IHubo 103:8) Kuyasiduduza sibili lokhu.

“Aluba wena, O Jehova, ububhala phansi zonke izono, ngubani ongema na?”—IHubo 130:3.