Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo

Isethulo

Izinto Ezingu-6 Okumele Abantwana Bazifundiswe

Nxa ungumzali ufuna umntanakho akhule engumuntu onjani?

  • Ozibambayo

  • Othobekileyo

  • Ongakhalali masinyane

  • Owenelisa ukuzimela

  • Okhetha kuhle

  • Othembekileyo

Abantwana ngeke baphongukhula benjalo kodwa kumele baqondiswe ngabazali.

Imagazini le ilezifundo eziyisithupha ongazifundisa abantwabakho ezizabanceda nxa sebengabantu abadala.