Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lanxa amafilimu esegcwele izinto zesidimoni njalo esenza kube yizinto ezikhangayo kumele sibalekele ingozi esingawela kuyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ZIYINGOZI YINI IZINTO ZESIDIMONI?

IBhayibhili Lithini Ngesidimoni?

IBhayibhili Lithini Ngesidimoni?

ABANTU abanengi abazikholwa izinto zamasalamusi kanye lesidimoni, bathi zenzelwe ukuqila lokwesabisa abantu futhi yizinto zamafilimu kuphela. Kodwa iBhayibhili lona lilombono otshiyeneyo. Liyasixwayisa ngezinto lezi. Ngokwesibonelo uDutheronomi 18:10-13 uthi: ‘Akungabi lamuntu phakathi kwenu oyisanuse loba ocasisa ngemibono, ocasisa imilingo njalo ophathelane lobuthakathi, ophosayo, loba olamadlozi loba olemimoya loba okhangelele kwabafileyo.’ Liyasitshela lesizatho salokho, lithi: “Loba ngubani owenza lezizinto uyisinengiso kuJehova . . . Kumele libemsulwa phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu.”

Kungani iBhayibhili lisixwayisa ngemihlobo yonke yesidimoni?

SAQALISA NJANI ISIDIMONI?

IBhayibhili lisitshela ukuthi kudala uNkulunkulu engakadali umhlaba waqala wadala izidalwa zomoya loba izingilosi. (UJobe 38:4, 7; ISambulo 5:11) Izingilosi zonke zadalwa zilenkululeko yokuzikhethela. Ezinye zakhona zakhetha ukuhlamukela uNkulunkulu, zasezisuka ezulwini zazobangela udubo lapha emhlabeni. Lokhu kwenza ukuthi umhlaba ‘ugcwale ubudlwangudlwangu.’UGenesisi 6:2-5, 11; UJuda 6.

IBhayibhili lithi izingilosi lezi ezimbi yizo ezidukisa abantu abanengi lamuhla. (ISambulo 12:9) Zisebenzisa indlela ezitshiyeneyo ngoba ziyakwazi ukuthi abantu bayafisa kakhulu ukwazi ngekusasa labo.1 Samuyeli 28:5, 7; 1 Thimothi 4:1.

 Kwezinye izikhathi kungakhanya angathi amasalamusi lesidimoni kuyanceda sibili. (2 KwabaseKhorinte 11:14) Kodwa iqiniso elikhona yikuthi izingilosi lezi ezimbi ziyabe zifuna ukunqunda izingqondo zabantu ukuze bangalazi iqiniso ngoNkulunkulu.2 KwabaseKhorinte 4:4.

Ngokwalokho esikufunda eBhayibhilini kuyakhanya ukuthi ukuxhumana lezingilosi ezimbi kuyingozi. Yikho phela abanye ababelesifiso sokuba ngabafundi bakaJesu bathi sebefundiswe iqiniso ngendaba yonale, ‘abanengi balabo ababesenza amasalamusi baletha ingwalo ndawonye bazitshisa’ lanxa zazidula kakhulu.ImiSebenzi 19:19, TBS.

“Okunye okungabe kusenza amantombazana asakhulayo athande ezobuthakathi yikuthi amafilimu kanye lamabhuku kwenza abathakathi bakhanye bebukeka.”—Gallup Youth Survey, 2014

Lanamuhla bakhona asebekhethe ukungabambi izinto ezilesidimoni phakathi loba ukuzilibazisa ngazo. Ngokwesibonelo uMaria * wathi eleminyaka engu-12 wayekhanya esenelisa ukubona ingozi loba izinto ezazizakwenzakala. Wayesebenzisa amakhadi okuthiwa ngama-tarot ayemenza abone elakusasa abesetshela ayefunda labo okwakuzabehlela. Izinto zamasalamusi zacina sezimchaza kakhulu ngoba ayekukhuluma kwakusenzakala.

UMaria wayecabanga ukuthi ulesiphiwo asinikwa nguNkulunkulu ukuze ancede abanye. Uthi: “Kodwa kulento eyayingincitsha ubuthongo. Amakhadi la ayengenza ngibone ikusasa labanye kuphela. Ngangingenelisi ukubona ukuthi eyami impilo yayizakuba njani.”

 UMaria wayelemibuzo eminengi eyayimkhathaza, yikho wathandaza kuNkulunkulu futhi ngemva kwesikhathi oFakazi bakaJehova bamvakatshela basebeqalisa ukufunda laye iBhayibhili. Wafunda ukuthi uNkulunkulu ayisuye owayemenza enelise ukubona ikusasa labanye. Okunye akufundayo yikuthi bonke abafuna ukuba ngabangane bakaNkulunkulu kumele balahle zonke izinto zesidimoni. (1 KwabaseKhorinte 10:21) UMaria wacina elahla wonke amabhuku kanye lezinto zamasalamusi ayezisebenzisa. Khathesi usefundisa abanye iqiniso alifunda eBhayibhilini.

UMichael wayekuthanda ukubala amabhuku amasalamusi ngesikhathi esakhula. Uthi: “Ngangikholisa kakhulu ukubala ngabantwana abangangami ababesenza izimanga.” Kancane kancane uMichael waqalisa ukujayela ukubala amabhuku alesidimoni esesabekayo. Uphinda athi: “Ngacina sengibala amabhuku futhi sengibukela amafilimu ayegcwele izinto lezi ngoba kunengi engangifuna ukukwazi.”

Izinto zantshintsha ngesikhathi uMichael efunda iBhayibhili, wabona ukuthi kuqakathekile ukuthi ananzelele izinto azibalayo. Uthi: “Ngabhala phansi konke engangilakho okwakulesidimoni, ngasengikulahla. Ngafunda isifundo esiqakathekileyo. U-1 Khorinte 10:31, uthi: ‘Loba kuyikuphi elikwenzayo, kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu.’ Khathesi umbuzo esengizibuza wona yilo, ‘Engikubalayo kuyamnika yini uNkulunkulu udumo?’ Nxa ngingabona ukuthi akumniki udumo ngihle ngitshiyane lakho.”

Kuqondile ukufanisa iBhayibhili lesibani ngoba liyasikhanyisela ukuthi siyini isidimoni. (IHubo 119:105) IBhayibhili liyasitshela lokuthi siyeza isikhathi lapho abantu bazabe bengasadukiswa zingilosi ezimbi. Ngalesosikhathi wonke umuntu uyabe esethokoza. Ngokwesibonelo iHubo 37:10, 11 lithi: “Kuseyisikhatshana nje, ababi bazabe bengasekho; loba usubadinga kabasayikufunyanwa. Kodwa abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe bakholise ukuthula okukhulu.”

^ indima 10 Amabizo asesihlokweni lesi antshintshiwe.