Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Akulamuntu Ongabalekela Ukufa

Akulamuntu Ongabalekela Ukufa

AKE uzicabange ubukele ifilimu emayelana lomuntu odumileyo, mhlawumbe ngumhlabeleli omthandayo. Ifilimu leyo imtshengisa esesemncane esafundela ukuhlabela njalo ephrakithiza kanenginengi. Umbona esehlabela ezinkundleni ezinkulu, ebhoda lamazwe futhi esesaziwa emhlabeni wonke. Kungakayi ngaphi uyaguga acine esifa, ifilimu ibisiphela.

Ifilimu le itshengisa khona kanye okwenzakala empilweni. Ngabe umuntu lo kazange aguge futhi afe ubezakwenza ezinye izinto ezinengi kakhulu. Isiphetho siyafanana kungelani lokuthi lowomuntu ngumhlabeleli, ngowezesayensi, ngowezemidlalo loba ngomunye nje umuntu odumileyo.

Kuyadanisa ukuthi sonke sizakuba lesiphetho esinjalo. (UmTshumayeli 9:5) Lanxa singaze senze mzamo bani, ngeke sikubalekele ukuguga lokufa. Kwezinye izikhathi umuntu angafa engakagugi ngenxa yokwehlelwa yingozi kumbe ukuhlaselwa ngumkhuhlane omubi. IBhayibhili lithi sinjengenkungu “ebonakala okwesikhatshana nje ibisinyamalala.”​—UJakhobe 4:14.

Abanye abakwazi ukuthi baphilelani, yikho besithi “kasidleni sinathe ngoba kusasa sizakufa.” (1 KwabaseKhorinte 15:32) Okunye okwenza batsho njalo yikuthi kabakwazi lokuthi ikusasa lisiphatheleni. Nxa singehlelwa zinhlupho sandise ukuzibuza ukuthi, ‘Ikhona yini impilo engcono kulale esiyiphilayo?’ Singayithola ngaphi impendulo?

Abanengi bacabanga ukuthi impendulo singayithola kwabezesayensi. Abezesayensi labodokotela sebethole ezinye izinto ezingengezelela iminyaka abantu abangayiphila futhi abanye abezesayensi balokhu besadinga. Lanxa bangaze batholeni, abantu bazahlala bezibuza ukuthi: Kungani siguga futhi sisifa? Ukufa kuzaqedwa yini? Izihloko ezilandelayo zizahluza udaba lolu futhi ziphendule lombuzo othi: Ikhona yini impilo engcono kulale esiyiphilayo?