Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imikhuba emihle ifanana lekhampasi esebenza kuhle futhi inganceda umntanakho akhethe indlela okumele ahambe ngayo

 OKWABAZALI

7: Ukuba Lobuntu

7: Ukuba Lobuntu

KUTSHONI?

Ubuntu yisimilo esilenhlonipho umuntu akhetha ukuphila ngaso. Ngokwesibonelo wena uyazama ukuthembeka kukho konke okwenzayo yini? Nxa kunjalo kumele ukuthi ufuna labantwabakho babenjalo.

Ukuba lobuntu kugoqela lokuba lemikhuba emihle. Ngokwesibonelo, umuntu olemikhuba emihle ukhuthele, kasiloqili njalo ulendaba labanye. Lokhu kubalula ukukufunda nxa umuntu esesemncane.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo, kuzakuthi esemdala kayikuphambuka kuyo.”​—IZaga 22:6.

KUQAKATHEKE NGANI?

Ezempucuko ezikhona zenza kube nzima ukuba lemikhuba emihle. Omunye umama okuthiwa nguKaryn uthi, “Izinto ezixhwalisa abantwana sezitholakala lula emafonini wonke. Abantwabethu bangabe behlezi eceleni kwethu kodwa bebukele amanyala wodwa!”

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: ‘Abakhulileyo, sebazifundisa ukwehlukanisa okuhle kokubi.’​—KumaHebheru 5:14.

Ukuba lembeko kuqakathekile. Lokhu kugoqela ukusebenzisa amabala okuhlonipha anjengokuthi “ngiyacela” lokuthi “ngiyabonga” kanye lokuba lendaba labanye. Imikhuba enje ayisajayelekanga njengoba abantu sebeqakathekisa ezempucuko kulabantu.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Yenza kwabanye lokho ofuna ukuthi bakwenze kuwe.”​—ULukha 6:31.

ONGAKWENZA

Batshele ukuthi ufuna baziphathe njani. Ngokwesibonelo okuchwayisisiweyo kutshengisa ukuthi kukalutshwana ukuthi abasakhulayo baye emacansini bengakatshadi nxa betsheliwe ukuthi kubi ukwenza njalo.

NANTI ICEBO: Sebenzisa okusanda kwenzakala ukuze lixoxe ngemikhuba emihle. Ngokwesibonelo nxa kuyikuthi abezindaba babika mayelana lokubulawa komuntu ungathi: “Kuyethusa ukuthi abantu benza izinto ezinje kwabanye abantu. Ucabanga ukuthi kuyini okwenza abantu babenje?”

“Kunzima kakhulu ukuthi abantwana behlukanise okuhle lokubi nxa bengakwazi.”​—UBrandon.

Bafundise ukuba lobuntu. Abantwana abasesebancane bangafunda ukuthi “ngiyacela” lokuthi “ngiyabonga” kanye lokuba lendaba labanye. Elinye ibhuku elikhuluma ngokukhulisa abantwana lithi: “Nxa umntwana ekwazi ukuthi kulabanye abantu abaqakathekileyo kulaye abanjengezihlobo, afunda labo esikolo kanye labantu abasemphakathini kubalula ukuthi abe lomusa kwabanye.”

NANTI ICEBO: Banike imisebenzi yendlini ukuze ubancede babone ukuthi kuqakathekile ukunceda abanye.

“Nxa abantwana bengajayela ukwenza imisebenzi yendlini akusoze kubathwalise nzima nxa sebehlala bodwa. Bayabe sebekwazi ukuzenzela imisebenzi.”​—UTara.