Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ONGAKWENZA UKUZE UBE LEMIKHUBA EMIHLE

1 Ungazikhami

1 Ungazikhami

Kungakhanya kulula ukuntshintsha yonke into ngasikhathi sinye. Ungazitshela ukuthi, ‘Leliviki ngiyayekela ukubhema lokukhuluma inhlamba njalo ngizaqalisa ukulala masinya, ukwelula umzimba, ukudla ukudla okwakha umzimba lokufonela ugogo lokhulu.’ Kodwa ukuzama ukuntshintsha konke ngasikhathi sinye kuzakwenza wehluleke lokuntshintsha okukodwa.

ISIMISO SEBHAYIBHILI: “Ukuzithoba kuhamba lenhlakanipho.”IZaga 11:2.

Umuntu othobekileyo kazikhami. Uyakwazi ukuthi isikhathi lamandla akhe kanye lezinye izinto ngeke kumvumele ukuthi enze konke akufunayo. Yikho-ke kulokuthi azame ukuntshintsha konke ngasikhathi sinye, uzama ukuntshintsha kancane kancane.

Ukuzama ukuntshintsha konke ngasikhathi sinye kuzakwenza wehluleke lokuntshintsha okukodwa.

ONGAKWENZA

Zama ukuntshintsha umkhuba owodwa loba emibili ngesikhathi. Amanyathelo alandelayo angakunceda:

  1. Bhala imikhuba emihle ofuna ukuba layo kanye lemikhuba emibi ofuna ukuyitshiya. Ungatshiyi lutho bhala yonke oyicabangayo.

  2. Kulokho okubhalileyo khetha ofuna ukukusebenzela kuqala.

  3. Khetha imikhuba emilutshwane mhlawumbe owodwa loba emibili phakathi kwaleyo ofuna ukuba layo laleyo ofuna ukuyitshiya, ube ususebenzela kuyo. Ngemva kwalokho usungakhetha eminye elandelayo.

Ukuze wenelise ukukwenza masinya zama ukufaka umkhuba omuhle esikhundleni somubi. Ngokwesibonelo, nxa emikhubeni emibi ubhale ukuchitha isikhathi eside ubukele i-TV kanti emikhubeni emihle ubhale ukuxoxa labanye, ungahle uzitshele ukuthi: ‘Nxa ngivela emsebenzini ngizahle ngiqalise ngokufonela umngane loba isihlobo kulokuthi ngifikele ukulayitha i-TV.’