Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXOXO | LOFAN YU

Olungisa Ama-software Uchasisa Ngokholo Lwakhe

Olungisa Ama-software Uchasisa Ngokholo Lwakhe

USIKHWICAMFUNDO uFan Yu waqalisa ukufundela izifundo zenombolo (maths) eChina Institute of Atomic Energy, duzane leBeijing. Ngalesosikhathi wayekholwa ukuthi izinto zazenzakalela njalo engakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Khathesi usikhwicamfundo lo uyaqiniseka ukuthi uNkulunkulu nguye owadala izinto zonke. I-Vukani! ike yaxoxa laye mayelana lokholo lwakhe.

Sicela usitshele ngembali yakho.

Ngazalwa ngomnyaka ka-1959 edolobheni leFuzhou, esabelweni seJiangxi eChina. Ngathi ngileminyaka engu-8 ilizwe lethu laba phakathi kwesikhathi esinzima esaziwa ngokuthi yi-Cultural Revolution. Ubaba wayengumanjinela yikho wathunywa ukuthi ayefaka injanji (isiporo) kwenye indawo ekhatshana. Okweminyaka eminengi wayesivakatshela kanye ngomnyaka kuphela. Umama wayengumbalisi esikolo semfundo yaphansi njalo sasihlala sonke esikolo leso. Ngo-1970 sathuthela eLiufang esabelweni esasisemakhaya. Kuleyondawo ukudla kwakungabonwa.

Imuli yenu yayihamba esontweni yini?

Ubaba wayengakuthandi ukuya esontweni futhi engazithandi lezombangazwe. Umama wayengumBuddha. Esikolo ngafundiswa ukuthi izinto zazivelela njalo ngangikukholwa konke engangikufundiswa ngababalisi bami.

Kungani wathanda izinombolo?

Ngangizithanda kakhulu izinombolo ngoba uyabe udinga iqiniso usebenzisa izinto ezilengqondo. Ngo-1976 indoda eyayikhokhela abavukelayo uMao Tse-tung wafa futhi yiwo umnyaka engahamba ngawo eyunivesithi. Ngakhetha ukufunda ngezinombolo. Sengithole isicoco saphezulu ngathola umsebenzi wami wokuqala lapho esasilungisa khona izinto ze-nuclear.

Kuyini owakunanzelelayo ngesikhathi uqalisa ukubala iBhayibhili?

Ngo-1987 ngahamba eMelika ukuze ngiyothuthukisa izifundo zami eTexas A&M University. Ngangikwazi ukuthi abantu abanengi eMelika bayakholwa kuNkulunkulu futhi bayalibala iBhayibhili. Kanti njalo ngezwa lokuthi  iBhayibhili liyanceda kakhulu yikho ngacabanga ukulibala.

Lokhu engangikufunda eBhayibhilini kwakulengqondo sibili. Kodwa ngananzelela ukuthi ezinye izingxenye zinzima ukuzizwisisa yikho ngayekela ukulibala.

Kuyini okwenza waphinda wafunda iBhayibhili?

Ngangiqala ukuzwa ukuthi kuloMdali yikho ngabona kungcono ukuthi ngike ngiyihlolisise indaba le

Kulomunye umama onguFakazi kaJehova owafika endlini yami ngo-1990, wasengitshengisa ukuthi iBhayibhili lithembisa ukuthi abantu bazathola impilo engcono ngesikhathi esizayo. Wangidingela enye imuli ukuthi izongifundisa iBhayibhili. Ngokuhamba kwesikhathi umkami uLiping owayefundisa i-physics esikolo sebanga eliphezulu eChina laye owayengakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, waqalisa ukufunda iBhayibhili. Safunda ukuthi iBhayibhili lithi ukuphila kwaqalisa njani. Ngangiqala ukuzwa ukuthi kuloMdali yikho ngabona kungcono ukuthi ngike ngiyihlolisise indaba le.

Wakwenza njani lokhu?

Ngangivele ngifundele ukuxeganisa izinombolo ukuze ngiphume lokuthile okulengqondo. Ngangifundiswe lokuthi ukuze kube lokuphila kumele ama-protein abe esekhona. Yikho ngahlolisisa ngifuna ukubona ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi ama-protein aphongutshaya umazivelela. Ama-protein aphakathi kwama-molecule ayamangalisa njalo phakathi kwama-cell kulama-protein amanengi futhi atshiyeneyo. Lokhu kwangenza ngavumelana labanengi ukuthi akwenzakali ukuthi ama-protein aphonguzenzakalela nje. Angizange ngithole lutho emabhukwini akhuluma ngokuzenzakalela kwezinto olwangitshiya ngisuthisekile ukuthi ama-molecule la aqakatheke kangaka angazenza njani. Kimi kwahle kwazicacela ukuthi ukhona sibili uMdali.

Kuyini okwenza waqiniseka ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu?

Ekufundeni kwami laboFakazi bakaJehova ngananzelela ukuthi kuleziphrofetho ezinengi eziseBhayibhilini ezagcwalisekayo. Ngaphinda ngabona lokuthi kuyanceda ukulandela okubhalwe eBhayibhilini. Ngazibuza ukuthi, ‘Kwenzakala njani ukuthi abalobi beBhayibhili abaphila kudala babhale amazwi ahlakaniphileyo alokhu eluncedo lalamuhla?’ Kancane kancane kwangikhanyela ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu.

Kuyini okunye okwenza ukholwe ukuthi uMdali ukhona?

Izinto zemvelo engizibonayo ziyangitshengisa ukuthi kuloMdali. Khathesi ngenza ama-software amakhompiyutha, kuyangimangalisa kakhulu ukubona ukuthi ingqondo yomuntu ikhaliphe ukwedlula amakhompiyutha. Ngokwesibonelo indlela umuntu enelisa ukuzwa ngayo imisindo etshiyeneyo isenza sisale sibambe owangaphansi. Inengi lethu siyenelisa ukuzwa okukhulunywa ngomunye lanxa engaqedanga abekutsho kumbe ehleka, ekhwehlela, egagasa loba kuleminye imisindo eseceleni. Mhlawumbe ungathi akulalutho olumangalisayo khonapho kodwa abalungisa ama-software bakwazi mhlophe. Akulamtshina ozwa amazwi abantu esingawuqathanisa lengqondo yomuntu.

Ingqondo yomuntu ayifanani lamakhompiyutha ngoba yona ngokuzwa ilizwi lomuntu ihle ibone ukuthi umuntu uthabile loba uzondile lokuthi ukhuluma luphi ulimi. Kanti njalo ihle ikutshele ukuthi ngubani okhulumayo ngokuzwa ilizwi kuphela. Abalungisa ama-software bayachwayisisa ukuthi bangayilingisela njani indlela ingqondo yomuntu ezwa ngayo amazwi. Angithandabuzi ukuthi nxa besenza njalo bayabe befunda ngemisebenzi kaNkulunkulu.