Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuqakathekile ukuthi uqale ukwazi imbangela yomkhuhlane othile ungakawelaphi

 UHLUPHO

Ukuzwisisa Okubangela Inhlupho Zethu

Ukuzwisisa Okubangela Inhlupho Zethu

Ubona angani abantu bangaziqeda yini inhlupho ezikhona ezenza kungabi lokuthula? Ukuze baphumelele ukuqeda inhlupho lezo kumele bakwazi imbangela yazo.

Ngokwesibonelo enye indoda okuthiwa nguTom yagula yacina isifa. Yabulawa kuyini? Udokotela osebenza esibhedlela lapho uTom ahanjiswa khona wathi: “Ngesikhathi eqalisa ukugula akulamuntu owadinga ukuthi umkhuhlane wakhe ubangelwe kuyini.” Kukhanya angani odokotela abaqalisa ukumelapha bagijimela ukumnika amaphilisi ukuze azwe ngcono.

Lokhu kuyafanana lokwenziwa ngabantu nxa bezama ukuqeda inhlupho. Ngokwesibonelo ohulumende bazama ukuqeda ubugebenga ngokufaka imithetho, ukungezelela amapholisa lokusebenzisa amakhamera angabanceda ukuthi babambe abantu abephula umthetho. Okwenziwa ngohulumende kuyanceda kodwa kakukhiphi imbangela yenhlupho. Phela okwenziwa ngabantu kutshengisa abakufisayo, abakucabangayo labakuqakathekisayo.

UDaniel ohlala kwelinye ilizwe eliseSouth America elilezomnotho eziwohlokayo uthi: “Sasiziphilela kuhle futhi singakaze sicabange ngokuhlaselwa yizigangi ezihlomileyo. Kodwa khathesi ubugebenga sebubhahile. Ukuwa kwezomnotho sekutshengise ukuthi abantu abanengi bayizihwaba, bangababulali futhi bangamasela.”

Indoda okuthiwa ngu-Elias * yabalekela impi eMiddle East futhi yacina isifunda iBhayibhili. Ithi: “Amajaha amanengi edolobheni lakithi ayekhuthazwa zimuli zawo, ngamasonto kanye lezombusazwe ukuthi alwe empini ukuze abe ngamaqhawe. Lezitha zawo zazikhuthazwa okufananayo. Lokhu kwangitshengisa ukuthi ukuthemba ababusi akuncedi.”

IBhayibhili liqondile nxa lisithi:

  • “Izinkanuko zenhliziyo yakhe [umuntu] zimbi kusukela ebuntwaneni bakhe.”​—UGenesisi 8:21.

  • “Inhliziyo iyakhohlisa okudlula izinto zonke njalo imbi kakhulu. Ngubani ongayizwisisa na?”​—UJeremiya 17:9.

  • “Enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, ukubulala, . . . ukuziphatha okubi kwezemacansini, ubusela, ukufakaza amanga.”​—UMathewu 15:19.

Akulamuntu ongenelisa ukuqeda izifiso ezimbi ezisenhliziyweni zabantu. Kuyazikhanyela ukuthi abantu lokhu besiba babi kakhulu njengoba sibonile esihlokweni esidlulileyo. (2 KuThimothi 3:1-5) Lokhu kuyenzakala lanxa sokulentuthuko emangalisayo kwezokukhulumisana futhi abantu sebelolwazi olunengi. Pho kungani abantu bengenelisi ukwenza kube lokuthula emhlabeni? Vele siyenelisa yini ukwenza kube lokuthula? Kungenzakala yini ukuthi emhlabeni kube lokuthula lokuvikeleka?

KUNGENZAKALA YINI UKUTHI EMHLABENI KUBE LOKUTHULA LOKUVIKELEKA?

Lanxa abantu bebengatshiya izinto ezimbi abazenzayo, bekungasoze kube lokuthula emhlabeni. Ngenxa yani? Kulezinto esingenelisiyo ukuzenza.

IBhayibhili likwenza kucace ukuthi: “Umuntu akusikho  kwakhe ukuthi aqondise izinyathelo zakhe.” (UJeremiya 10:23) Njengoba nje abantu bengadalelwanga ukuthi baphile ngaphansi kwamanzi, asidalelwanga ukuthi sibuse abanye abantu.

Njengoba nje abantu bengadalelwanga ukuthi baphile ngaphansi kwamanzi, asidalelwanga ukuthi sibuse abanye abantu

Abantu abakuthandi ukutshelwa okumele bakwenze loba indlela okumele baziphathe ngayo. Abakuthandi lokutshelwa indlela okumele balaye ngayo abantwababo. Abanye bakhipha izisu futhi abafuni ukutshelwa okokwenza. Lezi ngezinye izinto ezibangela ukungazwanani ebantwini. Okutshiwo liBhayibhili ukuthi abantu abenelisi ukubusa abanye kulengqondo lanxa kungaba nzima ukukwamukela. Manje ngubani olelungelo lokubusa?

Kakho ongasibusa ngcono ngaphandle kukaNkulunkulu ngoba nguye owasidalayo. Abantu abanengi bacabanga ukuthi uNkulunkulu kaselandaba lathi kodwa lokhu kakusilo qiniso ngoba iBhayibhili lisifundisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Nxa singazwisisa lokho okutshiwo liBhayibhili sizakwazi ukuthi kungani abantu besenza izinto ezinto ezimbi. Esinye isikhwicamfundo seGermany sathi: “Abantu labohulumende abafundanga lutho kulokho okwenzakala kudala yikho bengantshintshanga indlela abenza ngayo.”

INHLAKANIPHO ESEBHAYIBHILINI IYASIVIKELA

UJesu wathi: “Ukuhlakanipha kukhanya ngabantwana bakho bonke ukuthi kulungile.” (ULukha 7:35) Isibonelo sokuhlakanipha lokho sitholakala kuHubo 146:3. Uthi: “Lingabeki ithemba lenu emakhosini, ebantwini benyama abangeke basindise.” Inhlakanipho eseBhayibhilini isinceda ukuthi singakholwa amanga esiwathenjiswa ngabantu. UKenneth ohlala edolobheni elilodlakela eNorth America uthi: “Abezombusazwe bahlala bethembisa ukuthi bazakwenza izinto zibe ngcono kodwa iqiniso yikuthi kabenelisi. Ukwehluleka kwabo kutshengisa ukuthi lokho okutshiwo liBhayibhili kuliqiniso.”

UDaniel esike sakhuluma ngaye uthi: “Ngihlezi ngibubona ubufakazi bokuthi abantu abenelisi ukuzibusa. . . . Ukuba lemali ebhanga loba ukuba lepentsheni akutsho ukuthi umuntu uzaba lekusasa elingcono. Sengibone abantu abathembela ezintweni lezi bedana kakhulu.”

IBhayibhili liyasinceda ukuthi singadaniswa yikuthemba imali njalo lisinika ithemba elingcono njengoba sizabona ezihlokweni ezilandelayo.

^ indima 7 Ibizo lintshintshiwe.