Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuhlela ofuna ukukwenza kufanana lokudweba iplani, ungasebenza gadalala uzenelisa ukwenza lokho okuhlelileyo

 OKWABASAKHULAYO

12: Hlela Ofuna Ukukwenza

12: Hlela Ofuna Ukukwenza

KUTSHONI?

Ukuhlela ofuna ukukwenza akutsho ukuphupha nje into ofuna yenzakale. Kodwa kutsho ukulungiselela, lokungawomeleli entweni eyodwa kanye lokukhuthala.

Ungahlela ofuna ukukwenza kusiya ngokuthi kuzathatha amalanga kumbe amaviki loba izinyanga kumbe umnyaka owodwa loba eminengi. Lokho okuthatha isikhathi eside ungakwenza nxa ungakhuthalela ukwenza okuncane.

KUQAKATHEKE NGANI?

Nxa lokho obufuna ukukwenza kungagcwaliseka kungakwenza ungazikhangeleli phansi, uqinise ubungane olabo labanye njalo kungenza uthokoze kakhulu.

Zithembe: Nxa ungaphumelela ukwenza obuhlele ukuthi kuzathatha isikhathi esifitshane kuzakupha amandla okwenza okuthatha isikhathi eside. Kuzakwenza ube lesibindi sokumelana lezinhlupho zansuku zonke ezifanana lokuyengwa ngontanga.

Ubungane: Abantu bayakuthanda ukuba seduze labantu abakwaziyo abafuna ukukwenza empilweni futhi abazimiseleyo ukusebenza nzima ukuze bakuthole abakufunayo. Indlela engcono yokuqinisa ubungane yikusebenza lomunye umuntu elilezifiso ezifananayo.

Ukuthokoza: Nxa ungahlela ofuna ukukwenza futhi ukwenze uzaba lokusuthiseka.

“Ngiyakuthanda ukuhlela engifuna ukukwenza, kungenza ngihlale ngilokunengi kokwenza njalo kungenza ngihlale ngikhangelele okuthile. Nxa kungaphumelela engifuna ukukwenza ngiyathokoza.”​—UChristopher.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lowo onanzelela umoya kayikuhlanyela; lowo okhangela amayezi akazukuvuna.”​—UmTshumayeli 11:4.

ONGAKWENZA

Thatha amanyathelo alandelayo ukuze uhlele njalo ugcwalise lokho ofuna ukukwenza.

Woba kwazi ofuna ukukwenza. Bhala ofuna ukukwenza futhi ufake okuqakathekileyo kuqala besekulandela okunye.

Lungiselela. Yenza okulandelayo kukho konke ofuna ukukwenza:

  • Faka isikhathi esilengqondo ofuna ukuqeda ngaso.

  • Cabanga ngamanyathelo okumele uwathathe.

  • Cabanga ngeziphazamiso futhi ucabange ngokuthi uzazinqoba njani.

Kwenze ofuna ukukwenza. Ungameleli ukuthi konke kuze kume ngomumo ukuze uqalise. Zibuze, ‘Kuyini okokuqala engingakwenza ukuze ngenze lokho engikuhlelileyo?’ Ubusukwenza. Hlala uzihlola ubone ukuthi uthuthuka njani.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”​—IZaga 21:5.