Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NXA UNGAFELWA NGUMUNTU OMTHANDAYO

Ungawathoba Njani Amanxeba Okufelwa?

Ungawathoba Njani Amanxeba Okufelwa?

Manengi kakhulu amacebo ongawathola ngendaba le. Lanxa kunjalo ayisiwo wonke angakunceda. Abanye bangakutshela ukuthi ungakhali njalo ungazitshengiseli ukuthi uzwa njani. Ikanti abanye bathi khala ungafeli ngaphakathi. Kodwa kukhona iBhayibhili elisitshela khona okungasinceda ngendaba le, lezinye izifundiswa ezikuvumayo ukuthi kuliqiniso.

Amasiko amanengi athi izinyembezi zendoda zehlela esifubeni besitsho ukuthi indoda akumelanga ibonakale ikhala. Kumele siyangeke yini ngokwehlisa izinyembezi nxa siphakathi kwabantu? Izingcitshi ezikhangela ngokusebenza kwengqondo zithi, ukukhala ngeyinye yezindlela okukhanya ngayo ukuthi sidabukile. Ukukhala kungakunceda ukuthi uqhubeke ngempilo kungelani lokuthi udabuke kangakanani. Ukukuvalela ngaphakathi kungabangela inkalakatha yesilonda esingeke siphole. IBhayibhili alikuvumi ukuthi indoda ikhalele ngaphakathi nxa idabukile. Ake ucabange ngalokho okwenziwa nguJesu ngesikhathi kufe uLazaro umngane wakhe. Lanxa wayelamandla okuthi amvuse wakhala izinyembezi.—UJohane 11:33-35.

Ngezinye izikhathi umuntu ofelweyo angaba lolaka ikakhulu nxa ukufa kufike elibele. Zinengi izinto ezingenza umuntu ofelweyo afikelwe lulaka. Okunye kwakhona yikuthi umuntu ayabe emthembile aphongukhuluma engacabanganga amazwi abuhlungu. Eyinye indoda okuthiwa nguMike eyeSouth Africa nxa ilandisa ithi: “Ngangileminyaka engu-14 ngesikhathi ubaba etshona. Sisemngcwabeni umfundisi wama-Anglican watshumayela esithi uNkulunkulu uyabathatha masinyane abantu abalungileyo lanxa isikhathi sabo singakafiki.” Kwangicaphula ngoba phela wayengasekho ubaba onguye obesinakekela. Khathesi sekudlule iminyaka engu-63 kodwa kusangifuthela.”

Kuthiwani pho nxa ulokhu uzithonisela? Kujayelekile ukuthi umuntu angafelwa engalindelanga ahlale ekhuluma izinto ezinjengokuthi, ‘Ngabe ngamenzela ukuthi lokuthi aluba kafanga.’ Kwesinye isikhathi kungenzakala ukuthi mhla licinana lavusana kwathunqa uthuli. Izinto ezinjengalezi zingenza uhlale ulokhu uzithonisela kokuphela.

Nxa ulokhu uzidla izibindi njalo ufikelwa lulaka ungakuvaleli esifubeni. Kuqakathekile ukuthi uxoxe lomngane wakho omthembayo ozakulalela njalo akududuze ngokukuqinisekisa ukuthi imicabango enjalo ijayele ukubafikela abafelweyo. IBhayibhili lisitshela ukuthi: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.”—IZaga 17:17.

Umngane omkhulu ongaba laye nxa ufelwe nguMdali wethu uJehova uNkulunkulu. Thandaza umtshele konke okusenhliziyweni yakho ngoba ‘uyakukhathalela.’ (1 UPhetro 5:7) Ungenza njalo uzathola “ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke,” okuzathoba ubuhlungu obuzwayo ngoba yikho akuthembisayo. (KwabaseFiliphi 4:6, 7) Mvumele uNkulunkulu ukuthi apholise amanxeba akho ngokubala iLizwi lakhe iBhayibhili elisiduduzayo. Bhala phansi imibhalo eduduzayo. (Khangela  ibhokisi.) Okunye ongakwenza yikuzama ukuyibamba ngekhanda. Ukwenza njalo  kungakunceda ikakhulu ebusuku nxa uwedwa ubuthongo sobusala ukwehla.—U-Isaya 57:15.

Kulendoda esizayithi nguJack eleminyaka engu-40 esanda kutshonelwa ngumkayo obebulawa yimvukuzane. UJack uthi ngezinye izikhathi isizungu siyake simkhulele, kodwa ukuthandaza yikho okumncedayo. Nxa elandisa uthi, “Ngingakhuleka kuJehova isizungu sihle siphele. Ngiyake ngiphaphame ebusuku ubuthongo sobungiphelele. Kodwa ngingabala ngicabangisise ngamavesi aduduzayo bese ngithandaza ngikhulume indlela engizwa ngayo ngaphakathi ngizizwa sengingcono njalo sengihlalisekile engqondweni lasenhliziyweni. Ngingenza njalo ngizwa lobuthongo sobusehla.”

Kulomunye owesifazana okuthiwa nguVanessa owatshonelwa ngunina. Laye wazibonela ukuthi umthandazo ulamandla sibili. Uthi: “Nxa ngasengifikelwa yimicabango ebuhlungu ngangibiza ibizo likaNkulunkulu besengibihla. UJehova wayeyilalela imithandazo yami njalo wayenginika amandla engangiwadinga.”

Abasebenza ukweluleka abafelweyo baye bakhuthaza labo abayabe belokhu besehluleka ukuthoba amanxeba okufelwa ukuthi bazame ukwenza imisebenzi enceda abanye. Ukwenza njalo kungakwenza ujabule njalo uzizwe usungcono. (ImiSebenzi 20:35) AmaKhristu amanengi afelweyo lawo kuwaduduzile ukwenza njalo.—2 KwabaseKhorinte 1:3, 4.