Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Amazwi alenhlonipho anjengesamende esingenza umtshado ungadiliki

 OKWABATSHADILEYO

3: Ukuhloniphana

3: Ukuhloniphana

KUTSHONI?

Indoda lomfazi nxa behloniphana baba lendaba lomunye kungelani lokuthi kulento abangavumelani ngayo. Elinye ibhuku elikhuluma ngokuthuthukisa izimuli lithi, “Nxa abatshadileyo behloniphana akula ofuna kulandelwe intando yakhe. Kodwa bakhulumisana kuhle nxa kulokungazwanani. Bayalalelana nxa omunye ekhuluma njalo bazame ukulungisa indaba ukuze bonke basale bethokoza.”

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Uthando . . . kaluzifuneli okwalo.”​—1 KwabaseKhorinte 13:4, 5.

“Ukuhlonipha umkami kutsho ukumqakathekisa njalo kangifuni ukwenza loba yini engamzwisa ubuhlungu loba iphambanise umtshado wethu.”​—UMicah.

KUQAKATHEKE NGANI?

Nxa abatshadileyo bengahloniphani kuba lula ukuthi bahlale bechothozana futhi beseyisana njalo ezinye izingcitshi zithi zonalezo zimpawu zokuqala ezibangela ukudivosa.

“Nxa ukhuluma amazwi ahlabayo kumkakho, umtshoka loba umhlekisa ngabantu kuzakwenza azibone engasumuntu walutho, angakuthembi njalo lomtshado wenu uba sengozini.”​—UBrian.

ONGAKWENZA

ZIHLOLE

Hlola ingxoxo kanye lezenzo zakho ukuthi bezinjani iviki yonke. Ubusuzibuza okulandelayo:

  • ‘Ngimchothoze kangaki umkami njalo ngimncome kangaki?’

  • ‘Ngimtshengise ngaziphi izindlela umkami ukuthi ngiyamhlonipha?’

XOXA LOMKAKHO NGEMIBUZO LE

  • Yiwaphi amazwi lezenzo okungatshengisa ukuthi lobabili liyahloniphana?

  • Yiwaphi amazwi lezenzo okwenza ubone angani awuhlonitshwa?

NANKA AMACEBO

  • Bhala phansi indlela ezintathu ofuna ukutshengiswa ngazo inhlonipho. Cela lomkakho enze okufananayo. Tshintshanani elikubhalileyo beselizama ukutshengisa inhlonipho kulokhu okubhalwe ngomunye.

  • Bhala phansi izinto ozithandela umkakho. Ngemva kwalokho mtshele umkakho izinto omthandela zona.

“Ukuhlonipha umkami kutsho ukuthi ngitshengise ngezenzo ukuthi ngiyamqakathekisa lokuthi ngifuna athokoze. Izikhathi ezinengi lokho kudinga nje ukwenza izinto ezincane ezitshengisa inhlonipho.”​—Megan.

Okuqakathekileyo yikuthi umkakho uthi uyamhlonipha yini hatshi ukuzitshela ukuthi uyamhlonipha.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Zembeseni ngesihawu, umusa, ukuzithoba, ubumnene kanye lokubekezela.”​—KwabaseKholose 3:12.