Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IBHUKU​—ELINGASOZE LITSHABALALE

Indaba Eqakathekileyo

Indaba Eqakathekileyo

IBhayibhili kalifanani lamanye amabhuku enkolo njalo yilo lodwa elenelisa ukuntshintsha ukuphila kwabantu. Kanti njalo alikho elinye ibhuku eliye lahlolisiswa laphinda lachothozwa njengeBhayibhili.

Ezinye izifundiswa ziyakuthandabuza ukuthi amaBhayibhili esiwasebenzisayo lamuhla ayahambelana yini lemibhalo yakuqala. Esinye isikhwicamfundo sezenkolo sathi: “Asilalo iqiniso lokuthi esilakho yikho kanye okwakusemibhalweni yakuqala. AmaBhayibhili esilawo khathesi agcwele amaphutha. Amanengi awo abhalwa sekulamakhulu eminyaka imibhalo yakuqala itshabalele, yikho etshiyene kakhulu lemibhalo yakuqala.”

Indlela abanye abakhule befundiswa ngayo yenza bacine besola ukuthi iBhayibhili lileqiniso. Ngokwesibonelo uFaizal owakhulela emulini engayisiyo yamaKhristu wafundiswa ukuthi iBhayibhili libhuku elingcwele kodwa elaselintshintshwe ngabantu. Uthi: “Lokhu kwabangela ukuthi ngingabathembi abantu ababefuna ukuxoxa lami ngeBhayibhili. Phela iBhayibhili ababelalo lalivele selintshintshiwe, lingasafanani lemibhalo eyayikhona kuqala.”

Kodwa kulendaba yini ukuthi iBhayibhili lantshintshwa loba alintshintshwanga? Cabanga ngemibuzo le: Ungazithemba yini izithembiso eziduduzayo eziseBhayibhilini nxa ungelaqiniso lokuthi zazikhona yini emibhalweni yakuqala? (KwabaseRoma 15:4) Aluba amaBhayibhili esilawo ebegcwele amaphutha kuphela ubungazisebenzisa yini izimiso eziseBhayibhilini ezindabeni zemuli yakho, ekukhetheni isonto loba umsebenzi ongawenza?

Lanxa singaselayo imibhalo yeBhayibhili yakuqala, kulemibhalo yeBhayibhili yasendulo eminengi kakhulu esingayikhangela. Kuyini okwenza imiBhalo le yangatshabalaliswa yikubola, yikuhlaselwa ngabantu loba ukuntshintshwa? Lokhu kungakunceda njani ukuthi uwathembe amaBhayibhili akhona lamuhla? Khangela izimpendulo zemibuzo le ezihlokweni ezilandelayo.