Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukulaya kuyamqondisa umntwana njengoba okokutshayela isikepe kusenza ukuthi singaphambuki endleleni

 OKWABAZALI

6: Ukulaya

6: Ukulaya

KUTSHONI?

Ibala elithi ukulaya lingatsho ukuqondisa kumbe ukufundisa. Lingagoqela lokuqondisa ubungezwa obenziwa ngumntwana. Kodwa ukulaya kuhlanganisa lokutshela umntwana izinto ezizamnceda empilweni ukuthi enze izinqumo ezinhle ngoba phela sigoqwa sisesemanzi.

KUQAKATHEKE NGANI?

Esikhathini lesi esiphila kuso ukulaya abantwana akusenzakali kweminye imizi ngenxa yokuthi abazali bacabanga ukuthi ukumlaya kungamehlisa isithunzi loba kumenze angazithembi. Kodwa abazali abahlakaniphileyo babekela abantwababo imithetho abakwaziyo ukuthi bangenelisa ukuyilalela futhi bayabafundisa ukuthi bayilalele.

“Abantwana kumele bafakelwe imingcele ukuze bakhule babe ngabazali kuzwa. Ungekela ukubaqondisa bazafanana lesikepe esingela okusiqondisayo esingacina siphambuka endleleni kumbe sicwila.”​—UPamela.

ONGAKWENZA

Ungantshintshi. Nxa umntwana angekela ukulalela imithetho yakho kumele athole isijeziso. Kodwa nxa engalalela kumele umncome.

“Ngihlala ngibancoma abantwabami ngoba bayalalela lanxa siphila emhlabeni lapho ukulalela kulilihlo lentwala. Ukubancoma kwenza kube lula ukuthi balalele ukuqondiswa nxa kudingeka.”​—UChristine.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Umuntu uvuna lokho akuhlanyelayo.”​—KwabaseGalathiya 6:7.

Zwisisa. Nxa ulaya abantwabakho kumele ucabange ngeminyaka yabo, lokho abenelisa ukukwenza kanye lokuthi bawone kakhulu yini. Ukubajezisela lokho abakonileyo kuyanceda sibili. Ngokwesibonelo nxa bengekela ukulalela imithetho obafakele yona emayelana lokusebenzisa ifoni ungabathathela kumbe ubanciphisele indlela okumele bayisebenzise ngayo. Akumelanga ucaphukele izinto ezingatsho lutho.

“Ngiyazama ukubona ukuthi umntwana wenze ngabomu kumbe ukuthi wenze iphutha nje. Kulomehluko phakathi kokuphindaphinda ukwenza ulutho olubi kanye lephutha elidinga ukuqondiswa.”​—UWendell.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lingabathukuthelisi abantwana benu, hlezi badumazeke.”​—KwabaseKholose 3:21.

Woba lothando. Kulula ukuthi abantwana balalele ukulaywa nxa bengabona ukuthi umzali wabo ubaqondisa ngoba ebathanda.

“Nxa indodana yethu ingenza iphutha, siyayitshela ukuthi siyathokoza ngakho konke okuhle ebikwenza. Sayayitshela lokuthi ukwenza iphutha akusoze kuyehlise isithunzi nxa kuphela ingamukela ukuqondiswa njalo lathi sikhona ukuthi siyincedise.”​—UDaniel.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Uthando luyabekezela, uthando lulomusa.”​—1 KwabaseKhorinte 13:4.