Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Sazibonela Ukuthi Bayasithanda Okwamagama”

“Sazibonela Ukuthi Bayasithanda Okwamagama”

NGOMGQIBELO mhlaka 25 April 2015 kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu eNepal, ilizwe elisenyakatho ye-India. Ukuzamazama lokhu kwenzakala endaweni eqhelelane ngamakhilomitha angaba ngu-80 enyakatho ntshonalanga yesigodlo saseNepal, iKathmandu. Okudanisayo yikuthi kwafa abantu abedlula 8 500 njalo phakathi kwabo kwakuloFakazi oyedwa kanye labantwana bakhe ababili. Kwakungokokuqala ukuthi ukuzamazama komhlaba kubulale abantu abanengi kangaka eNepal. Izindlu ezedlula 500 000 zadilika. ENepal kulaboFakazi bakaJehova abangu-2 200 njalo inengi labo lihlala kuleyondawo eyahlaselwa yikuzamazama komhlaba.

Omunye uFakazi kaJehova okuthiwa nguMichelle wathi: “Endaweni eyahlaselwa kakhulu ngumonakalo abazalwane abanengi abahlala lapho babesemihlanganweni yebandla. Aluba kwenzakala besemizini yabo kwakuzalimala njalo kufe abanengi.” Kodwa kuyini okwabenza basinda engozini le? Yindlela amaWolu oMbuso akhiwe ngayo.

‘KHATHESI SESIBONA UKUTHI KUYANCEDA SIBILI!’

AmaWolu oMbuso aseNepal akhiwe ngendlela yokuthi awadiliki lula nxa kungaba lokuzamazama komhlaba. Omunye umzalwane oncedisa ukwakha amaWolu oMbuso okuthiwa nguMan Bahadur uthi: “Izikhathi ezinengi abantu bayasibuza ukuthi yindaba sifaka izisekelo eziqine kangaka esakhiweni esincane. Khathesi sesibona ukuthi ukwakha ngendlela le kuyanceda sibili.” Ngemva kokuzamazama lokhu abantu bavunyelwa ukuthi bahlale emaWolu oMbuso. Yikho oFakazi bakaJehova kanye labomakhelwana babo basebelendawo yokuhlala.

OFakazi bakaJehova labomakhelwana babo beseWolu yoMbuso

Abadala bebandla baqalisa ukudinga amalunga ebandla ayengabonakali. UFakazi okuthiwa nguBabita wathi: “Abadala batshengisa ukuthi balendaba lathi. Sazibonela ukuthi bayasithanda okwamagama.” Ngemva kwesehlakalo lesi abazalwane abathathu bekhomithi ekhangele umsebenzi waboFakazi bakaJehova eNepal kanye lababonisi abahambela amabandla kumbe ababonisi beziqinti baqalisa ukuvakatshela amabandla ukuze babone okufunekayo njalo bancedisane labadala bamabandla.

UGary Breaux wavakatshela eNepal evela emawofisini amakhulu aboFakazi bakaJehova

Ngemva kwamalanga angu-6 kube lokuzamazama, uGary Breaux lomkakhe uRuby bavakatshela eNepal besuka emawofisini amakhulu aboFakazi bakaJehova ase-United States. UReuben olilunga lekhomithi ekhangele umsebenzi waboFakazi eNepal wathi: “Sasingakholwa ukuthi umfowethu uBreaux wayezenelisa ukufika eKathmandu ngoba kwakulesiphithiphithi njalo kwakulokhu kusiba lokuzamazama okuncane endaweni leyo. Lanxa kunjalo wacina efikile ngoba wayezimisele. Abazalwane bathokoza kakhulu ngokufika kwakhe.”

“SABONA UKUTHI SIYIMULI EMANYENEYO”

USilas osebenza ewofisini yaboFakazi eNepal wathi: “Ifoni yethu yathi isanda kulungiswa, yayikhala kokuphela. OFakazi abakwamanye amazwe babekhathazekile ngathi.  Lanxa abanye babekhuluma indimi esingazaziyo, sabona ukuthi bayasithanda lokuthi balesifiso esikhulu sokusinceda.”

OFakazi abavela e-Europe baphathisa ngezempilakahle

Ngemva kokuzamazama lokhu abanye oFakazi baseNepal babehambisa ukudla emaWolu oMbuso besiyanika ababehlelwe ngumonakalo. Kanti njalo kwabunjwa iKhomithi Yokusiza Abehlelwe Yizingozi futhi abazalwane beBangladesh, e-India, eJapan lakwezinye izindawo bancedisa ngezinto ezazifuneka. Ngemva kwamalanga athile kwafika oFakazi ababevela e-Europe bezophathisa ngezempilakahle. Kabazange baphozise amaseko, bahle baqalisa ukwelapha ababelimele njalo babanceda ukuthi bangakhathazeki kakhulu.

Owesifazana okuthiwa ngu-Uttara wathi: “Ukuzamazama komhlaba kwakusesabisa. Kodwa okwenziwa ngabazalwane kwenza sabona ukuthi siyimuli emanyeneyo.” Isehlakalo lesi senza kwakhanya ukuthi abazalwane bayathandana sibili lokuthi bayamthanda uJehova.